Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021)

GesceSpolugesceSpolupráce
Produkty a design
České firmy zavádějí v maximální možné míře nové výrobní metody využívající nejmodernější technologie k cirkulárnímu navrhování a udržitelné výrobě produktů.
1 Podporovat využití druhotných recyklovaných materiálů ve výrobních procesech.
2 Podporovat optimalizaci výrobních procesů s ohledem na předcházení vzniku odpadů a jejich eliminaci.
3 Podporovat inovaci a vývoj nových materiálů, postupů, technologií a výrobků s ohledem na zajištění jejich cirkularity.
4 Podporovat postupy, které povedou k rozvoji inovativních praxí v oblasti designu pro cirkulární ekonomiku v rámci Public-Private-Partnership segmentu.
5 Podporovat cirkulární obchodní modely založené na uzavřených materiálových cyklech.
6 Podporovat propojování všech fází hodnotového řetězce za účelem zlepšování cirkularity.
7 Podporovat aplikaci principů ekomodulace za účelem zvýšení podílu recyklovatelných výrobků.
8 Posilovat principy EPR.
9 Zlepšit efektivitu fungování systémů EPR pro jednotlivé výrobky s ukončenou životností. Zajistit účinné provádění a vynucování povinností zpětného odběru v rámci režimů EPR.
10 Vyhodnotit možnosti rozšíření EPR systémů (nad rámec povinných požadavků evropské legislativy) na další druhy výrobků.
11 Zamezovat předčasnému zastarávání výrobků.
12 Umožnit repasování a modernizaci, případně plnou vysoce kvalitní recyklaci, výrobků.
13 Podporovat modely „produkt jako služba“ v různých segmentech.
14 Podporovat sdílení informací o výrobcích prostřednictvím digitalizace (digitální pasy výrobků a další nástroje).
15 Podporovat environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek jako stimul poptávky po cirkulárních výrobcích.
16 Vyhodnotit možnosti certifikace kvality u opětovně použitelných součástí nebo výrobků, druhotných surovin a recyklovatelného odpadu.
17 Zvážit možnosti vytvoření zálohových systémů, které zajistí odpovídající úrovně sběru, popř. opětovného použití, zejména výrobků s nebezpečným obsahem.
18 Prozkoumat možnosti zavádění zákazu ničení neprodaných funkčních výrobků.
19 Omezovat zbytné jednorázové plastové výrobky.
20 Podporovat snižování množství komplexních obalových materiálů.
21 Zvážit možnosti omezit používání některých obalových materiálů pro určitá použití.
22 Posilovat inovace v oblasti textilu pro podporu opětovného využití textilu a vyhodnocovat možnosti zvyšování recyklovaného obsahu v textilu.
23 Podporovat vytváření obchodních modelů, které nebudou preferovat tzv. rychlou módu.
Průmysl, suroviny, stavebnictví a energetika
Suroviny jsou v České republice optimálně využívány, druhotné suroviny se standardně používají v ekonomice a primární suroviny se používají pouze tam, kde je to nezbytně nutné. České firmy soutěží v oblasti ekologických inovací a digitálních technologií na světových trzích. Investováním do oběhového hospodářství zvyšuje český průmysl konkurenceschopnost a snižuje závislost na zdrojích a náklady.
1 Do roku 2040 ztrojnásobit míru oběhového využití materiálu ve srovnání s úrovněmi roku 2017.
2 Zvyšovat podíl zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v ČR.
3 Podporovat využití druhotných recyklovaných materiálů ve výrobních procesech.
4 Optimalizovat průmyslové procesy s ohledem na předcházení vzniku odpadů a jejich eliminaci.
5 Podporovat inovace a vývoj nových materiálů, postupů a technologií za účelem zajištění jejich cirkularity a snižování materiálové náročnosti.
6 Pravidelně revidovat poplatkové nástroje v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
7 Podporovat energetické využití odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
8 Podporovat průmyslovou symbiózu ve prospěch oběhového hospodářství.
9 Podporovat dobrovolné dohody v průmyslu zaměřené na oběhové hospodářství a snižování energetické náročnosti.
10 Podporovat zlepšení v oblasti sledování materiálových toků prostřednictvím digitalizace a využití velkých dat.
11 Zlepšovat „pasportizaci“ nových i stávajících budov.
12 Podporovat postupy, které povedou k rozvoji inovativních praxí v oblasti designu pro cirkulární ekonomiku v rámci stavebnictví.
13 Prozkoumat možnosti aplikace principů rozšířené odpovědnosti výrobců v oblasti stavebnictví.
14 Podporovat digitalizaci ve stavebnictví.
15 Podporovat selektivní demolice k podpoře odpovídajícího nakládání s materiály z demolovaných staveb.
16 Vyhodnocovat možnosti zavádění požadavků na obsah recyklovaných materiálů pro některé stavební výrobky s přihlédnutím k jejich bezpečnosti a funkčnosti.
17 Zvážit používání rámce Level(s) s cílem začlenit posuzování životního cyklu do zadávání veřejných zakázek.
18 Vyhodnocovat právní úpravu omezující opětovné využití repasovaného a recyklovaného materiálu, zejména podmínky výstavby silnic ve prospěch využívání recyklovaného kameniva.
19 Zlepšovat procesy recyklace kritických surovin u vybraných výrobků.
20 Využívat nerecyklovatelné odpady pro výrobu energie.
21 Podpořit požadavky na zavedení pokročilých technik v průmyslu, které zvyšují cirkularitu.
22 Podporovat využívání pokročilých paliv z biologicky rozložitelných odpadů (zejména živočišného původu) pro dopravní prostředky za podmínky splnění kritérií udržitelnosti.
23 Podporovat revize příslušné výrobkové normy za účelem zvýšení využívání druhotných surovin.
24 Stanovit kvalitativní požadavky na druhotné suroviny pro podporu a rozvoj trhu s druhotnými surovinami.
25 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k propojování témat průmyslu, surovin, stavebnictví, energetiky a oběhového hospodářství.
26 Podporovat snižování energetické náročnosti technologických a výrobních procesů.
27 Podporovat materiálové využití vedlejších energetických produktů.
28 Budováním vhodné infrastruktury na skladování statkových hnojiv, kalů a digestátu omezovat úniky reziduálního metanu a amoniaku do ovzduší, umožnit materiálové či energetické využití takto získaných zbytkových plynů.
Bioekonomika a potraviny
Potenciál bioekonomiky je v České republice využíván v maximální míře v rámci oběhového hospodářství. Množství potravinových odpadů klesá.
1 Podporovat a vzdělávat spotřebitele v odpovědnější spotřebě potravin.
2 Podporovat opatření k omezování potravinových odpadů a s tím související projekty potravinových bank k omezení potravinových odpadů.
3 Poskytovat informace spotřebitelům o potravinových odpadech a o prevenci vzniku potravinových odpadů v domácnostech prostřednictvím různých nástrojů (včetně elektronických aplikací).
4 Podporovat projekty zpracování velkých dat ke zlepšení nakládání s potravinami a předcházení potravinových odpadů.
5 Podporovat dobrou praxi v oblasti udržitelného hospodaření s půdou a ekologické zemědělství.
6 Podporovat udržitelné lesnictví a zlepšovat stav lesnictví.
7 Podporovat používání dřeva jako obnovitelné suroviny.
8 Zajistit udržitelnou produkci biomasy pro výrobu materiálů, energie a paliv. Využívat ekologicky šetrnějších technik, včetně precizního zemědělství, a dobré praxe.
9 Podporovat zvyšování podílu organické hmoty v půdě preferencí kvalitních kompostů a případně digestátu z biologicky rozložitelných odpadů a udržitelně pěstované biomasy.
10 Přijímat opatření proti degradaci lesních půd.
11 Využívat dotační programy ČR a EU pro podporu bioekonomiky a zadržování vody v krajině.
12 Podporovat vznik demonstračních místních a regionálních bioekonomických systémů a sdílení dobré praxe s ostatními regiony EU.
13 Poskytovat informace k propojení bioekonomiky a oběhového hospodářství.
14 Podporovat výzkum a vývoj v oblasti bioekonomiky ve spojení s oběhovým hospodářstvím.
15 Podporovat výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti bioekonomiky.
16 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k podpoře propojování témat bioekonomiky a oběhového hospodářství.
17 Podporovat odbyt kompostů na zemědělském půdním fondu.
Spotřeba a spotřebitelé
Cirkulární obchodní modely jsou podporovány ve výrobě a spotřebě produktů a služeb v České republice. Spotřebitelé se orientují na udržitelnou spotřebu cirkulárních produktů na základě relevantních informací.
1 Podporovat modely udržitelné spotřeby.
2 Podporovat lokální uzavřené cykly v rámci spotřeby vybraných výrobků.
3 Posilovat opatření k omezování jednorázových výrobků.
4 Podporovat předcházení vzniku odpadů v rámci spotřeby výrobků.
5 Podporovat znovuvyužití výrobků prostřednictvím charit a center opětovného použití.
6 Podporovat udržitelnou spotřebu v oblasti textilních výrobků.
7 Motivovat spotřebitele k odpovědné a udržitelné spotřebě.
8 Vyhodnocovat možnosti snížení DPH na opravy vybraných výrobků.
9 Podporovat poskytování spolehlivých a relevantních informací o výrobcích v místě prodeje, včetně informací o jejich životnosti a dostupnosti opravárenských služeb, náhradních dílů a servisních příruček.
10 Vyhodnocovat environmentální tvrzení výrobců pomocí metod environmentální stopy výrobků a organizací.
11 Omezovat „greenwashing“ a zamezovat poskytování nesprávných informací spotřebitelům.
12 Podporovat projekty opětovného použití různých skupin výrobků (například nábytku, textilu a knih), re-use center a informačních portálů pro poskytování funkčních výrobků.
13 Podporovat projekty sdílení věcí a veřejných dílen.
14 Podporovat nové oběhové obchodní modely a zdola nahoru budované iniciativy občanů a neziskových organizací.
15 Podporovat dostupnost výrobků a služeb, které jsou v souladu s principy cirkulární ekonomiky pro všechny spotřebitele.
16 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k propojování témat spotřeby a oběhového hospodářství.
Odpadové hospodářství
Odpad je zásadně omezován. Je maximalizována recyklace a opětovné použití. Energetické využití je realizováno u nerecyklovatelného odpadu. Skládkování je zakázáno a na skládky se ukládá pouze zcela nevyužitelný odpad. V roce 2040 je recyklace všech druhů odpadu na maximální možné úrovni, produkce odpadu na obyvatele se snížila a míra skládkování odpadů je pod cílem EU.
1 Podporovat předcházení vzniku odpadů v rámci činnosti všech subjektů.
2 Podporovat rozvoj recyklačních technologií.
3 Podporovat kaskádovou recyklaci.
4 Podporovat zvyšování používání výrobků s obsahem druhotných surovin a recyklátů ve veřejných zakázkách.
5 Podporovat energetické využití odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
6 Realizovat vývoj nových materiálů, postupů a technologií za účelem snižování materiálové náročnosti a předcházení vzniku odpadu.
7 Zaměřovat podporu z finančních programů na prioritní toky odpadů (např. komunální odpady, nebezpečné odpady, infekční odpady, stavební odpady, plasty).
8 Podporovat informovanost obyvatel o předcházení vzniku odpadu a o správném nakládání s odpady.
9 Podporovat nahrazování nebezpečných látek ve výrobcích ve vazbě na snižování množství nebezpečného odpadu.
10 Podporovat digitalizaci v odpadovém hospodářství a smart „chytré“ odpadové hospodářství, včetně digitalizace materiálových toků a jejich přesného monitoringu.
11 Zlepšovat dostupnost a kvalitu dat v oblasti odpadového hospodářství.
12 Podporovat inovativní technologie v oblasti sběru, třídění a zpracování odpadů.
13 Zlepšovat systémy separovaného sběru v obcích a u podnikatelských subjektů.
14 Posilovat a rozšiřovat sběr biologického odpadu (rostlinného i živočišného původu) na celém území České republiky.
15 Zlepšovat infrastrukturu pro třídění organického odpadu stejné hustoty rozmístění, jako je tomu u infrastruktury na tříděný papír/sklo/plasty.
16 Podporovat posilování infrastruktury bioplynových stanic včetně případné transformace bioplynových stanic (na produkci metanu a biorafinérie).
17 Realizovat a rozšiřovat programy domácího a komunitního kompostování.
18 Vyhodnocovat možnosti a stanovit pravidla přechodu odpad/neodpad pro vybrané materiály.
19 Rozvíjet inovativní recyklační technologie pro zpracování obtížně recyklovatelných odpadů (například chemická recyklace, tedy plazmové zplyňování, pyrolýza, solvolýza a další).
20 Podporovat výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti recyklace odpadů.
21 Zlepšovat efektivitu systémů primárního třídění komunálních odpadů. Podporovat systémy třídění „dům od domu“ a systémy zpoplatnění na základě skutečně produkovaného množství odpadu.
22 Podporovat efektivní uzavíraní materiálových toků, pro vybrané komodity, jejíchž skutečná recyklace v současné době na nízké úrovni: kovy, textil, dřevo, plasty aj.
23 Podporovat spolupráci obcí při řešení nakládání s odpady.
24 Podporovat projekty zaměřené na využívání odpadů v místě jejich vzniku (lokální řešení).
25 Zlepšovat možnosti třídění stavebních odpadů (selektivní demolice).
26 Podporovat třídění, opětovné použití a recyklaci textilních výrobků, a to i prostřednictvím inovací, podpory průmyslových aplikací a regulačních opatření, například rozšířené odpovědnosti výrobce.
27 Podporovat vysoce účinné systémy třídění jednotlivých složek komunálních odpadů.
28 Podporovat omezování přítomnosti látek, které komplikují recyklaci výrobků.
29 Důkladně vyhodnotit možnosti a dopady případného budoucího zavedení poplatku za spalování vybraných druhů odpadů jako možného nástroje na podporu recyklace.
30 Zlepšovat účinnost stávajících EPR systémů.
31 Nastavit efektivní princip ekomodulace pro obaly i výrobky s ukončenou životností.
32 Preferovat opakovaně použitelné obaly z důvodu prevence vzniku odpadů.
33 Zvážit povinné zavedení požadavků na minimální obsah recyklovaného materiálu, které by museli dodržovat vymezení výrobci (např. v rámci relevantních provozních povolení).
34 Zvyšovat poplatky ze skládkování, při zohlednění dopadů na místní samosprávu a obyvatelstvo a důsledně realizovat zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2030.
35 Důsledně omezovat nelegální přepravu odpadů a zvažovat všechny možnosti omezení dovozů odpadů do ČR v případě, že by byly ohroženy cíle ČR dle evropské legislativy.
36 Zvážit možné omezení dovozu odpadu a materiálu pro technické zabezpečení a rekultivaci skládek odpadu ze zahraničí.
37 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k propojování témat odpadového hospodářství a oběhového hospodářství.
Voda
V maximální možné míře jsou realizovány úspory vody. Zvyšuje se recyklace vody. Na půdě se hospodaří udržitelně s cílem zadržení vody v krajině.
1 Podporovat dostupnost nebalené pitné vody na veřejných místech.
2 Podporovat projekty znovuvyužití a recyklace odpadní vody v průmyslu, i na úrovni municipalit.
3 Vytvořit strategický přístup pro efektivní nakládání s čistírenskými kaly.
4 Realizovat udržitelný management nakládání s čistírenskými kaly, a to se zaměřením na recyklaci fosforu a energetickou efektivnost.
5 Podporovat výzkum nových technologií pro nakládání s odpadními vodami, kapalnými odpady a čistírenskými kaly s cílem snížení energetické náročnosti procesu čištění odpadních vod a k maximalizaci využití fosforu z kalů z ČOV.
6 Podporovat a rozšiřovat využití organických odpadů a potravinových zbytků (bioplynové stanice, kompostárny) s cílem následné aplikace produktů na půdu pro zlepšení schopnosti zadržovat vodu.
7 Podporovat zlepšování udržitelného hospodaření na zemědělské půdě.
8 Zavádět nové technologie k využití recyklované vody v průmyslové výrobě, obzvláště v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako jsou potravinářský, papírenský, chemický, textilní průmysl a energetika.
9 Podporovat zavádění technologií a postupů pro úsporu a opětovné využití vody v zemědělství.
10 Podporovat zavádění systémů a rozvodů pro využívání recyklované či upravené šedé vody.
11 Podporovat výzkum, inovace a zavádění nejlepších dostupných technik v oblasti nakládání s vodami.
12 Podporovat výzkum a aplikaci nových technik pro odstranění nově detekovaných polutantů.
13 Podporovat výzkum pro efektivní systémy ohřevu užitkové vody s cílem snížení spotřeby pitné vody.
14 Klást důraz na diversifikaci zdrojů vytvářením a budováním rybníků a dalších opatření zadržujících vodu v krajině evidováním a ochranou mokřadů.
15 Ve větší míře podporovat návrhy a realizace přírodě blízkých opatření a renaturalizaci říčních toků jako prioritní opatření pro zádrž vody v krajině, pro podporu její resilience a ekosystémových služeb včetně ochrany biodiverzity.
16 Podporovat další způsoby zadržování vody v krajině a posílení vodních zdrojů v případě jejich nedostatečnosti realizací přehradních nádrží.
17 Vyhodnotit možnosti legislativního zakotvení recyklace odpadních vod.
Výzkum, vývoj a inovace
České firmy jsou zapojeny do špičkových služeb v hodnotovém řetězci v oblasti výzkumu a vývoje a to i v mezinárodním měřítku. Část státního financování výzkumu a vývoje je vyčleněna konkrétně na projekty související s cirkulární ekonomikou a programy výzkumu a vývoje. Digitalizace zásadně napomáhá oběhovému hospodářství v České republice.
1 Vytvořit jednotný strategický přístup pro digitalizaci a oběhové hospodářství. Stanovit soudržnou politiku v oblasti inovací a digitalizace, a posílit účinnost stávajících nástrojů na podporu výzkumu, inovací a digitalizace v oběhovém hospodářství pro domácí výzkumné organizace a podniky.
2 Posilovat vazby oběhového hospodářství na digitalizaci v rámci stávajících politik pro digitalizaci.
3 Zlepšit koordinaci mezi jednotlivými subjekty k posilování digitalizace v oběhovém hospodářství.
4 Posilovat digitální oběhové obchodní modely.
5 Podporovat spolupráci mezi obory, úřady a ministerstvy v oblastech výzkumu a vývoje a digitalizace pro oběhové hospodářství.
6 Podporovat zapojení domácích subjektů do mezinárodního aplikovaného výzkumu v oblasti oběhového hospodářství (např. v rámci programu Horizont Evropa).
7 Usnadnit řešení průřezových témat dotýkajících se pokročilých technologií a inovativních činností prováděných v rámci cirkulární ekonomiky.
8 Zvýšit účinnost nástrojů veřejné podpory pro výzkum a vývoj při usnadňování přechodu na oběhové hospodářství.
9 Posilovat ekologické inovace ve vysokorůstových na technologiích založených obchodních modelech oběhového hospodářství.
10 Vyhodnotit potenciál zřízení specializovaného inovačního fondu pro oběhové hospodářství, který by nabízel granty, nebo zavedení inovačních voucherů pro technologie zaměřené na oběhové hospodářství.
11 Zvážit vytvoření možnosti grantového financování inovativních projektů, které mají potenciál poskytnout environmentální, ekonomické a sociální příležitosti pro oběhové hospodářství.
12 Zvážit zavedení inovačních voucherů s cílem stimulovat projekty výzkumu vývoje a inovací v malých a středních podnicích a kolaborativní projekty společností a výzkumných institucí.
13 Podporovat inovace v oběhovém hospodářství a podpořit transfer výsledků výzkumu směrem k jejich komercializaci.
14 Zvážit udělování ocenění úspěšných výstupů inovací spojených s oběhovým hospodářstvím.
15 Zlepšovat stávající nástroje spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou.
16 Zvážit zřízení nástroje, který by pomáhal firmám vyhledávat příležitosti ke spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, inovací a digitalizace v oběhovém hospodářství.
17 Podporovat sdílení dat a informací o oběhovém hospodářství v jednotlivých hodnotových řetězcích.
18 Podporovat blockchain a big data k rozvoji oběhového hospodářství.
19 Zavést nástroje podporující sdílenou ekonomiku (vycházející z digitálních technologií). Zohlednit potenciální nezamýšlené důsledky rychlé expanze obchodních modelů založených na sdílení.
20 Posilovat podporu pro domácí společnosti, spin-offy a start-upy v jejich inovačním a digitalizačním úsilí pro to, aby se stávající nástroje podpory výzkumu a vývoje staly účinnějšími, zejména při usnadňování přechodu na oběhové hospodářství.
21 Posílit informovanost jak na straně podnikatelů, tak investorů o příležitostech nabízených novými oběhovými a digitálními obchodními modely.
22 Zavádět podpůrné služby pro podniky, inovační centra a rozhodovací nástroje pro manažery podniků, které by mohly ještě více posílit skutečné přijetí činností prováděných v rámci oběhového hospodářství společnostmi.
23 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k propojování témat výzkumu, inovací, digitalizace a oběhového hospodářství.
24 Budování logicky centralizovaných informačních systémů využívající veškeré dostupné služby eGovernmentu splňující principy a cíle Informační koncepci ČR a jejích navazujících dokumentů.
Vzdělávání a znalosti
Přechodem na oběhové hospodářství se do roku 2040 vytvoří minimálně 50 tisíc pracovních míst (přibližně 1 % současné zaměstnanosti). Cirkulární ekonomika jako koncept je stabilně začleněna do celého vzdělávacího systému.
1 Podporovat rozvíjení znalostí o cirkulární ekonomice na všech úrovních vzdělávací soustavy a začlenění cirkulární ekonomiky do vzdělávacích programů.
2 Motivovat základní i mateřské školy k zapojování tématu oběhového hospodářství do výuky, podporovat tvorbu výukových programů a materiálů s tématem oběhového hospodářství.
3 Podpořit technické a kreativní obory studia v oblastech cirkulární ekonomiky.
4 Zlepšit kampaně na zvyšování povědomí o cirkulární ekonomice.
5 Podporovat znalosti obyvatel, které se týkají předcházení vzniku odpadů v domácnostech (zejména textil, potraviny, nábytek, knihy, obaly).
6 Posilovat praktickou aplikaci znalostí v oblasti cirkulární ekonomiky.
7 Zvýšení informovanosti ohledně kvality a bezpečnosti opravených, repasovaných a přepracovaných výrobků a jejich přínosů pro životní prostředí z hlediska prevence vzniku odpadu.
8 Bojovat proti plýtvání potravinami prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí o problematice, zavádět vzdělávací programy, vytvářet teoreticko-praktické workshopy, webové nástroje a pokyny ohledně osvědčených postupů.
9 Vytvářet kampaně na zvyšování povědomí, posílit iniciativy budování kapacit a podpořit opravy prováděné vlastními silami, aby se prodloužil životní cyklus výrobků.
10 Zlepšovat kampaně na zvyšování povědomí a vzdělávací kampaně, které mají snížit dopady nakupování, užívání a likvidace textilu.
11 Vytvářet kampaně na zvýšení povědomí na straně podnikatelů a investorů ohledně možností, které představují nové oběhové obchodní modely.
12 Zvýšit informovanost o obchodních příležitostech, které s sebou přinášejí nové oběhové a digitální obchodní modely.
13 Podporovat spolupráci firem a vzdělávacích institucí na různých úrovních, mj. při výuce, při realizaci stáží/praxí a účastí na (výzkumných) projektech v oblastech cirkulární ekonomiky.
14 Podporovat vytváření hubů oběhového hospodářství na národní, regionální a komunální úrovni s cílem usnadnit propagaci oběhového hospodářství a sdílení informací podél celého hodnotového řetězce.
15 Využívat všechny informační kanály pro diseminaci informací o oběhovém hospodářství.
16 Zlepšovat provázání dílčích strategií ČR s informacemi o oběhovém hospodářství.
17 Připravit a každoročně vyhlašovat vzájemně koordinované a doplňující se programy podpory poskytování ověřených programů.
18 Rozvíjet a propojovat platformy pro sdílení informací o oběhovém hospodářství.
19 Zajistit efektivní zakotvení a zařazení oběhového hospodářství do existujících nebo nově vznikajících strategických dokumentů všech úrovní.
20 Zajistit funkční a efektivní komunikaci k tématu oběhového hospodářství na úrovni ministerstev.
21 Vytvořit souhrn a rozcestník o možných dobrovolných nástrojích pro podniky a neziskový sektor.
22 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k propojování témat vzdělávání a oběhového hospodářství.
23 Zajistit vzdělávání veřejných zadavatelů za účelem podpory udržitelného využívání zdrojů při zadávání veřejných zakázek.
Ekonomické nástroje
Přijímané ekonomické nástroje dlouhodobě podporují oběhové hospodářství v České republice.
1 Podporovat ve veřejných zakázkách používání výrobků s obsahem druhotných surovin a recyklátů.
2 Podporovat zohledňování otázek oběhovosti při (udržitelném) zadávání veřejných zakázek a jejich vynucování.
3 Průběžně vyhodnocovat poplatkové nástroje v oblasti odpadového hospodářství (poplatek za ukládání odpadů na skládky).
4 Podporovat financování vzniku kapacit v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
5 Vyhodnocovat možnosti zavádění finančních pobídek na podporu vysoce efektivní recyklace a produkce výrobků s obsahem recyklátů.
6 Podporovat financování technologií pro recyklaci a zpracování druhotných surovin, inovativních technologií a nových přístupů ke zpracování odpadů.
7 Využívat finanční prostředky ze všech dostupných evropských programů, Modernizačního fondu a operačního programu Spravedlivá transformace na podporu oběhového hospodářství.
8 Realizovat a financovat projekty v oběhovém hospodářství z národních dotačních programů.
9 Mobilizovat soukromé finanční zdroje pro rozvoj oběhového hospodářství.
10 Posilovat rozšířenou odpovědnost výrobců tak, aby příspěvky byly provázány s recyklovatelností výrobků.
11 Vyhodnotit možnosti zavádění daňových nástrojů na výrobky na základě jejich recyklovatelnosti.
12 Prosazovat zavedení poplatků na základě ekomodulace podle vlivu konkrétních materiálových vstupů / výrobků na životní prostředí.
13 Prověřit možnosti zavádění „práva na opravu“ případně delších záručních lhůt.
14 Prověřit možnosti zdanění pro jednorázové plastové výrobky, pokud nebude dostatečně účinný nástroj ekomodulace.
15 Využít možnosti snížení DPH pro výrobky s obsahem druhotných surovin a na opravy, renovace nebo úpravy výrobků, aby byly tyto výrobky lépe dostupné a konkurenceschopné, i v souvislosti s nepřímým pozitivním dopadem na vytváření pracovních míst a vznik odpadu.
16 Realizovat dobrovolné dohody subjektů z veřejného nebo soukromého sektoru za účelem podpory oběhového hospodářství.
17 Podpořit širší uplatňování a používání ekonomických pobídek pro subjekty „v počáteční fázi řetězce“ (tzv. upstream).
18 Prozkoumat a identifikovat vhodné nástroje financování na podporu časné fáze nebo ověření koncepce projektů v České republice, a ke stimulování rizikového kapitálu pro nové ekotechnologie a inovace pro oběhové hospodářství.
19 Prověřit možnosti zavedení daně z plastových obalů v kontextu nového zdroje rozpočtu EU.
20 Prověřit možnosti zavedení potenciální daně z průmyslových hnojiv s cílem internalizovat externality spojené s jejich výrobou a používáním.
Cirkulární města a infrastruktura
Města a obce v maximální možné míře využívají cirkulární řešení a uzavírají materiálové cykly. V rámci budování infrastruktury jsou maximálně využívány druhotné suroviny.
1 Podporovat využití druhotných recyklovaných materiálů v rámci infrastrukturních projektů.
2 Podporovat předcházení vzniku odpadů na úrovni obcí a měst.
3 Podporovat využití recyklovaných materiálů, které nahrazují primární suroviny, v infrastrukturních projektech.
4 Podporovat dobré příklady ekologicky funkčních měst a pokročilých technologií.
5 Aktivizovat veřejnost při rozvíjení komunitních zahrad a komunitního kompostování.
6 Zvážit úpravu legislativy, aby byl občanům a spolkům umožněn odběr kompostu získaného komunitním kompostováním.
7 Podporovat města a obce ve zlepšování systémů třídění odpadů.
8 Podporovat projekty alternativních pohonů (včetně bioodpadů) v městské hromadné dopravě a sdílené mobility.
9 Podporovat projekty obcí a měst preferujících opětovné použití různých výrobků – re-use centra, nábytkové banky, výměna knih, výměna textilu, sdílené dílny, projekty sousedské pomoci apod.
10 V případě posilování lokální zaměstnanosti v rámci veřejných investic dbát na sociálně a environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek.
11 Systematicky pomáhat rozvíjet a přizpůsobovat městskou infrastrukturu i venkovské oblasti k větší míře uplatnění cirkulární ekonomiky, sdílené ekonomiky, bioekonomiky a zároveň posílení lokální soběstačnosti.
12 Podporovat vznik cirkulárních skenů obcí a měst v ČR.
13 Platforma stakeholderů – využívat stávající struktury k podpoře propojování témat rozvoje měst a oběhového hospodářství.