Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP
1.1. Instituce a lidé EVVO a EP má pevné zázemí a zakotvení v klíčových institucích veřejného a neziskového sektoru zodpovědných za EVVO a EP či zaměřených na EVVO a EP, zejména ve veřejné správě na všech úrovních, ve školách všech stupňů a ve specializovaných pracovištích EVVO a EP (jako jsou např. střediska ekologické výchovy, ekologické poradny, domy přírody, návštěvnická střediska) a dále v pestrém spektru dalších výchovně vzdělávacích, osvětových a kulturních institucí. Pracovníci v EVVO a EP mají v oboru dlouhodobou pracovní perspektivu, zapojují se do specifického celoživotního vzdělávání a jejich práce je oceňována a odměňována.
1.1.1 – S výjimkou kategorií pedagogických pracovníků uvedených v §2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, definovat pozice v oblasti EVVO a EP v rámci národní soustavy povolání.
1.1.2 – Zajistit na MŽP a MŠMT a v jejich přímo řízených institucích, případně v dalších organizacích státní správy (např. AOPK ČR, SNP), dostatečné personální kapacity v oblasti EVVO a EP.
1.1.3 – Motivovat školy všech stupňů a školská zařízení k ustavování a výkonu funkce koordinátorů environmentální výchovy.
1.1.4 – Podporovat existenci a rozvoj specializovaných zařízení pro EVVO a EP (středisek ekologické výchovy, ekoporaden, domů přírody, návštěvnických středisek, středisek při školách a školských zařízeních apod.)
1.1.5 – Vytvářet prostředí pro stabilizaci pracovníků v oblasti EVVO a EP a motivovat je oceňováním kvalitních výsledků a přínosu jejich činnosti.
1.2 – Dokumenty EVVO a EP je součástí národní legislativy, je stabilně a bezpečně zakotveno v zákonech, navazujících právních předpisech a programových a vzdělávacích dokumentech veřejné správy.
1.2.1 – Konkretizovat SP EVVO a EP akčními plány EVVO a EP (AP EVVO a EP), schvalovanými vládou ČR a zaměřenými na dosažitelné krátkodobé cíle.
1.2.2 – Aktualizovat SP EVVO a EP nejpozději v roce 2025 pro další období. Vyhodnocovat SP EVVO a EP cyklicky prostřednictvím plnění akčních plánů EVVO a EP. V rámci vyhodnocení akčních plánů analyzovat i uplatnění relevantních témat (viz Strategická oblast 5) a navrhnout jejich případnou aktualizaci.
1.2.3 – Zajistit efektivní zakotvení a zařazení EVVO a EP v relevantních resortních dokumentech MŽP a MŠMT (např. Státní politice životního prostředí, Zprávě o životním prostředí České republiky, Statistické ročence ŽP, případně ve složkových politikách MŽP), ve strategických, programových a vzdělávacích dokumentech v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání na všech úrovních.
1.2.4 – Zajistit účast expertů na EVVO a EP při projednávání, přípravě a naplňování národních, krajských a regionálních strategií a politik v oblasti vzdělávání (od národní Strategie vzdělávání přes případné úpravy Rámcových vzdělávacích programů, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na národní a krajské úrovni až po Místní akční plány ve vzdělávání).
1.3 – Programy a prostorové a materiální zázemí Je systematicky udržován a podporován rozvoj dlouhodobých, stabilních programů EVVO a EP („pilířů EVVO a EP“), u nichž je již prokázána či průběžně ověřována jejich kvalita a poptávka po nich. Pro takové programy jsou dostupné dlouhodobé formy financování namísto krátkodobých grantů, které pro jejich udržení a rozvoj nejsou vhodné. Pro EVVO a EP je vybudováno, udržováno a efektivně využíváno dostatečné prostorové a materiální zázemí (včetně vzdělávacích areálů), které vyváženě pokrývá území ČR. Tato síť vzdělávacích areálů je průběžně udržována, obnovována a dle vývoje potřeb doplňována. Jedná se např. o specializované pozemky, budovy a další prostory (vzdělávací a poradenská centra, táborové základny, specializované učebny, zahrady, městské a příměstské parky, interpretační celky jako expozice a stezky) a jejich odpovídající vybavení (pomůcky, techniku všeho druhu, vybavení pro výuku) i související provoz (ubytování, stravování, dopravu apod.).
1.3.1 – Identifikovat programové „pilíře“ EVVO a EP, které jsou dlouhodobě realizované, o něž existuje dlouhodobý zájem mezi cílovými skupinami – školami a dospělou veřejností – a které hodnotí svou činnost a dopad, výběr aktualizovat v cca tříletých cyklech a pro tyto pilíře vytvořit a trvale rozvíjet programy dlouhodobé podpory.
1.3.2 – Vyhodnocovat udržitelnost a využití vybudované infrastruktury pro EVVO a EP, připravit investiční programy na její údržbu, opravy, rozvoj a doplnění sítě EVVO a EP, s důrazem na zajištění úprav vedoucích k příkladnému ekologicky šetrnému provozu.
2. Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP
2.1 – Výzkum v EVVO a EP a pro EVVO a EPProbíhá a rozvíjí se odborná diskuze, včetně mezinárodní spolupráce, a probíhají projekty výzkumu, vývoje a inovací zaměřené na zkvalitňování metod a obsahu EVVO a EP.
2.1.1 – Podporovat výzkum v oblasti potřebnosti EVVO a EP – např. vliv kontaktu s přírodou na kompetence, postoje a environmentální gramotnost veřejnosti, dále pak výzkum v oblasti pedagogických a didaktických přístupů, evaluací (vyhodnocování metod) a vývoje nových postupů EVVO a EP. Podporovat přenášení výsledků výzkumu do praxe.
2.1.2 – Podporovat šíření výsledků výzkumu prostřednictvím odborných konferencí, vydávání odborných periodik a spolupráce se zahraničím zaměřené na výsledky výzkumu v EVVO a EP a pro EVVO a EP
2.2 – Znalostní báze Jsou dostupné aktuální zdroje dat o životním prostředí a environmentálních problémech, pracovníci v EVVO a EP je znají a využívají pro účely programů EVVO a EP. Informace potřebné pro EVVO a EP jsou veřejně dostupné jako otevřená data.
2.2.1 – Zajistit mapování existujících otevřených portálů, databází, knihoven relevantních pro EVVO a EP (s daty o životním prostředí, environmentálních problémech).
2.2.2 – Podporovat vytváření, propojování a zpřístupňování otevřených informačních zdrojů a jejich využívání ve vzdělávání poskytovatelů EVVO a EP.
2.3 – Standardy kvality a certifikace služeb EVVO a EP Jsou popsány standardy kvality v EVVO a EP a poskytovatelé služeb EVVO a EP mají možnost projít certifikací ověřující předpoklady kvality jejich služeb.
2.3.1 – Podpořit vytvoření standardů kvality a standardizačních systémů pro služby EVVO a EP, ověřování práce s nimi a dobrovolné zavádění do praxe – na úrovni standardů vzdělavatelů, programů, organizací (zejména středisek ekologické výchovy a ekologických poraden).
2.4 – Vzdělávání poskytovatelů EVVO a EP Je zajištěna dostupnost (dostatek příležitostí) kvalitního vzdělávání v metodách a tématech EVVO a EP pro jednotlivé typy poskytovatelů EVVO a EP (lektorů, pedagogů) a rozvíjí se nové vzdělávací přístupy včetně využívání možností otevřeného vzdělávání.
2.4.1 – Podporovat vzdělávání poskytovatelů EVVO a EP, lektorů organizací EVVO a EP.
2.4.2 – Podpořit rozšíření a zkvalitnění pregraduálního a dalšího vzdělávání v EVVO učitelů (pedagogických pracovníků) i dalších pracovníků ve formálním i neformálním vzdělávání – zvýšení podílu praktického výcviku v terénu, v praxi a v zařízeních specializovaných na EVVO, inovace obsahu v metodách a v tématech, týkajících se udržitelného rozvoje, potřebných proměn lidských nároků na přírodu a životní prostředí i přizpůsobování globálním změnám.
2.4.3 – Podporovat dostupnou a kvalitní nabídku specializačních studií pro školní koordinátory EV (včetně koordinátorů ze školských zařízení – DDM, dětských domovů) a soustředit se na dlouhodobou péči o nové a stávající koordinátory EVVO a jejich další průběžné vzdělávání (doškolování – navazující kurzy rozšiřující jejich dovednosti, mentoring, vznik oborových skupin pro sdílení zkušeností atd.)
2.5 – Monitoring a evaluace Je podporováno zavádění a rozvoj autoevaluace i vnější evaluace a vyhodnocování efektivity a dopadů, získávání dat a indikátorů o stavu EVVO a EP
2.5.1 – Podporovat vytváření evaluačních nástrojů, které usnadní realizátorům EVVO a EP identifikovat atributy kvalitní EVVO, a dobrovolné zavádění evaluací samotnými poskytovateli jimi vybranými postupy s důrazem na cyklické (průběžné) evaluace u dlouhodobějších programů a projektů EVVO a EP a na evaluace programů v rámci primárního a sekundárního vzdělávání.
2.5.2 – Zavést systematické a navzájem sjednocené a koordinované získávání dat a indikátorů o stavu EVVO a EP ze strany veřejné správy
2.6 – Nové směry V EVVO a EP je cíleně podporován prostor pro nové nápady, odlišné přístupy, vlastní řešení, alternativy, tvořivost, experimentování, hledání a prozkoumávání nových směrů.
2.6.1 – Podporovat propojování EVVO a EP se sociální oblastí (např. práce v sociální a zdravotní sféře, práce se seniory, zdravotně postiženými a jinak znevýhodněnými skupinami…). Koordinovat společný postup příslušných ministerstev (koordinace grantových programů, dohody o spolupráci), ale i na regionální a místní úrovni (propojování NNO, státních organizací a místních iniciativ v oblasti EVVO a EP a oblasti sociální).
2.6.2 – Podporovat propojování EVVO a EP a praktických programů, včetně programů v oblasti ochrany přírody, ochrany a managementu přírodních zdrojů, cestovního ruchu, kultury a památkové péče, architektury, urbanismu, zahradně-krajinářské tvorby apod. Může jít např. o činnost zoologických zahrad – zoopedagogiku, lesní pedagogiku, zahradní pedagogiku, využití botanických zahrad, muzeí, kulturních památek a aktivit, domy přírody a návštěvnická střediska, vzdělávací turistiku, „vzděbavu“ nebo „edutainment“ apod.
2.6.3 – Podporovat metodickou pestrost, alternativní, málo rozšířené či nové metodické přístupy (např. místně zakotvené učení, questing, geocaching, propojování s metodikami lesních mateřských škol, s montessori, daltonskou, waldorfskou apod. pedagogikou). Podporovat vyhledávání nových iniciativ, včetně drobných vzdělávacích a osvětových akcí a připravovat pro ně programy pravidelné krátkodobé podpory.
3. Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP
3.1 – Otevřená a spolupracující veřejná správa Funguje systém strategického řízení a koordinace v oblasti EVVO a EP založený na spolupráci veřejné správy (MŽP, MŠMT, krajů, měst a obcí), vzdělávacích organizací a odborné veřejnosti. V rámci veřejné správy je zastřešován a koordinován MŽP. Veřejná správa (zejména MŽP, MŠMT a kraje) je při plánování, uskutečňování a monitorování EVVO a EP nejen otevřená připomínkám, ale sama proaktivně usiluje o zastoupení různých úhlů pohledu napříč sektory a resorty a cíleně a soustavně zapojuje všechny významné podílníky v EVVO a EP – jak formou trvalých pracovních orgánů, tak ad hoc pracovních skupin k právě řešeným tématům.
3.1.1 – Zřídit trvalý pracovní a poradní orgán pro EVVO a EP složený ze zástupců klíčových aktérů v daných oblastech – veřejné správy a realizátorů EVVO a EP (samospráv, VŠ, NNO, škol), který se podílí na přípravě a aktualizaci akčních plánů, zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými resorty a úrovněmi veřejné správy.
3.1.2 – Zajistit funkční, efektivní a transparentní spolupráci a komunikaci v EVVO a EP v rámci veřejné správy, tzn. mezi ministerstvy (zejména MŽP a MŠMT, MZe, MZd) a kraji, případně městy, setkávání úředníků zodpovědných za agendu EVVO a EP ze všech krajů ČR, vzájemné zastoupení zástupců státní správy a dalších klíčových aktérů v resortních orgánech relevantních pro EVVO a EP.
3.1.3 – Zajistit funkční a efektivní vnitroresortní komunikaci o EVVO a EP v rámci resortů MŽP a MŠMT včetně komunikace s jimi přímo řízenými institucemi.
3.1.4 – Uzavřít a vyhodnocovat smlouvy o dlouhodobé spolupráci se strategickými partnery z řad NNO – významnými síťovými organizacemi v oblasti EVVO a EP dle usnesení vlády č. 608/15 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020.
3.1.5 – Vytvářet reprezentativně složené ad hoc pracovní skupiny (na základě analýzy potřeb) k vznikajícím dokumentům, strategiím a politikám a aktuálním řešeným tématům relevantním pro EVVO a EP – např. aktualizace RVP, akční plány SP EVVO, zastřešující kurikulární dokument, Dlouhodobý záměr vzdělávání 2020+, Strategie VUR apod.
3.2 – Partnerství a síťování Oblast EVVO a EP je provázána sítěmi překračujícími jednotlivé právní formy, metody či cílové skupiny EVVO a EP (s důrazem na co nejširší diskusi mezi dílčími oblastmi EVVO a EP) a jednotliví pracovníci i instituce EVVO a EP mají možnost zapojit se do různě širokých oborových sítí (spolupráce ve vzdělávání). Systém EVVO a EP cíleně vytváří příležitosti pro setkávání a dialog různých proudů a aktérů EVVO a EP. Různými formami a na různých úrovních umožňuje trvalou mezisektorovou, meziresortní, mezioborovou diskusi a spolupráci v EVVO a EP – jak horizontálně, tak vertikálně (např. mezi různými úrovněmi vzdělávání), včetně mezinárodní komunikace. Instituce a pracovníci v EVVO a EP sdílejí navzájem informace o činnosti tak, aby systém EVVO a EP působil co nejefektivněji – odstraňovaly se případné duplicity a protikladná působení, posilovala se schopnost „předvídat“, plánovat a připravovat se na změny.
3.2.1 – Podporovat pravidelné setkávání k EVVO a EP a sdílení zkušeností na celostátní a regionální úrovni – např. veletrhy dobré praxe, celostátní fóra (výroční konference) EVVO a EP (vytváření prostoru a komunikačních nástrojů pro živé diskuse apod.) Podporovat celostátní i regionální sítě (formální i neformální, dočasné i trvalé) realizátorů EVVO a EP – např. center EV, poraden, učitelů – a to jak sítí podobně zaměřených organizací, kde cílem je vyjasňování společné pozice a formulace strategií a požadavků, tak sítí spolupráce, kde se aktéři v rámci systému vzdělávání doplňují (např. VŠ – nižší stupně škol – NNO) – včetně zajištění návaznosti a koherence při zachování různorodosti.
3.2.2 – Podporovat sdílení informací a východisek oboru EVVO a EP formou odborných periodik a publikační činnosti.
3.3 – Mezinárodní spolupráce a síťováníOdborná veřejnost působící v EVVO a EP se aktivně inspiruje v zahraničí a zároveň usiluje o export naší dobré praxe a dobré jméno oboru v zahraničí.
3.3.1 – Rozvíjet mezinárodní kontakty, zajistit účast ČR na významných mezinárodních jednáních k EVVO a EP.
3.3.2 – Po vzoru zahraničních univerzit motivovat vysoké školy k rozvoji programů začleňujících environmentální principy a principy vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe škol.
4. Posilování postavení a porozumění EVVO a EP – propagace, PR, popularizace
4.1 – Argumentační základna Pro komunikaci ve veřejné správě i vůči veřejnosti existuje a je využívána kvalitní argumentační základna (data z výzkumů, výsledky evaluací, příklady dobré praxe).
4.1.1 – Podporovat zpřístupňování a popularizaci existujících dat, výsledků výzkumu a evaluací v oblasti významu EVVO a EP z českého i mezinárodního prostředí (převádění do formy srozumitelné pro školy, veřejnost, decizní sféru apod.)
4.1.2 – Podpořit mapování, sběr a tvorbu příkladů dobré praxe v různých oblastech a aspektech EVVO a EP – např. na straně vzdělávacích programů a jejich realizátorů, na straně koordinujících institucí a poskytovatelů podpory (města, kraje) apod.
4.2 – Efektivní prezentace v rámci veřejné správy Funguje rozvinutá, promyšlená a profesionální spolupráce a osvěta při začleňování EVVO a EP do veřejných politik a strategií.
4.2.1 – Zajistit návaznost a komplementaritu strategických dokumentů zejména v oblasti udržitelného rozvoje České republiky a vzdělávání pro udržitelný rozvoj se SP EVVO a EP.
4.2.2 – Zajistit systematickou osvětu a komunikaci vůči relevantním pracovníkům a představitelům veřejné správy zvyšující porozumění významu a pojetí EVVO a EP.
4.3 – Efektivní prezentace vůči veřejnosti Smysl a cíle EVVO a EP jsou veřejnosti komunikovány přesvědčivou, srozumitelnou, atraktivní, efektivní formou, která dbá na soulad obsahu a prostředků/formy.
4.3.1 – Vytvářet aktuální materiály přitažlivou formou představující cíle, metody, výsledky a příklady dobré praxe EVVO a EP a rozšiřovat je mezi odbornou i širokou veřejnost, ale i podnikatelskou sféru.
4.3.2 – Vytvořit a spravovat národní web k EVVO a EP se zaměřením na komunikaci významu, cílů, metod, poskytovatelů, výsledků, příkladů dobré praxe a aktuálních informací, včetně rozesílání měsíčního zpravodaje pro registrované. Ke komunikaci k danému tématu využívat i sociální sítě.
4.3.3 – Podporovat organizaci soutěží (např. Adaptační opatření, Zelená stuha, Cena české krajiny) oceňující aktivní péči o přírodu a krajinu a zajistit jejich propagaci. Využívat k environmentální osvětě veřejnosti zavedené festivaly (např. festival Ekofilm).
5. Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP
5.1 – Systémové pokrytí vzdělávacích cílů a relevantních témat Vzdělávací cíle EVVO a EP a relevantní témata jsou zavedena do formálního i neformálního vzdělávání, v systému EVVO a EP i ve vzdělávání jednotlivce je zajištěn komplexní přístup, ucelenost, systémové pokrytí plné šíře vzdělávacích cílů i všech relevantních témat.
5.1.1 – Podporovat odbornou debatu o komplexním pojetí EVVO a EP – jeho vzdělávacích cílů, relevantních témat, očekávaných výstupů a výsledků vzdělávání apod. – obecně i specificky pro různé věkové skupiny.
5.1.2 – Provést analýzu a zajistit pokrytí všech důležitých vzdělávacích cílů a relevantních témat EVVO a jim odpovídajících obsahů vzdělávání a EP v kurikulárních dokumentech všech typů škol – od MŠ po SŠ (zastřešující kurikulární dokument a jednotlivá RVP a ŠVP).
5.1.3 – Podporovat takový přístup k EVVO a EP, který naplňuje všechny definované vzdělávací cíle, a podporovat praktické uplatnění jednotlivých relevantních témat ve výuce včetně výzkumu, evaluace a podpory příkladů dobré praxe.
5.2 – Obsahové téma – Příroda Legislativa a společenské klima podporují přímý kontakt dětí a dospělých s přírodou (zážitky, zkušenosti), neexistují zbytečné bariéry (např. legislativní v oblasti hygieny a bezpečnosti), výuka v terénu a v kontaktu s přírodou je vymezena a podporována jako plnohodnotný a nezbytný způsob vzdělávání ve školách všech stupňů i v dalších vzdělávacích zařízeních a jsou pro ni vytvořeny podmínky, jsou zachovány a rozšiřovány možnosti pro spontánní aktivity, nestrukturovaný čas dětí v přírodě.
5.2.1 – Analyzovat legislativní i nelegislativní normy v oblasti hygieny a bezpečnosti i z hlediska jejich vlivu na kontakt dětí a dospělých s přírodou.
5.2.2 – Popsat v kurikulárních dokumentech (RVP) výuku v terénu a v přímém kontaktu s přírodou jako plnohodnotný a nepominutelný způsob vzdělávání ve školách všech stupňů.
5.2.3 – Motivovat školy k úpravě školních vzdělávacích plánů tak, aby se orientovaly na kontakt žáků s přírodou.
5.2.4 – Vytvořit organizační podmínky a doporučení pro to, aby učitelé mohli bezpečně realizovat vzdělávání v přírodě s celými třídami (např. umožnit zajištění potřebného počtu pedagogů a doprovázejících osob v běžných třídách škol).
5.2.5 – Podporovat učitele, pracovníky s dětmi a mládeží a další vzdělavatele v rozvíjení, využívání a sdílení jejich didaktických a přírodovědných dovedností pro vzdělávání v terénu (využívání přímého kontaktu s přírodou pro vzdělávání) a při odbourávání mentálních bariér (např. potřeby organizovat veškerý čas dětí).
5.2.6 – Podporovat různé formy neformálního/mimoškolního a celoživotního vzdělávání a výchovy v přírodě od předškolních dětí přes teenagery, zájmové skupiny dospělých po seniory – dlouhodobou práci skupin (oddílů, kroužků, spolků) využívajících pro výchovu především pobyt v přírodě (např. na základě hnutí lesní moudrosti, turistických oddílů mládeže, skautingu apod.), činnost dalších aktérů (od mateřských center, dětských skupin, organizací dětí a mládeže přes zájmové organizace po univerzity třetího věku) zaměřenou na využití pobytu v přírodě (táborů, výletů do přírody a jiných venkovních akcí včetně akcí lesní pedagogiky) pro vzdělávání a výchovu. Podporovat využívání přírodního prostředí rodinami s dětmi pro hru, odpočinek a výchovu dětí od nejmladšího věku.. Podporovat osvětu rodičů o významu spontánních aktivit, informálního učení v rámci nestrukturovaného času dětí v přírodě.
5.2.7 – Podporovat propojování EVVO a EP s koncepty zaměřenými na vzdělávání v kontaktu s přírodou, vzdělávání o jednotlivých složkách a prvcích přírodního prostředí, na zprostředkování přírodních hodnot daného území a motivaci k jejich přímému poznávání – např. lesními školkami, interpretací přírodního a kulturního dědictví, návštěvnickými středisky, lesní pedagogikou, zoopedagogikou, lesní pedagogikou, zahradní pedagogikou, zahradní terapií apod.
5.2.8 – Podporovat spolupráci organizací činných v EVVO a EP s aktéry ochrany přírody (SNP, AOPK ČR, zoologickými a botanickými zahradami apod.) se zaměřením na porozumění potřeby ochrany vzácných druhů a společenstev, ale i hodnoty a potřeby ochrany biodiverzity, „divočiny“ a samovolných přírodních procesů, a to různými formami (vzdělávací a výchovné akce, pomoc s propagací ochrany přírody atd.)
5.2.9 – Podporovat (znovu)vytváření podnětného prostředí – příležitostí pro přímý kontakt s přírodou tam, kde chybí (ve městech), a znovuobjevení/znovuvyužití příležitostí ke kontaktu s přírodou tam, kde je příroda přirozeně na dosah (na venkově) – vznik a využívání veřejně přístupných přírodě blízkých ploch a péči o ně.
5.3 – Obsahové téma – Místo, sídlo, krajina EVVO a EP vychází z místních reálií, reaguje na potřeby místa a místního společenství (obec, město, region), prohlubuje vztah k místu a vychovává k zodpovědné správě místa. Za tím účelem využívá nástrojů místně zakotveného učení, interpretace místního přírodního, kulturního a historického dědictví a dalších přístupů vzdělávání o místě a v místě.
5.3.1 – Zadat analýzu stávající situace, shrnutí existujících dat a výsledků výzkumů a sestavení databáze příkladů dobré praxe, možností a nástrojů místně zakotveného učení a dalších forem vzdělávání v oblasti vztahu k místu.
5.3.2 – Podporovat zapojení místních a regionálních partnerů (podnikatelé, veřejná správa, NNO) do výuky k místu (místně zakotveného učení). Podporovat při místně zakotveném učení spolupráci realizátorů EVVO s odborníky – např. se stavebními inženýry, urbanisty, architekty, památkáři, krajináři, zemědělskými inženýry, lesníky, zemědělci, územními plánovači, ekology, s místními podnikateli.
5.3.3 – Podporovat zahrnutí výuky participace do systému pregraduální přípravy i do dalšího vzdělávání (příprava pedagogů a nositelů EVVO) na relevantních VŠ – fakulty pedagogické, architektury, stavební, zemědělské, lesnické, přírodovědné apod. – jako akademickou přípravu na praktické partnerství v místě.
5.3.4 – Podporovat uplatňování participativního přístupu ve školách – od škol mateřských přes základní a střední školy, ale také VŠ a VOŠ, v rámci vlastních projektů a v rámci péče o prostředí školy a jejího okolí, zapojování do rozvoje obce, uplatnění učení prostřednictvím realizace praktických veřejně prospěšných činností apod.
5.3.5 – Zavést tématiku vystavěného prostředí, veřejného prostoru, architektury, urbanismu a krajinářské tvorby do EVVO, do formálního i neformálního vzdělávání.
5.4 – Obsahové téma – Udržitelná spotřeba Spotřebitelé jsou díky propojování EVVO a EP s „environmentálně šetrnou“ praxí připraveni využívat environmentálně šetrných možností spotřeby materiálů, energií, technologií a služeb. Je rozvinuto vzdělávání a osvěta o environmentálním značení výrobků a služeb a o místní výrobě a spotřebě pro veřejnost, firmy a veřejné instituce. Funguje a ve vzdělávání je využíván environmentálně šetrný provoz veřejných institucí.
5.4.1 – Podporovat vzdělávání, výchovu, osvětu a poradenství propojené s dobrou praxí a inovacemi v místní a ekologicky šetrné spotřebě potravin („jídlo z blízka“) a dalších komodit (energií, technologií a služeb) přispívající k udržitelnosti regionu (ekonomika, společnost, zdraví, příroda a krajina) – pro veřejnost, veřejné instituce, firmy, žáky, učitele, nepedagogické pracovníky škol, např. pracovníky školních jídelen.
5.4.2 – Realizovat mediální akce/kampaně zaměřené na popularizaci místních a regionálních značení a environmentálních značení výrobků a služeb a podporovat environmentální poradenství a vzdělávání v těchto oblastech se zaměřením na schopnost vyhodnocení významu těchto značek, např. „ekologické stopy“ (přepravní vzdálenost, spotřeba energie, recyklovatelnost apod.) či „posouzení životního cyklu“ (LCA) výrobku, etického a sociálního rozměru (např. fairtradový obchod).
5.4.3 – Podporovat vzdělávání a poradenství pro výrobce a veřejnou správu zaměřené na prevenci vzniku a snižování množství odpadů a využívání recyklovaných materiálů při výrobě.
5.4.4 – Podporovat vzdělávání a poradenství v oblasti šetrného provozu veřejných institucí a podporovat iniciativy na zavádění šetrného provozu např. do škol, veřejné správy, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb apod. a vytváření sbírek příkladů dobré praxe. Jedná se o využívání obnovitelných zdrojů, realizaci energeticky úsporných opatření, využívání šetrných forem dopravy, preferenci bioproduktů a potravin produkovaných šetrně k životnímu prostředí, předcházení vzniku odpadů a plýtvání potravinami, hospodaření s vodou a teplem v budovách apod.
5.4.5 – Podporovat vzdělávání v oblasti vlivu zemědělské produkce na životní prostředí (půda, voda, vzduch, biodiverzita, zdraví krajiny, zdraví člověka).
5.5 – Obsahová téma – Klima v souvislostechExistuje nabídka EVVO a EP umožňující, aby všechny významné cílové skupiny porozuměly příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě a ve světě, měly povědomí a znalosti o mezinárodních jednáních o ochraně klimatu a kompetence pro osvojení a uskutečňování mitigačních (snižování emisí skleníkových plynů, zejména pak odklonem od využívání fosilních paliv) a adaptačních opatření (přizpůsobování se dopadům změny klimatu, zejména pak reakce na extrémní projevy počasí).
5.5.1 – Podporovat vytváření, nabídku a dlouhodobou udržitelnost vzdělávacích programů a informačních zdrojů, které jsou potřebné k pochopení příčin a dopadů/projevů změny klimatu. Programy musí být vzhledem k specifikům (nové a zároveň naléhavé téma) připravovány ve spolupráci s příslušnými experty. Metody musí být adekvátně přizpůsobeny jednotlivým cílovým skupinám tak, aby pokryly celé jejich spektrum, celou populaci – děti, žáky a studenty, učitele a vzdělavatele, pracovníky veřejné správy včetně politické reprezentace, pracovníky médií, dospělou veřejnost a napomáhaly zároveň cílovým skupinám chápat a přijímat klimatickou změnu jako existující skutečnost.
5.5.2 – Zajistit přístup veřejnosti a veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni k dokumentům z probíhajících politických jednání směřujících k ochraně klimatu – podporovat vznik překladů, vysvětlujících publikací a expertní medializaci.
5.5.3 – Podporovat zapojení cílových skupin do národních i mezinárodních osvětových akcí a kampaní, které propojují místní snahy čelit globální hrozbě s obdobnými snahami po světě – například Hodina Země.
5.5.4 – Podporovat vzdělávací programy a osvětové kampaně zaměřené na zavádění mitigačních opatření, tedy opatření eliminujících emise skleníkových plynů (zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility, produkce potravin a prevence vzniku odpadů), dále pak opatření eliminující ostatní znečišťující látky (zejména u lokálních topenišť), vlivy různých kategorií zdrojů na kvalitu ovzduší, zdraví lidí a ekosystémy. Zajišťovat pro tyto aktivity dostupná aktuální data a informace (statistiky apod.).
5.5.5 – Podporovat vzdělávací programy a osvětové kampaně zaměřené na zavádění adaptačních opatření v krajině i v zastavěném území, tedy opatření podporující přizpůsobení člověka projevům a dopadům změny klimatu podle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v ČR (zejména v oblasti protipovodňových opatření a přípravy na suchá a horká období, zachytávání a využívání dešťové vody, noční chlazení a denní stínění, budování zelené infrastruktury v obcích, péče o zeleň v okolí budov apod.) Motivovat školy k začlenění těchto témat do ŠVP a k dialogu v rámci místa a regionu.