Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Praha 18

Koncepce prevence kriminality MČ Praha 18 2020-2022

1. Děti a mladiství

1.1 Podporování cílených projektů zaměřených na podnětné trávení volného času dětí a mladistvých, především spolufinancováním aktivit (dotace)

1.2 Podporování preventivních programů v mateřských školách, základních školách a středních školách na území MČ Praha 18

1.3 Depistážní činnost OSPOD k vyhledávání a včasnému zachycení případů dětí a mladistvých ohrožených trestnou činností nebo sociálně nežádoucími jevy

1.4 Zajištění adekvátní pomoci těmto obětem trestných činů a jiných sociálně nežádoucích jevů

1.5 Děti a mladiství vedoucí zahálčivý způsob života, páchající trestnou činnost nebo jsou nositeli sociálně nežádoucího jednání

2. Rodiny

2.1 Podporování projektů zaměřených na funkčnost rodin, ohrožených rodin sociálním vyloučením, rodin s výchovnými problémy dětí a mladistvých, rodin ohrožených domácím násilím nebo trestnou činností třetí osoby

2.2 Podporování programů zaměřených na rodiny a její fungování

3. Oběti trestných činů

3.1 Zajištění pomoci obětem trestných činů, krizového poradenství, sociálního poradenství, spolupráce s organizacemi zabývající se problematikou obětí trestných činů

4. Senioři, osoby ohrožené v důsledku vysokého věku, nemoci nebo zdravotního postižení

4.1 Podporování projektů zaměřených na zajištění bezpečnosti seniorů a osob ohrožených v důsledku vysokého věku, nemoci nebo zdravotního postižení

4.2 Spolupráce a podpora Klubu seniorů, Klubu aktivního stáří, Českého červeného kříže a dalších organizací působících v této oblasti

4.3 Zvyšování povědomí o bezpečném chování a snižování rizika páchání trestné činnosti na této skupině obyvatel

5. Osoby propuštěné z VTOS a VV, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby

5.1 Aktivním přístupem zajistit psychosociální podporu, materiální podporu, základní a odborné sociální poradenství, pomoc a provázení pří reintegraci zpět do společnosti

Spolupráce s dalšími institucemi a pomáhajícími organizacemi v otázkách zaměstnání, bydlení, dávkových systémů, hospitalizace, aj.

5.3 Spolupráce s věznicemi před propuštěním dlouhodobě vězněných osob, zejména v oblastech bydlení a zaměstnání

5.4 Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám k získání dalších kompetencí pro úspěšnou konkurenceschopnost na trhu práce