Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019-2021

Oblast péče o seniory

B.1 Rozvoj kapacit a dostupnosti služeb sociální péče podporujících seniory a jejich pečující osoby v přirozeném prostředí

B.1.1 Na 75 % území Pardubického kraje jsou v dostatečné kapacitě dostupné terénní služby sociální péče, které svou časovou dostupností a mírou podpory umožňují seniorům žít v přirozeném prostředí.
B.1.2 Kapacity ambulantních služeb pro seniory jsou zachovány minimálně na úrovni roku 2018.
B.1.3 Pardubický kraj (OSV KrÚ) má zpracovaný záměr rozvoje ambulantních služeb pro seniory ve vazbě na strategické dokumenty obcí a MAS, rozvoj terénních služeb sociální péče, poptávce po službách ze stran potencionálních uživatelů apod.
B.1.4 V každém okrese Pardubického kraje jsou dostupná lůžka pobytové formy odlehčovacích služeb pro seniory8 minimálně v počtu 5.
B.1.5 Je zajištěna podpora pečujících osob při poskytování péče prostřednictvím základního sociálního poradenství služeb a případně dalších aktivit Pardubického kraje.

B.2 Zajištění kapacit služeb sociální péče o seniory s vysokou mírou podpory

B.2.1 V území každé OPR je dostupná kapacita pobytových služeb sociální péče pro seniory s vysokou mírou podpory, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
B.2.2 Na území každého okresu jsou dostupná tzv. lůžka okamžitého přijetí v rámci registrovaných kapacit pobytových služeb sociální péče, která umožní přijmout zájemce o službu, jehož situace vyžaduje akutní zajištění péče.
B.2.3 Pardubický kraj má pro účely plánování sítě sociálních služeb vytvořen systém mapování zájemců o pobytové služby sociální péče.

B.3 Zajištění péče o osoby, které mají kromě potřeby bydlení rovněž potřebu péče a na jejichž problémy a potřeby, resp. jejich kombinaci současná síť služeb nedokáže dostatečně reagovat.

B.3.1 Na území Pardubického kraje je dostupné pobytové zařízení služeb sociální péče, které poskytuje péči osobám z cílové skupiny, v minimální kapacitě 20 lůžek v roce 2021.
B.3.2 Na území Pardubického kraje jsou dostupné sociální služby, které (ve spolupráci s dalšími veřejnými službami zejména v oblasti zdravotní péče a bydlení) poskytují péči osobám z cílové skupiny.

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením

C.1 Rozvoj kapacit a dostupnosti služeb sociální péče podporujících osoby se zdravotním postižením a jejich pečující osoby v přirozeném prostředí

C.1.1 Na 75 % území Pardubického kraje jsou v dostatečné kapacitě dostupné terénní služby sociální péče, které svou časovou dostupností a mírou podpory umožňují osobám se zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí.
C.1.2 Terénní služby sociální péče poskytují i krátkodobou péči (tj. v rozsahu od 1 hodiny setkání) nebo péči charakteru odlehčení schopnou reagovat na akutní požadavek zajištění péče ze strany pečující osoby.
C.1.3 Síť ambulantních služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením pokrývá 70 % obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje a poskytuje péči osobám se středně těžkou, těžkou případně i úplnou závislostí na péči jiné osoby.
C.1.4 V každém okrese Pardubického kraje jsou dostupné odlehčovací služby v pobytové formě pro osoby se zdravotním postižením.

C.2 Včasná intervence a podpora osob pečujících o děti se zdravotním postižením

C.2.1 Na 100 % území Pk je dostupná služba rané péče pro cílové skupiny dětí se zdravotním postižením a jinak ohroženým vývojem.
C.2.2 Rodinám s dětmi se zdravotním postižením jsou dostupné služby a aktivity umožňující sdílení zkušeností, rozvoj rodičovských kompetencí, psycho-relaxační aktivity apod.

C.3 Podpora sociálního začleňování a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením

C.3.1 Kapacity služeb sociální prevence (tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace) jsou zachovány minimálně na úrovni roku 2018.
C.3.2 Na území Pardubického kraje je dostupná pobytová forma sociální rehabilitace, jejímž cílem je rozvoj schopností a dovedností uživatelů vedoucí k co nejmenší závislosti a samostatnému bydlení.
C.3.3 Na území Pardubického kraje je dostupná ambulantní služba pro osoby se zdravotním postižením způsobeným poškozením mozku.
C.3.4 Pardubický kraj podporuje aktivity a projekty zaměřené na sociální ekonomiku a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

C.4 Zajištění péče o osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou potřebné péče a podpory

C.4.1 V území každého okresu je dostupná kapacita pobytových služeb sociální péče pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory
C.4.2 Na území kraje je dostupná kapacita pobytových služeb sociální péče pro osoby s tělesným onemocněním, neurodegenerativním onemocněním a chronickým onemocněním pro osoby s vysokou mírou podpory.
C.4.3 Na území kraje je dostupná kapacita pobytových služeb sociální péče pro děti se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory.
C.4.4 Na území kraje je dostupná kapacita pobytových služeb sociální péče pro osoby s potřebou péče, které opouští zdravotnická zařízení akutní či následné péče bez zajištění následné péče v přirozeném prostředí ani pobytových sociálních službách.
C.4.5 Na území kraje je dostupná kapacita sociálních služeb pro osoby (zpravidla s lehkým mentálním postižením, poruchou osobnosti, poruchou chování apod.) s potřebou bydlení, aktivizace a režimových opatření.

C.5 Dostupnost poradenských služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké

C.5.1 V každém okrese je dostupná služba odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

C.6 Zajištění specifické péče o osoby s poruchou autistického spektra

C.6.1 Na území celého kraje jsou dostupné služby rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytující specifickou podporu osobám s PAS, jejich rodinám a dalším blízkým osobám
C.6.2 Na území celého kraje jsou dostupné kapacity osobní asistence, případně terénní formy odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu osob s PAS (děti i dospělí).
C.6.3 V roce 2021 jsou na území kraje dostupné minimálně dvě zařízení odlehčovacích služeb v pobytové formě.
C.6.4 Dospělým osobám s PAS jsou dostupné služby podporující jejich sociální začleňování, samostatný život, vstup a udržení se na trhu práce, zařizování osobních záležitostí apod.
C.6.5 Na území Pardubického kraje jsou dostupné pobytové služby sociální péče dospělé osoby s PAS, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Oblast péče o děti, mládež, rodinu

D.1 Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

D.1.1 Kapacita SAS pro rodiny s dětmi je udržena minimálně na úrovni roku 2019 (dle schválených kapacit služeb v projektu „Rozvoj SAS v Pardubickém kraji“).
D.1.2 SAS pro rodiny s dětmi jsou rozvíjeny tak, aby intenzita spolupráce s rodinou a její délka odpovídala potřebám rodiny a dítěte.

D.2 Rozvoj poradenských a krizových služeb

D.2.1 V každém okrese Pardubického kraje je dostupná služba odborného sociálního poradenství příp. krizové pomoci pro ohrožené rodiny
D.2.2 Služby odborného sociálního poradenství, příp. krizové pomoci jsou zapojeny do systému tzv. Cochemské praxe
D.2.3 Na území každého okresu je dostupná služba azylové domy pro rodiče a rodiny s dětmi

D.3 Dostupnost služeb pro mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči a ústavní výchovu

D.3.1 Na území Pardubického kraje je dostupná terénní, příp. ambulantní služba pro dospívající a mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči a ústavní výchovu
D.3.2 Na území Pardubického kraje je dostupná pobytová služba pro dospívající a mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči a ústavní výchovu

D.4 Dostupnost nízkoprahových služeb pro děti a mládež

D.4.1 V lokalitách s vysokým počtem dětí ohrožených sociálním vyloučením jsou dostupné nízkoprahové služby pro děti a mládež

D.5 Koordinace a rozvoj kvality systému péče o ohrožené rodiny zacílený na řešení problému rodiny

D.5.1 Je vytvořen a aplikován systém spolupráce služeb pro ohrožené rodiny a děti.
D.5.2 Hodnocení efektivity sociálních služeb pro ohrožené rodiny a jejich financování zohledňuje výsledky na straně klienta.
D.5.3 Jsou rozvíjeny služby a systémy péče v souladu se strategií transformace péče o ohrožené děti a rodiny

Oblast péče o osoby s duševním onemocněním

E.1 Rozvoj kapacit a dostupnosti služeb sociální prevence podporujících osoby s duševním onemocněním při jejich začleňování do společnosti

E.1.1 V každém okrese Pardubického kraje je zajištěna dostupnost služeb sociální rehabilitace, příp. dalších služeb sociální prevence, na úrovni standardu péče poskytované v Centrech duševního zdraví, tj. 9,00 úvazku sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách na 100 000 obyvatel
E.1.2 Dostupnost služeb sociální prevence mimo služby splňující standard CDZ bude zachována minimálně na úrovni roku 2018.
E.1.3 Na území Pardubického kraje je dostupná kapacita sociální rehabilitace zaměřená na uplatnění osob s duševním onemocněním na trhu práce.
E.1.4 Na území Pardubického kraje je dostupná kapacita podporovaného bydlení pro osoby s duševním onemocněním na úrovni 13 míst na 100 00 obyvatel.

E.2 Zajištění kapacit služeb sociální péče pro osoby s duševním onemocněním, zejména osoby s vysokou mírou potřebné péče v oblasti sebeobsluhy, péče o vlastní osobu apod.

E.2.1 Na území Pardubického kraje jsou dostupné pobytové služby sociální péče pro osoby s duševním onemocněním, které nemohou, byť přechodně, žít ve svém přirozeném prostředí ani za podpory terénních a ambulantních služeb.
E.2.2 Terénní služby sociální péče jsou dostupné osobám s duševním onemocněním.
E.2.3 Dostupnost pobytové služby sociální péče (domovy se zvláštním režimem) pro osoby s duševní poruchou v seniorském věku je v roce 2021 na území každé ORP.

E.3 Zajištění koordinace péče o osoby s duševním onemocněním a naplňování strategie transformace psychiatrické péče.

E.3.1 Pardubický kraj aktivně naplňuje cíle a opatření Krajského plánu sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním, který je regionálním strategickým dokumentem naplňování Strategie reformy psychiatrické péče.
E.3.2 Je definován regionální standard kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním a aplikován do praxe sociálních služeb.
E.3.3 Provozní doba a způsob poskytování sociálních služeb zajišťuje dostupnost potřebné péče a pomoci osobám s duševním onemocněním tak, aby mohly žít ve svém přirozeném prostředí.
E.3.4 Je zpracován pilotní projekt pro práci s duálními diagnózami v rámci systému sociálních služeb.

Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek

F.1 Dostupnost služeb harm reduction pro osoby ohrožené závislostí

F.1.1 Na území všech okresů Pardubického kraje jsou dostupné terénní služby harm reduction (terénní programy) pro osoby ohrožené závislostí
F.1.2 Služby harm reduction jsou v každém okrese Pardubického kraje zajištěny samostatným terénním týmem v kapacitě 2,00 úvazku pracovníků přímé péče.
F.1.3 Ve městě Pardubice je dostupné kontaktní centrum pro osoby ohrožené užíváním návykových látek

F.2 Rozvoj poradenství a služeb podporujících léčbu a resocializaci osob ohrožených užíváním návykových látek

F.2.1 Na území Pardubického kraje jsou dostupné služby odborného sociálního poradenství a následné péče pro osoby ohrožené užíváním návykových látek a jejich blízké
F.2.2 Zařízení služeb odborného sociálního poradenství a následné péče pro osoby ohrožené užíváním návykových látek a jejich blízké jsou dostupné v okrese Ústí nad Orlicí
F.2.3 Na území Pardubického kraje je dostupné jedno zařízení pro uživatele návykových látek v pobytové formě

F.3 Rozvoj služeb v souladu s národní strategií protidrogové politiky a strategií protidrogové politiky Pardubického kraje

F.3.1 Pardubický kraj má schválenou krajskou strategii protidrogové politiky na období 2020 - 2028
F.3.2 Pardubický kraj má zřízenu komisi Rady Pardubického kraje pro koordinaci protidrogové politiky

Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci

G.1 Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci

G.1.1 V každém okrese Pardubického kraje je dostupné odborné sociální poradenství pro osoby v obtížné životní situaci
G.1.2 V každém okrese Pardubického kraje je dostupné odborné sociální poradenství pro osoby předlužené
G.1.3 Na území Pardubického kraje je dostupná služba pro oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti
G.1.4 Na území Pardubického kraje je dostupná služba telefonické krizové pomoci

G.2 Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu ztráty bydlení a krizové situace spojené se ztrátou bydlení

G.2.1 Na území Pardubického kraje je dostupná pobytová služba pro jednotlivce, rodiny a rodiče s dětmi
G.2.2 Na území Pardubického kraje je dostupná pobytová služba krizové pomoci

G.3 Minimalizace rizik sociálního vyloučení a jejich dopadů

G.3.1 V územích s vyšším výskytem sociálně vyloučených osob, osob bez domova, včetně sociálně vyloučených příslušníků etnických menšin a sociálně vyloučených lokalitách je dostupná služba terénní programy
G.3.2 V územích s vyšším výskytem sociálně vyloučených osob, osob bez domova, včetně sociálně vyloučených příslušníků etnických menšin je dostupná služba nízkoprahová denní centra
G.3.3 V obcích s nejvyšším počtem osob bez domova a osob sociálně vyloučených je dostupná služba noclehárny

Oblast řízení a financování sociálních služeb

H.1 Plánování a řízení sítě sociálních služeb

H.1.1 Pardubický kraj v souladu s legislativou a v souladu s Pravidly řízení a koordinace Sítě sociálních služeb Pardubického kraje definuje a aktualizuje síť sociálních.
H.1.2 Pardubický kraj má zpracovány nástroje pro kontrolu efektivity poskytování sociálních služeb
H.1.3 Je zpracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2022 - 2024

H.2 Financování sociálních služeb

H.2.1 Je zachována finanční podpora sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje.
H.2.2 Financování sociálních služeb je realizováno transparentním a nediskriminujícím způsobem
H.2.3 Pardubický kraj využívá zdroje financování sociálních služeb ze zdrojů mimo rozpočet kraje