Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Koncepce romské integrace 2010-2013

GesceSpolugesceSpolupráce
1. PODPORA ROMSKÉ KULTURY A JAZYKA
1.1 zabránit kulturnímu vyloučení Romů a včlenit romskou kulturu do většinové kultury české společnosti
1.1.1 Podpora výzkumu a rozvoje teorie o romské kultuře
1.1.2 Romská kultura a dějiny jako součást většinové kultury české společnosti
1.1.3 Rozvoj kulturní identity Romů ve veřejnoprávních médiích
1.2 zabránit ztrátě kontaktu romských komunit s vlastní kulturou a jazykem
1.2.1 Uchování a rozvoj romského jazyka
1.3 uchovat trvalou vzpomínku na oběti romského holocaustu a zajistit důstojné uctění jejich památky
1.3.1 Uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů v období II. světové války
2. VZDĚLÁVÁNÍ
2.1 zvýšit počet romských žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu
2.1.1 Úprava činnosti školských poradenských pracovišť ve vztahu k diagnostice žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
2.2 rozvíjet podmínky a modely pro inkluzivní vzdělávání ve školských zařízeních hlavního vzdělávacího proudu
2.2.1 Podpora a rozšíření programu asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
2.2.2 Vzdělávání a výchova dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí jako součást vzdělávání a metodické podpory pedagogických pracovníků
2.2.3 Podpora škol s celodenním programem
2.3 zvýšit školní úspěšnost romských žáků a studentů
2.3.1 Rozvoj sítě služeb systému včasné péče
2.4 zvýšit počet romských studentů studujících na středních a vysokých školách, a tím zabránit jejich předčasnému vstupu na trh práce bez odpovídající kvalifikace
2.4.1 Podpora romských žáků základních škol v přestupu do systému sekundárního vzdělávání a terciárního vzdělávání
2.4.2 Podpora celoživotního učení sociálně vyloučených Romů s důrazem na rozvoj jejich funkční gramotnosti a dalších klíčových kompetencí
3. ZAMĚSTNANOST
3.1 zvýšit počet zaměstnaných Romů a Romek, zejména těch dlouhodobě nezaměstnaných
3.1.1 Podpora sociálního podnikání ve prospěch obtížně zaměstnatelných obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit
3.2 zvýšit zaměstnatelnost a profesní kvalifikaci romských uchazečů o zaměstnání intenzivnějším využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
3.2.1 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti ve prospěch znevýhodněných romských uchazečů o zaměstnání
3.2.2 Podnikání jako součást rámcových vzdělávacích programů škol a rekvalifikačních kurzů
3.2.3 Tvorba a implementace strategie k rozvoji lokálního trhu práce ve vyloučených romských lokalitách
3.2.4 Boj proti nelegálnímu zaměstnávání
3.3 snížit výskyt diskriminace Romů na trhu práce
3.3.1 Prosazování principu diverzity v českém podnikatelském prostředí a ve veřejné správě
4. PŘEDLUŽENÍ
4.1 zvýšit informovanost sociálně vyloučených příslušníků romských komunit o fungování fi nančního trhu, a zlepšit tak jejich postavení jako spotřebitelů finančních produktů
4.1.1 Budování finanční gramotnosti u obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit
5. BYDLENÍ
5.1 zabránit šíření sociálně vyloučených romských lokalit a prostorové segregaci jejich obyvatel
5.1.1 Revitalizace sociálně vyloučených romských lokalit prostřednictvím tvorby integrovaných plánů rozvoje města
5.2 zvýšit dostupnost sociálního bydlení pro romské domácnosti s nízkými příjmy
5.2.1 Podpora dostupnosti sociálního bydlení pro nízkopříjmové romské domácnosti
5.3 snížit výskyt diskriminace a protiprávních praktik, které jsou vůči Romům na trhu s byty uplatňovány, a zároveň jim nabídnout praktickou podporu v případě řešení těchto praktik
5.3.1 Ochrana romských domácností před protiprávním jednáním subjektů na trhu s byty
5.4 předcházet ztrátě bydlení u sociálně vyloučených příslušníků romských komunit v důsledku vzniku dluhů na nájmu
5.4.1 Prevence ztráty bydlení v důsledku vzniku dluhů na nájemném
6. OBLAST SOCIÁLNÍ OCHRANY
6.1 vytvořit na lokální úrovni prostupný systém kvalitních sociálních služeb, který by fl exibilně reagoval na vývoj situace romských rodin a rozvoj sociálních kompetencí jejich členů
6.1.1 Budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách
6.2 nastavit funkční systém evidence a evaluace sociálních programů k identifi kaci jejich vlivu na situaci romských komunit
6.2.1 Systematizace evidence a evaluace sociálních programů směřujících k sociálnímu začleňování Romů
6.3 důsledně aplikovat principy dobré správy do fungování plošné záchranné sociální sítě
6.3.1 Důsledné zavádění principů dobré správy do systému plošné záchranné sociální sítě
7. OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE
7.1 zvýšit informovanost vyloučených Romů o zdravém životním stylu a o fungování systému zdravotní péče, a minimalizovat tak jejich rizikové chování
7.1.1 Podpora a rozšíření programu zdravotně sociálních pomocníků, šíření dalších osvětových aktivit v sociálně vyloučených romských lokalitách
7.2 zajistit vyloučeným Romům praktickou podporu při řešení jejich zdravotních problémů v každodenním životě
7.3 zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků o sociokulturním charakteru a tradovaném způsobu života Romů ve vztahu ke zdraví
7.3.1 Příprava a vzdělávání zdravotnických pracovníků pro práci s lidmi s odlišnou sociální a kulturní zkušeností