Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Sektor"
A.1 "Opatření"

Politika ochrany klimatu v ČR (2017)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Průřezové politiky a opatření
1A Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně)
2A Efektivní implementace EU ETS po roce 2020
3A Investiční priority související s EU ETS po 2020
4A Kompenzační schéma nepřímých nákladů EU ETS
5A Zákon o snižování závislosti na fosilních palivech
6A Podpora zavádění chytrých řešení v obcích a městech
B. Průmysl
1A Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně)
2A Efektivní implementace EU ETS po roce 2020
3A Investiční priority související s EU ETS po 2020
4A Kompenzační schéma nepřímých nákladů EU ETS
1D Podpora prioritní realizace opatření ke snížení energetické náročnosti v sektoru energetiky a průmyslu
2D Podpora realizace opatření ke snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti a využití nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie
4D Odstranění bariér pro širší využití EPC v oblasti energetických úspor a modernizace nízkoemisních zdrojů ve veřejném i soukromém sektoru
C. Energetika
1C Stanovení indikativního národního cíle podílu OZE do 2030 v rámci příští aktualizace Národního akčního plánu pro energii z OZE (v souladu s nástroji SEK)
2C Podpora využívání OZE při výrobě elektrické energie a tepla
3C Důsledné naplňování Národního akčního plánu jaderné energetiky
4C Dopracování sekundární legislativy v oblasti minimální účinnosti energetických zdrojů (v návaznosti na úkol definovaný v rámci SEK)
5C Omezení dostupnosti spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW určených ke spalování uhlí
D. Konečná spotřeba energie
1D Podpora prioritní realizace opatření ke snížení energetické náročnosti v sektoru energetiky a průmyslu
2D Podpora realizace opatření ke snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti a využití nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie
3D Stanovení indikativního národního cíle energetických úspor do roku 2030 v rámci příští aktualizace NAP EE
4D Odstranění bariér pro širší využití EPC v oblasti energetických úspor a modernizace nízkoemisních zdrojů ve veřejném i soukromém sektoru
5D Při nastavení nové tarifní struktury v elektroenergetice a plynárenství ponechat dostatečný motivační efekt pro realizaci úsporných opatření na straně konečné spotřeby
E. Doprava
1E Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem v rámci Národního programu životní prostředí
2E Stimulace využití alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě prostřednictvím úpravy režimů a sazeb daně silniční
3E Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem a podpora výstavby související infrastruktury díky podpoře příslušných Operačních programů
4E Přesun části přepravních výkonů nákladní dopravy ze silnic na železnici
5E Výkonové zpoplatnění nákladní dopravy - rozšíření stávajícího systému
6E Rozvoj šetrných způsobů dopravy. Zajistit realizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 až 2020
F. Zemědělství a lesnictví
1F Podpora bioplynových stanic
2F Důsledná kontrola dodržování standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu
3F Podpora zalesňování
4F Podpora ekologického zemědělství
5F Optimalizace hospodaření s hnojivy
6F Využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti
7F Podpůrný program - ochrana půdy proti erozi, degradaci a nadměrnému vysychání
G. Odpady
1G Realizace Plánu odpadového hospodářství ČR dle jednotlivých cílů
H. Výzkum a vývoj
1H Zajistit strategické plánování a koordinaci mezi jednotlivými resorty a TAČR při přípravě tematických výzev v oblasti ochrany klimatu (zejména v rámci „programu BETA“)
2H Zajistit implementaci cíle 5.5 (Klima v souvislostech) Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (2016-2025)
3H Zahrnout problematiku snižování emisí (a rovněž energetické a materiálové) náročnosti ekonomiky do rámcových vzdělávacích programů v oborech vzdělání a akreditovaných vzdělávacích programech, které jsou touto problematikou dotčeny a dále do vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
4H Zaměřit se na nastavení podmínek a podporu přípravy domácích projektů  pro programy typu LIFE nebo Horizon v oblasti ochrany klimatu
5H Začlenit environmentální značení (typu I a III), EMAS a Čistší produkci do dotačních programů a veřejných zakázek formou bonifikace jejich implementace na úrovni podniků, resp. použití spotřebiteli
6H Zaměřit se na osvětu v oblasti čisté mobility (alternativní pohony, nemotorová doprava a veřejná hromadná doprava - Opatření S22 v NAP ČM), respektive snižování emisí a energetické účinnosti obecně
I. Mezinárodní ochrana klimatu a rozvojová spolupráce
1I V rámci přípravy státního rozpočtu a střednědobého výhledu, který bude vládou na daný rok schválen, zajistit financování mezinárodní ochrany klimatu
2I V rámci novely zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s emisemi skleníkových plynů zajistit (nejpozději do roku 2021) možné kofinancování kapitoly mezinárodní ochrany klimatu z výnosů dražeb emisních povolenek v systému EU ETS.
3I V návaznosti na bod 1I) a v souladu s Politikou posílit z nově alokovaných prostředků realizaci klimatických opatření v rámci příslušné průřezové i sektorové priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
J. Implementace, monitoring a vyhodnocování
1J Zřízení národního systému pro politiky, opatření a projekce pro oblast klimatu, energetiky a ochrany ovzduší.
2J Povinnost vyhodnocovat a vykazovat efekt jednotlivých sektorových strategií, politik a programů včetně jednotlivých navržených opatření s vlivem na emise skleníkových plynů
3J Předložit vyhodnocení a aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR