Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Specifický cíl"

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)

GesceSpolugesceSpolupráce
Dosažení společensky přijatelné míry rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, ekosystémy a kulturního a historického dědictví na celém území ČR.
Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně udržování a zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.
Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených scénářem NPSE-WaM.
Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení emisí k roku 2025 a 2030.
Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší.