Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Klíčové téma"
1.1 "Cíl"

Krajský akční plán III Praha (2023)

1. – Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity

1.1 Systémově rozvíjet pracovníky škol v oblasti podnikavosti a zvýšit jejich motivaci k podpoře podnikavosti žáků ve škole

1.2 Podporovat spolupráci a peer-to-peer sdílení zkušeností mezi žáky různých typů (a stupňů) škol při společných projektech

1.3 Podporovat samostatné aktivity žáků, žákovských projektů a participativních přístupů ve škole

1.4 Rozvíjet centrum podpory podnikavosti (CPP) v Praze

2. – Polytechnické vzdělávání

2.1 Připravit, realizovat a hodnotit dlouhodobé komunikační strategie na podporu povědomí veřejnosti a na podporu motivace a zájmu žáků k polytechnickému vzdělávání

2.2 Rozšířit a prohloubit stávající spolupráci mezi školami všech stupňů vč. zapojení školských a poradenských zařízení a dalších sociálních partnerů a pokračovat v aktivitách navazujících na úspěšné projekty (zejm. KAP, IKAP)

2.3 Udržet vysoký standard materiálně-technické vybavenosti škol pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů

2.4 Zvýšit odbornou kvalifikaci PP v klíčových oblastech digitálních a technologických trendů

2.5 Podpořit tvorbu atraktivních a inovativních vzdělávacích materiálů pro polytechnické vzdělávání s důrazem na integraci oblasti konceptu STEM, cirkulární ekonomiky a EVVO a jejich sdílení

3. – Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

3.1 Podpořit odborný a osobnostní rozvoj PP pražských SŠ a VOŠ tak, aby byli připraveni na změny, které probíhají v oblasti odborného vzdělávání

3.2 Podpořit spolupráci škol se zaměstnavateli a vytvářet dlouhodobá partnerství tak, aby se zlepšila kvalita vzdělávání a zvýšila se uplatnitelnost absolventů

3.3 Využívat školu jako centrum excelence (podporovat rozvoj center excelence a jejich využití v celoživotním učení)

3.4 Udržovat a rozvíjet funkční systém předvídatelné podpory budování infrastruktury odborného vzdělávání s ohledem na inovace

3.5 Podporovat povědomí o možnostech a nezbytnosti celoživotního profesního vzdělávání

4. – Kariérové poradenství

4.1 Rozvíjet klíčové kompetence žáků

4.2 Zvýšit profesionalitu a motivaci PP v oblasti kariérového rozvoje žáků

4.3 Rozvíjet školní poradenská pracoviště v oblasti KP

4.4 Zabezpečit spolupráci školy se sociálním okolím (zaměstnavateli a rodiči)

5. – Podpora čtenářské gramotnosti

5.1 Zvýšit kompetence PP v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků

5.2 Zvyšovat kompetence PP v oblasti mediální gramotnosti

5.3 Zvyšovat kompetence PP v oblasti čtenářské gramotnosti s důrazem na oblast odborné literatury a technické dokumentace

6. – Podpora matematické gramotnosti, podpora finanční gramotnosti

6.1 Rozšířit učební materiály pro výuku matematiky na SŠ zohledňující aktuální vývoj IT technologií a šíření příkladů dobré praxe

6.2 Podpořit sjednocení úrovně matematické gramotnosti žáků 1. a 4. ročníků SŠ

6.3 Podporovat zapojení PP a žáků do aktivit rozvíjejících matematickou gramotnost

6.4 Zjistit úroveň FG na jednotlivých školách jako východiska pro identifikaci a realizaci opatření vedoucích k dosažení žádoucí úrovně FG {standardu obyvatele ČR)

6.5 Snižovat nerovnosti prostřednictvím přístupu ke kvalitnímu vzděláváni v oblasti FG {zvýšení kvality výuky FG)

6.6 Zvýšit kvalitu FG s důrazem na komplexní přistup a propojení didaktiky souběžným rozvojem vice gramotností

7. – Rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta a účastníka neformálního vzdělávání

7.1 Podpořit rozvoj kompetenci PP / pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka a účastníka zájmového a neformálního vzděláváni

7.2 Podpořit školní úspěch žáků z rodin s nízkým SES ze strany školy (důraz na aktivní práci školy, materiální podporu, podporu efektivního trávení volného času)

7.3 Zlepšit podmínky k realizaci jazykové přípravy pro vícejazyčné žáky a žáky s OMJ

7.4 Podpořit profesionální přistup k rozvoji nadaných i mimořádně nadaných žáků (dětí) a účastníků neformálního vzdělávání

7.5 Podpořit PP při zohledňování wellbeingu žáků jako předpokladu úspěchu ve vzdělávání

7.6 Rozvíjet demokratickou kulturu školy a participaci žáků na životě školy a komunity

7.7 Propojovat formální a neformální vzděláváni

8. - Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetenci ve vzděláváni

8.1 Realizovat pedagogickou diagnostiku na středních školách a pracovat s jejími závěry

8.2 Podporovat formativní přístupy k hodnocení (na výkon žáků nahlížet jako na proces, v němž může uspět každý žák)

8.3 Individualizovat a diferencovat výuku, tvořit individuální plány s gradovanými úlohami a vyhodnocováním důkazů o učení všech žáků

8.4 Realizovat manažerské vzděláváni (leadership) pro vedeni škol a profesionální supervize PP (vedené certifikovanými supervizory, členy supervizních asociací ČR)

9. – průřezové téma: Digitální kompetence

9.1 Rozvíjet digitální kompetenci/gramotnost PP v kontextu vývoje IT

9.2 Podpořit kvalitní materiální vybavení pro ICT v SŠ

9.3 Rozvíjet pedagogické digitální kompetence