Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Cíl"
1 "Dílčí cíl"
1.1 "Opatření"

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
Cíl 1.1: Společnost uznávající hodnotu přírody
1.1.1 Podporovat EVVO
Podpora výchovy a vzdělávání o rozmanitosti a možnostech výuky v přírodě v rámci předškolního vzdělávání
Příprava (interaktivních) materiálů o biologické rozmanitosti a možnostech výuky v přírodě pro základní školy
Příprava materiálů pro rozšíření znalostí o biologické rozmanitosti a možnostech výuky v přírodě pro střední školy
1.1.2 Rozvíjet environmentální poradenství
Příprava osvětových materiálů o významu biologické rozmanitosti pro síť občanských poraden
Příprava osvětových materiálů o významu biologické rozmanitosti pro poradce spolupracující s podniky a zemědělci
1.1.3 Realizovat kampaně pro veřejnost
Osvěta o významu biodiverzity na globální i republikové úrovni, cílené kampaně o významu jednotlivých ekosystémů
Cíl 1.2: Veřejná správa
1.2.1 Harmonizovat zákonné předpisy a strategické cíle s ostatními resorty
Identifikace zákonných předpisů, které jsou v rozporu s ochranou biodiverzity a prověření možností jejich úpravy
Prověření možností harmonizace vybraných strategických dokumentů s indikovaným nesouladem
1.2.2 Zajistit kvalitní metodickou podporu
Zavedení jednotného systému podpory veřejné správy, zahrnujícího především krajské úřady a obce s rozšířenou působností
Tematická pracovní setkání zaměstnanců veřejné správy pro oblast ochrany biodiverzity
1.2.3 Zavést specifické vzdělávací programy pro studenty a pracovníky veřejné správy
Zavedení systému celoživotního profesního vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, péče o ni a udržitelného využívání jejích složek a jeho dlouhodobá podpora
Cíl 1.3: Soukromý sektor
1.3.1 Podporovat spolupráci mezi soukromou a veřejnou sférou
Založení komunikační platformy (i k otázkám ochrany biodiverzity) mezi relevantními resorty a představiteli soukromé sféry (obchodní a průmyslové sdružení pro biodiverzitu)
Zpřístupnění a zprostředkování informací o benefitech, které přináší ochrana biodiverzity
1.3.2 Rozvíjet společenskou odpovědnost firem
Podpora dobrovolných nástrojů včetně certifikace a ekoznaček
Podpora aktivit odpovědných firem
Cíl 1.4: Cestovní ruch
1.4.1 Jednotný plán/koncepce udržitelného cestovního ruchu
Tvorba (aktualizace) a schválení krajských strategií udržitelného rozvoje cestovního ruchu zpracovaných v souladu s ochranou biodiverzity ve spolupráci s AOPK ČR a správami NP nacházejícími se na jejich území
1.4.2 Podporovat certifikaci udržitelného přírodně orientovaného cestovního ruchu (prioritně v NP a CHKO)
Podpora certifikace a certifikovaných subjektů, vzdělávání průvodců
1.4.3 Podporovat správy NP a AOPK ČR jako partnery v oblasti udržitelnosti cestovního ruchu
Systematická motivace aktérů cestovního ruchu v ZCHÚ k preferenci environmentálně vhodných forem cestovního ruchu
1.4.4 Vytvořit systém sledování udržitelnosti cestovního ruchu (prioritně v ZCHÚ)
Vytvoření metodiky pro sledování vlivů/dopadů cestovního ruchu na ZCHÚ a jiná přírodně zranitelná území, jako podklad pro tvorbu strategií a koncepcí
1.4.5 Vytvořit a udržovat kvalitní návštěvnickou infrastrukturu v ZCHÚ
Vytvoření informačně hodnotné soustavy návštěvnické infrastruktury včetně demonstračních a informačních středisek
Cíl 1.5: Ekonomické nástroje a finanční podpora
1.5.1 Zajistit dostatečný objem finančních prostředků dotací určených pro péči o přírodu a krajinu
Tvorba mezirezortní koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu
Účinné využívání stávajících dotačních nástrojů EU (OPŽP, LIFE)
Rozšíření titulů národních dotačních programů pro dosud nefinancovanou péči o přírodu a krajinu (např. péče o zvláště chráněné druhy ve volné krajině, péči o lokality soustavy Natura 2000 atd.) po roce 2020
Zvýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu na celostátní dotační programy MŽP pro péči o přírodu a krajinu v návaznosti na ukončení OP ŽP v roce 2020
Analýza systému náhrad škod a újem za ztížení hospodaření
1.5.2 Harmonizovat dotační programy mezi rezorty MŽP a MZe
Výrazná úprava dotačních programů, zejména zemědělských (ESIF - Program rozvoje venkova - agro-envi opatření) s cílem dostatečně zohlednit ochranu biodiverzity
Cílené zaměření zemědělských dotací na ochranu biodiverzity - doplnění cílených faremních plánů
1.5.3 Získání informací o vlivu dotační politiky na biodiverzitu, vyhodnocování efektivity opatření hrazených z veřejných zdrojů
Zřízení jednotné informační platformy péče o přírodu a krajinu pro plánování, administrativu, realizaci, kontrolu, monitoring a vyhodnocování opatření v rámci nastaveného monitoringu operačních programů
1.5.4 Připravit celkovou koncepci financování ochrany biodiverzity
Příprava a schválení Strategie mobilizace zdrojů (RSM) pro ochranu biodiverzity v souladu s Aiči cílem 20 CBD
Cíl 2.1: Genetická rozmanitost
2.1.1 Vytvořit národní program ochrany genetické diverzity volně žijících organismů
Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů detailně identifikující priority výzkumu genetické diverzity a aplikaci jeho výsledků, identifikované priority výzkumu RVVI / TA ČR
2.1.2 Vytvořit infrastrukturu pro výzkum a ochranu genetické diverzity volně žijících organismů
Vytvoření Národní genetické banky biodiverzity
Propojování databází genetických bank s dalšími relevantními národními (např. Nálezová databáze ochrany přírody) a mezinárodními (např. GBIF a GGBN) databázemi
2.1.3 Aplikovat poznatky genetického výzkumu do praktické druhové ochrany
Podpora komunikace mezi výzkumnými pracovníky a uživateli výsledků výzkumu v ochraně přírody, zohledňování informace o genetické variabilitě a struktuře v ochranářských opatřeních
Cíl 2.2: Druhy
2.2.1 Revidovat systém druhové ochrany
Objektivní posouzení účinností současné druhové ochrany založené dosud z větší části na ochraně jedinců
Návrh a zavedení nového pojetí systému druhové ochrany beroucí ohled na ochranu biotopů druhů
2.2.2 Sledovat a vyhodnocovat stav druhů
Zavedení systému pravidelného sledování a vyhodnocování stavu druhů prostřednictvím červených seznamů
Zavedení pravidelné aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů na základě pravidelného vyhodnocování jejich stavu
2.2.3 Rozvíjet a podporovat speciální nástroje druhové ochrany
Rozvoj a realizace záchranných programů a navazujících opatření
Realizace přeshraničních projektů na ochranu populací cílových druhů
2.2.4 Usměrnit správu státního majetku tak, aby podporovala ochranu druhů
Příprava metodiky a pravidel pro hospodaření s ohledem na ochranu ohrožených druhů a jejich stanovišť/biotopů
Cíl 2.3: Invazní nepůvodní druhy (IAS)
2.3.1 Omezit šíření stávajících invazních druhů
Monitoring invazních druhů v nejpostiženějších oblastech
Likvidace stávajících invazních druhů v ZCHÚ i ve volné krajině
Vytvoření a aktualizace metodik na likvidaci IAS
Optimalizace dotačních titulů na likvidaci IAS
2.3.2 Zabránit či utlumit rozšíření nových invazních druhů
2.3.2 Zabránit či utlumit rozšíření nových invazních druhů
Omezení úmyslného vysazování potenciálních IAS (fytoenergetika, rybářství, veřejná zeleň)
2.3.3 Naplňovat legislativu EU o IAS do legislativy ČR
Novelizace právních předpisů ČR podle nařízení 1143/2014
Stanovení kompetence jednotlivých rezortů a státních orgánů k této problematice
2.3.4 Stanovit prioritní druhy a oblasti pro regulaci invazních druhů
Stanovení konkrétních druhů na základě unijního a národního seznamu, proti kterým se bude prioritně zasahovat a jakým způsobem
Cíl 2.4: Přírodní stanoviště
2.4.1 Zajistit zákonnou ochranu přírodních stanovišť
Prověření účelnosti a reálnosti možného budoucího systému ochrany přírodních stanovišť nad rámec stávající legislativy
Sestavení priorit z hlediska praktické ochrany stanovišť a péče o ně formou akčního plánu s vazbou na soustavu ZCHÚ
2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť
Vytvoření systému kompenzačních opatření pro zábory přírodních stanovišť v případě nutných záborů
2.4.3 Regulovat cílené využívání nevhodných druhů
Zajistit regulaci zavádění a rozšiřování druhů a plodin s neověřenými nebo nepříznivými dopady na přírodu a krajinu, v oblastech citlivých z hlediska péče o přírodní a krajinné dědictví
Zvýšení podílu přirozených (spontánní sukcesí vzniklých) rekultivací post těžebních ploch
2.4.4 Zajistit ochranu přírodních procesů
Analýza problematiky zahrnující definování vizi možného budoucího rozvoje vymezení oblastí samovolného vývoje přírodních procesů
Prověření reálných možností uplatnění konceptu rozvoje plošně významných území ponechaných přírodním procesům v podmínkách ČR odbornou meziresortní diskusí
Cíl 2.5: Krajina
2.5.1 Omezit rozšiřování zástavby do volné krajiny
Upřednostnění bývalých průmyslových areálů (brownfields) pro novou výstavbu
2.5.2 Zlepšovat strukturu krajiny
Urychlení realizace komplexních pozemkových úprav s důrazem na kvalitní plnění společenských funkcí
Realizace chybějících částí ÚSES a optimalizace a zlepšení jeho funkce
Podpora tvorby a údržby rozptýlené zeleně (ploch plnící mimoprodukční funkce)
2.5.3 Zlepšovat prostupnost krajiny pro biotu
Podpora realizace opatření ke zprůchodnění krajiny v rámci komplexních pozemkových úprav
Omezení fragmentace krajiny způsobené výstavbou nových liniových prvků a sídel
Realizace opatření k ochraně živočichů před negativním vlivem energetické a dopravní infrastruktury
Cíl 2.6: Sídla
2.6.1 Zavést standardy pro podíl ploch zeleně v urbanizovaných územích
Zavedení příslušných metodických standardů v oblasti územního plánování
Pravidelné vzdělávací semináře pro odpovědné zástupce samospráv a úředníky státní správy
2.6.2 Posílit biodiverzitu ve městech
Umožnění efektivního zakládání/obnovy funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně
Zajistit metodickou aj. podporu opatření na ochranu a posílení biodiverzity v sídlech a při výstavbě
2.6.3 Podporovat samosprávy a občanské aktivity a iniciativy, které přispívají k posílení biodiverzity ve městech
Vytvoření metodické příručky pro obce s příklady dobré praxe
Vytvoření komunikační strategie pro veřejnost a úřady zaměřené na důležitost a možnosti rozvoje přírodních prvků v sídlech
Cíl 3.1: Zemědělská krajina
3.1.1 Podpořit vzdělávání a informovanost zemědělců v oblasti ochrany biodiverzity
Celostátní program vzdělávání zemědělců o významu ochrany biodiverzity
Celostátní program vzdělávání zemědělců o významu ochrany biodiverzity
3.1.2 Podpořit ochranu biodiverzity v zemědělské krajině prostřednictvím dotačních programů
Agroenvironmentálně-klimatická opatření mimo integrovanou produkci
Ekologické zemědělství
Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Krajinné prvky a plocha využívaná v ekologickém zájmu
3.1.3 Omezit eutrofizaci a intenzitu hospodaření v krajině
Snížení rizik při používání hnojiv a pesticidů v zemědělství a lesnictví cestou nastavení limitů k plodinám a vymezení období a způsobu jejich používání
3.1.4 Kontrolovat nakládání s GMO a nově zaváděnými druhy, které mohou mít nepříznivé účinky na biodiverzitu
Koordinace činností dozorových orgánů a Národní sítě GMO laboratoří, finanční zajištění kontrol
Cíl 3.2: Lesní ekosystémy
3.2.1 Zajistit udržitelné využívání lesa
Omezování fragmentace lesů
Minimalizace trvalých záborů lesní půdy nebo omezení výstavbou
Podpora biologických funkcí lesa zejména zvýšením podílu těžebních zbytků a dřeva ponechaného k zetlení (stojící i ležící)
Šetrné hospodaření, využívající přirozené obnovy stanovištně a sukcesně vhodných druhů dřevin a žádoucích způsobů hospodaření, např. výběrového a podrostního
Podpora dynamického vývoje biodiverzity v lesních ekosystémech odpovídající fázi vývojového cyklu lesa pro udržení potřebné úrovně jeho ekologické stability
Rozvoj reprezentativní soustavy bezzásahových lesních území a území s obnovou tradičních hospodářských postupů
Soustavné snižování nadpočetných stavů spárkaté zvěře, včetně stavů prasete divokého, limitujících úspěšnost přirozené obnovy a negativně ovlivňujících ekonomiku lesního hospodářství.
Připravit návrh obecně závazného právního předpisu se systémem odvozování výše odlovu podle stavu ekosystému.
3.2.2 Podporovat vhodné genetické zdroje lesních dřevin
Podpora existence a obhospodařování genových základen, podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podpora zřízení a činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin
3.2.3 Pečovat o příznivý stav půd a vod v lesích
Zlepšování stavu degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžovaných zejména vlivem imisí
Podpora retence vody v lesních povodích a zlepšování morfologického a ekologického stavu vodních toků
Cíl 3.3: Vodní ekosystémy
3.3.1 Zajistit holistický přístup k využívání vody v krajině
Tvorba a schválení celostátní strategie revitalizací a renaturací vodních toků včetně vymezení významných vodních toků z pohledu ochrany přírody
3.3.2 Omezit znečištění a zlepšit fyzikálně-chemickou kvalitu vody
Rozvoj soustavy čistíren odpadních vod s terciálním čištěním (odstranění fosforu a patogenů)
Výzkum vlivu mikropolutantů na ekosystémy a lidské zdraví a přijetí příslušných opatření
3.3.3 Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost a ekologicky udržitelný hydrologický režim vodních toků
Metodické vedení a koncepční řešení nakládání s vodami
Koncepce vodní dopravy
3.3.4 Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost vodních toků
Likvidace neúčelných příčných překážek na vodních tocích a výstavba rybích přechodů v souladu s Koncepcí zprůchodnění říční sítě ČR
Podpora krajinných struktur a realizace prvků zadržujících vodu v krajině, a bránící nadměrnému transportu živin a sedimentů do toků ve vazbě na cíle a opatření Programu rozvoje venkova
Renaturace a revitalizace vodních toků
Podpora pro vytváření podmínek pro přirozenou reprodukci ryb
Zachování stávajícího nebo obnova poškozeného vodního režimu lesních ekosystémů
3.3.5 Snížit negativní vliv intenzivního rybářství / chovu ryb v rybnících
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, především jejich ekostabilizačních funkcí
Revize a aktualizace zarybňovacích plánů na úroveň odpovídající současnému ekologickému stavu a potřebám v konkrétních revírech a jejich částech
3.3.6 Zvýšení retenční schopnosti krajiny
3.3.6 Zvýšení retenční schopnosti krajiny
Cíl 3.4: Půda a nerostné bohatství
3.4.1 Snížit riziko vodní a větrné eroze a zvýšit obsah organické hmoty v půdě
Dokončení legislativního procesu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a důsledné vymáhání legislativních povinností
Realizace protierozních opatření
Prevence erozního ohrožení lesních půd
Cíl 3.5: Zachování a obnova ekosystémů
3.5.1 Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou stabilitu krajiny
Přednostní využívání bývalých průmyslových areálů (brownfields) pro výstavbu
Metodickou činností zpřesnit postupy při vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územních plánech
3.5.2 Zlepšit režim ochrany významných krajinných prvků
Prověřit dostatečnost právních předpisů v oblasti ochrany niv při realizaci staveb a omezení zastavitelného území v záplavovém území
Sjednocení přístupu k registraci VKP, zavedení centrální evidence VKP
3.5.3 Zvýšit podíl rekultivace ploch po těžbě samovolnou sukcesí
Vyšší zastoupení přírodě blízkých způsobů obnovy v rekultivační praxi, využívání spontánní sukcese jako nástroje obnovy
3.5.4 Zvýšit propojenost krajiny
Systematická revitalizace nefunkční (navržené) skladebné části ÚSES
Cíl 3.6: Udržitelné využívání genetických zdrojů
3.6.1 Ratifikovat Nagojský protokol Úmluvy o biologické rozmanitosti
Příslušná opatření umožňující, aby se ČR stala smluvní stranou Nagojského protokolu – národní právní předpis
3.6.2 Posílit výzkum v oblasti genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů důležitých pro výživu a zemědělství
Posílení kapacity národních a rezortních výzkumných programů v oblasti genetických zdrojů, biodiverzity a agrobiodiverzity, posílení spolupráce v oblasti mezirezortního výzkumu biodiverzity
Cíl 4.1: Zajištění aktuálních a relevantních informací
4.1.1 Koncepčně zajistit a koordinovat výzkum a sledování stavu biodiverzity
Vytvoření celostátní koncepce s identifikovanými prioritami pro vědu a výzkum v oblasti biodiverzity
Koordinace sběru a sdílení dat a informací formou platformy spolupracujících institucí
Vytvoření souboru indikátorů stavu, změn a trendů modelových složek biodiverzity (včetně sídel) a souvisejících činností ve vazbě na strategické cíle ochrany přírody, zavedení do praxe
4.1.2 Komunikovat výsledky s veřejnosti
Pravidelně vydávaná zpráva o stavu biodiverzity v ČR pro širokou veřejnost, publikační činnost a propagace
Vytváření příležitostí pro zapojení veřejnosti do sběru dat a informací (občanská věda)
4.1.3 Rozhodovat a strategicky směřovat na základě výsledků výzkumu a sledování stavu biodiverzity
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR na základě aktuálních znalostí, ověřených metodických postupů a důkazů
Sestavení seznamu priorit pro krátkodobé projekty aplikovaného výzkumu v oblasti biodiverzity s cílem získávat aktuální informace potřebné pro rozhodování
Systém tvorby a aktualizace plánů péče o ZCHÚ založený striktně na existujících datech o současném stavu s dostatečnou specifikací předmětů ochrany
Cíl 4.2: Ekosystémové služby
4.2.1 Zahájit a uvést do praxe oceňování ekosystémů
Zpracování finální metodiky oceňování ekosystémů
4.2.2 Zpracovat hodnocení ekosystémových služeb na úrovni ČR
Celostátní integrované hodnocení ekosystémů včetně ekosystémových služeb
4.2.3 Zavést národní hodnocení ekosystémových služeb do praxe
Začlenění hodnocení ekosystémových služeb do strategického plánování
Cíl 4.3: Mezinárodní spolupráce
4.3.1 Podporovat důraz na biodiverzitu, v rámci sektoru životního prostředí, při implementaci zahraniční rozvojové spolupráce
Začlenění problematiky ochrany biodiverzity v aktualizované verzi Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR
4.3.2 Zprostředkovat kontakty na místní partnery pro realizaci projektů prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR
Počet realizovaných projektů v zahraničí zaměřených na ochranu biodiverzity (viz. dílčí cíl 4.3.1), vytvoření databáze kontaktů
4.3.3 Aktivně podporovat společné přeshraniční projekty
Pokračování v projektech realizovaných v rámci programu LIFE+ a podpora financování nových přeshraničních nebo vícestranných projektů (např. v rámci Karpatské úmluvy)
4.3.4 Zapojit se do mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a ochrany genetické diverzity
Zapojování se do mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a ochrany genetické diverzity, zavádění a podpora využívání nejmodernějších molekulárně-genetických technologií