Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ01): Praha
NUTS 2 (CZ01): Praha
www stránky

NUTS 2 (CZ01): Praha

Názvy hierarchických úrovní
"Cíl"
1 "Cíl opatření (nového opatření programu)"
1.1 "Nová opatření programu"

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01, Aktualizace 2020

S využitím dodatečného potenciálu snížení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší na území aglomerace Praha zvýšit pravděpodobnost plnění ročního imisního limitu NO2 a zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren (tohoto cíle je třeba dosáhnout v uvedených cílových lokalitách programu)

Zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacích zdrojů dodržovali požadavky zákona o ochraně ovzduší, zejména co se týče povinné instalace akumulační nádrže, pravidelných technických kontrol, spalovaného paliva a instalace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce a dodavatele a s přílohou č. 11 zákona o ochraně ovzduší a rovněž požadavky obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

PZKO_2020_1 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší

Zvýšit povědomí provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů, především na pevná paliva, o podílu těchto zdrojů na celkové úrovni znečištění ovzduší a faktorech, které ke zvýšenému znečišťování přispívají. Zároveň je cílem provozovatele motivovat používání pouze kvalitních paliv k vytápění v souladu s pokyny výrobce.

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva

Odvedení tranzitní dopravy (individuální i nákladní) z obydlených oblastí a z centra města za účelem snížení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší.

PZKO_2020_4 Kompletní dostavba Pražského okruhu (PO)