*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

Olomouc

Názvy hierarchických úrovní
1. "Téma"
1.1 "Cíl"

Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024

1. Školství

1.1 Vyšší informovanost o péči o děti ve firemních školkách, k péči o děti dle zákona o dětské skupině a k péči o děti dle živnostenského zákona

1.2 Zavedení systémové spolupráce za účelem využití volných kapacit mateřských škol

1.3 Vytvoření modelového návrhu fungování svazkové školy

1.4 Zajištění dotačního informačního servisu v oblasti dotací pro základní školy a mateřské školy

2. Sociální služby

2.1 Rozšíření komunitního plánování na celé území ORP Olomouc

2.2 Vyšší využití stávajících kapacit sociálních služeb a zlepšení informovanosti o nabídce sociálních služeb

2.3 Zvýšení kapacity vybraných typů sociálních služeb: pečovatelské služby, osobní asistence, sociálně aktivizačních služeb a odlehčovacích služeb pro seniory

3. Odpadové hospodářství

3.1 Podpora a zavedení preventivního opatření vzniku odpadu - systém domácího kompostování ve vhodných typech zástavby

3.2 Vytvoření systému vedoucího ke snížení množství BRKO ukládané na skládky

3.3 Rozšíření opatření podporujících oddělený sběr a využití zbytkového komunálního odpadu

3.4 Realizace informačních kampaní k podpoře opatření vedoucích k prevenci a využití odpadu

4. Doprava a dopravní obslužnost

4.1 Výstavba cyklostezek v návaznosti na stávající síť

4.2 Společná údržba místních komunikací

4.3 Vytvoření plánu udržitelné mobility

4.4 Vznik komunikační a vyjednávací platformy obcí v oblasti hromadné dopravy

5. Zaměstnanost a podpora podnikání

5.1 Vytvoření nových ploch pro podnikání a služby, včetně revitalizace brownfields

5.2 Společně prezentovat nemovitosti k podnikání potenciálním zájemcům

5.3 Zpracovat a společně naplňovat Integrovanou strategii rozvoje území Olomoucké aglomerace

*