Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "strategický cíl"
1.1.1 "specifický cíl"

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Životní prostředí a zdraví
1.1 Dostupnost vody je zajištěna a její jakost se zlepšuje
1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje
1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje
1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí se zlepšuje
1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje
1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje
1.2 Kvalita ovzduší se zlepšuje
1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují
1.2.2 Imisní limity znečišťujících látek jsou dodržovány
1.2.3 Přeshraniční přenos znečišťujících látek se snižuje
1.3 Expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným chemickým látkám se snižuje
1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech složek životního prostředí se snižují
1.3.2 Kontaminovaná území, vč. starých ekologických zátěží, jsou evidována a účinně sanována
1.4 Hluková zátěž a světelné znečištění se snižují
1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje
1.4.2 Světelné znečištění se snižuje
1.5 Připravenost a resilience společnosti vůči mimořádným událostem a krizovým situacím se zvyšuje
1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se zvyšuje
1.5.2 Negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací antropogenního a přírodního původu jsou minimalizovány
1.5.3 Vznik mimořádných událostí a krizových situací antropogenního původu je minimalizován
1.6 Adaptovaná sídla umožňují kvalitní a bezpečný život obyvatel
1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou klimatu
1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány brownfieldy a již využité území
1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody srážkové
1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení mikroklimatu v sídlech se zvyšuje
2. Přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství
2.1 Emise skleníkových plynů jsou snižovány
2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají
2.1.2 Energetická účinnost se zvyšuje
2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje
2.2 Oběhové hospodářství zaručuje hospodárné nakládání se surovinami, výrobky a odpady v ČR
2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje
2.2.2 Maximálně se předchází vzniku odpadů
2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována
3. Příroda a krajina
3.1 Ekologická stabilita krajiny je obnovena, hospodaření v krajině je dlouhodobě udržitelné a reaguje na změnu klimatu
3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím ekosystémových řešení a udržitelného hospodaření
3.1.2 Degradace půd, vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek zemědělské půdy se snižuje
3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny, zejména zemědělsky obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů, jsou posíleny
3.2 Biologická rozmanitost je zachovávána v mezích tlaku změny klimatu
3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je zajištěna
3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny je zajištěna
3.2.3 Negativní vliv invazních nepůvodních druhů je omezen
3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů v lidské péči je zajištěna