Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024

GesceSpolugesceSpolupráce
Komunální odpady
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
Legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravyk opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto tokyodpadů podobné odpadům z domácností.
Legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů.
v obcích.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů,
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho
kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální
odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů.
Legislativně vymezit podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hierarchie
nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního
prostředí a zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadu a jeho dopad na životní
prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální
dopady.
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních
odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci
obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace
vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a regionální
úrovni.
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečnýchsložek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomuurčených v souladu s platnou legislativou.
Legislativně definovat možnosti a podmínky energetického využití směsného
komunálního odpadu, především ve vazbě na rámcovou směrnici o odpadech a v ní
stanovené energetické účinnosti zařízení a s ohledem na ochranu ovzduší.
Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných komunálních odpadů tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství
vnějším podmínkám jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologií, konkurenční prostředí a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany.
Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz skládkování
od roku 2024.
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení
energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Legislativně vymezit pojmy v této oblasti.
Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů stanovit jejich vlastnosti
a požadavky na sběr a nakládání s nimi.
Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Legislativně zakotvit povinnost fyzických osob a původců napojených na systém obce, biologicky rozložitelné odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle
systému stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování a odděleného sběru papíru, a povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odkládat papír, který produkují jako odpad.
Legislativně stanovit povinnost fyzických osob a původců napojených na systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných
odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v regionu. Přičemž
mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky
obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém
odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití.
Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech
prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou
ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory
domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci
s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití
a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Vytvořit přiměřenou
síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými
rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních
vod.
Stanovit minimální požadavky na technologie pro zpracování biologicky rozložitelných
odpadů a na vlastnosti výstupních produktů, za účelem dosažení vysokého využití
produktů a splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu výstupních
produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů,
tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v obcích.
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce k částečné náhradě
průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z odpadů, která splňují kvalitativní požadavky
na běžná hnojiva.
Legislativně umožnit a podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů
obsažených ve směsném komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na
heterogenitu materiálu a koncentraci rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé
kompostování, jejich zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými
biologickými metodami.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu.
Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro
energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným
spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných
odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem zamezit skládkování těchto
odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky.
Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších
živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1069/2009.
Legislativně umožnit využívat v zemědělských bioplynových stanicích biologicky
rozložitelné odpady podobné cíleně pěstované biomase (například travní seče a
podobně).
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na
regionální úrovni.
Průběžně upravovat poplatek za skládkování komunálních odpadů tak, aby jeho výše
znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a využitelných druhů odpadů v souladu
s hierarchií nakládání s odpady, včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou
složku, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám
jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologii, konkurenční prostředí
a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou
nákladů pro původce odpadů a občany.
Legislativně stanovit od roku 2024 zákaz skládkování směsného komunálního odpadu,
recyklovatelných a využitelných odpadů.
Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání
s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi jako je anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými biologickými metodami.
Legislativně stanovit parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající bioodpad, které budou využívány do životního prostředí.
Stavební a demoliční odpady
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativoustavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujícíchmateriálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zeminaa kamení).
Legislativně stanovit podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro
nakládání s nimi a tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně
zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat
vysokou kvalitu následného recyklátu.
Řídit se legislativou Evropské unie v oblasti „konce odpadu“, a pokud nebude zpracován příslušný legislativní dokument na úrovni Evropské unie, pak vypracovat dokument
přesně stanovující přechod recyklovaného stavebního a demoličního odpadu na výrobek.
Legislativně zakotvit normy pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.
Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady
za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to
technicky a ekonomicky možné.
Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou
výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.
Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a demoličních odpadů
a recyklátů z těchto odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry ochrany
životního prostředí a zdraví lidí.
Legislativně vymezit rozsah druhů stavebních a demoličních odpadů vhodných k využití
na povrchu terénu.
Vypracovat dokument pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v komoditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení budov
a podobně s cílem jejich maximálního využití.
Nebezpečné odpady
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni.
Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných
vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni.
Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných
vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
Zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných odpadů a zařízení na
úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.
Zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a modernizaci
stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavést systém podpory inovativních
výrobních technologií směřujících ke snížení množství vznikajících nebezpečných odpadů
a odpadové náročnosti technologických procesů.
Revidovat a nastavit poplatek za skládkování nebezpečného odpadu na odpovídající
úroveň s ohledem na reálný ekonomický stav odpadového hospodářství.
Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický
materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů.
Legislativně stanovit přísnější podmínky pro udělování pověření k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů – zkouška odborných znalostí.
Legislativně stanovit požadavky na osobu odebírající vzorky nebezpečných odpadů
určené ke zkouškám k prokázání vlastností odpadu.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdravía životní prostředí.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni.
Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných
vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
Zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných odpadů a zařízení na
úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavést systém podpory inovativních
výrobních technologií směřujících ke snížení množství vznikajících nebezpečných odpadů
a odpadové náročnosti technologických procesů.
Legislativně stanovit přísnější podmínky pro udělování pověření k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů – zkouška odborných znalostí.
Legislativně stanovit požadavky na osobu odebírající vzorky nebezpečných odpadů
určené ke zkouškám k prokázání vlastností odpadu.
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
Obaly a obalové odpady
Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů do roku 2020
a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“
a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
obalových složek komunálních odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání
s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně nastavit funkční systém zpětného odběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení v návaznosti zejména na evropské předpisy tak, aby bylo možné
splnit cíle požadované směrnicí 2012/19/EU.
Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru,
například s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro
spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství
odděleně sebraného elektrozařízení.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při
sběru a přepravě odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním systémům, včetně
nastavení možností kontroly efektivního vynakládání finančních prostředků vybraných
v rámci systému zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
Nastavit standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních elektrozařízení a důsledně
je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a samosprávy.
Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži.
Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen kovového odpadu.
Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze strany
státních i soukromých institucí.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií
se zaměřením na využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu.
Legislativně nastavit funkční systém zpětného odběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení v návaznosti zejména na evropské předpisy tak, aby bylo možné
splnit cíle požadované směrnicí 2012/19/EU.
Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru,
například s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro
spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství
odděleně sebraného elektrozařízení.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při
sběru a přepravě odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním systémům, včetně
nastavení možností kontroly efektivního vynakládání finančních prostředků vybraných
v rámci systému zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
Nastavit standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních elektrozařízení a důsledně
je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a samosprávy.
Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži.
Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen kovového odpadu.
Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze strany
státních i soukromých institucí.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií
se zaměřením na využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Odpadní baterie a akumulátory
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při sběru
a přepravě přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady a sběrná
místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné k životnímu
prostředí a nákladově efektivní.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních bateriía akumulátorů.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při sběru
a přepravě přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady a sběrná
místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné k životnímu
prostředí a nákladově efektivní.
Zintenzivnit informační kampaně.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků).
Diferencovat nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností (vybrané autovraky)
a s ostatními vozidly s ukončenou životností (ostatní autovraky).
Nastavit standardy pro sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků), standarty pro opětovné použití dílů z vybraných vozidel
s ukončenou životností (vybraných autovraků) a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a samosprávy.
Zabezpečit, aby předání vozidla do zpracovatelského zařízení bylo bez jakýchkoliv výdajů
pro posledního držitele nebo vlastníka a to i za předpokladu, že kompletní předávané
vozidlo má nulovou nebo zápornou hodnotu. V takovém případě zajistit, aby veškeré
náklady nebo jejich podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s ukončenou
životností (autovraky) přijímal zdarma.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Podporovat výzkum, vývoj, inovaci a implementaci postupů a technologií s pozitivním
vlivem na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při
zpracování vozidel s ukončenou životností se zaměřením na využití surovin.
Podpora sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků)
z prostředků vybraných na základě poplatku na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vozidel s ukončenou životností.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Odpadní pneumatiky
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Legislativně zakotvit princip zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při
sběru odpadních pneumatik.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady s tím, že
budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro obce
v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na portálu
veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií
se zaměřením na využití surovin.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému
zpětného odběru.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Legislativně zakotvit princip zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při
sběru odpadních pneumatik.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady s tím, že
budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro obce
v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na portálu
veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií
se zaměřením na využití surovin.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků
s ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.
Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství
těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na
zemědělské půdě).
Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů
důsledně kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu.
Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů
z čistíren komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.
Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a přípravků osobní
hygieny v odpadních vodách a jejich průniku do kalů z čistíren komunálních odpadních
vod. Na základě výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat opatření k nakládání
s kaly z čistíren komunálních odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví
a životního prostředí.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podporovat osvětové kampaně zaměřené
zejména na obyvatelstvo, k odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů
v souladu s právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě.
Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s kaly z čistíren
odpadních vod s důrazem na ochranu zdraví lidí, životního prostředí a zejména půdy při
používání kalů z čistíren komunálních odpadních vod v zemědělství.
Odpadní oleje
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na
jejich následné využití.
Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat
v souladu s platnou legislativou.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péčena lidské zdraví a životní prostředí.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví legislativně stanovit pravidla pro nakládání
s odpady ze zdravotnické a veterinární péče se zaměřením na sběr, třídění,
shromažďování, úpravu, přepravu a odstraňování odpadů ze zdravotnických,
veterinárních a jim podobných zařízení, například domácí péče a samoléčení.
S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými vlastnostmi nakládat dle
hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s upřednostněním nejlepších
dostupných technik.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví legislativně stanovit parametry pro účinnost
hygienizace dekontaminačních zařízení včetně parametrů kvality s návaznou důslednou
kontrolou.
Navázat spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti osvěty nakládání s odpady ze
zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení s cílem zabezpečit nakládání
s odpadem z těchto zařízení v souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na
důsledné oddělování od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie dle jeho
skutečných vlastností.
Legislativně stanovit školení pro všechny zaměstnance, kteří nakládají s odpady ze
zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení včetně pracovníků podílejících se
na jednotlivých krocích nakládání s těmito odpady.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vypracovat aktualizované metodiky pro
nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče zahrnující současné trendy
a principy dané Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií.
Odpady a zařízení s obsahem
polychlorovaných bifenylů
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.
Legislativně upravit pravidla pro stávající odpady polychlorovaných bifenylů a zařízení
s obsahem polychlorovaných bifenylů.
Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
a objemem náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto
druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku 2025.
Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osobk nakládání s odpady do konce roku 2028.
Legislativně upravit pravidla pro stávající odpady polychlorovaných bifenylů a zařízení
s obsahem polychlorovaných bifenylů.
Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
a objemem náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto
druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku 2025.
Odpady s obsahem perzistentních
organických znečišťujících látek
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích nalidské zdraví a životní prostředí.
Realizovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu perzistentních
organických znečišťujících látek v odpadech.
Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u odpadůuvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004o perzistentních organických znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise (EU)č. 756/2010.
Identifikovat zdroje možných úniků perzistentních organických znečišťujících látek.
Stanovit metodiku pro kontrolu výskytu perzistentních organických znečišťujících látek ve vybraných odpadech (Ministerstvo životního prostředí).
Odpady obsahem azbestu
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidskézdraví a životní prostředí.
Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s odpady azbestu
s důrazem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
Vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem
zdravotnictví postup pro stavební úřady, jak v rámci stavebního řízení pro rekonstrukce
a demolice staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulaci s odpady z azbestu.
Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při
nakládání s azbestem. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví provede informační kampaň pro obyvatele a zajistí provádění kontrol
příslušnými kontrolními orgány.
Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem přírodníchradionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
Kontrolovat nakládání s tímto druhem odpadu (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).
Vypracovat ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost metodický postup
pro nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona o odpadech (ministerstvo).
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejšíchproduktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původemz veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní(nemocnice, školy a další obdobná zařízení).
Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených
zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren.
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených
zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren.
Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných
stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností.
Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od původců
a z domácností.
Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení
sloužících k výrobě energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné
produkty pro technické využití).
Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven
a s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
Sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní
a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, navrhovat a přijímat odpovídající
opatření.
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství podporovat osvětové kampaně k nakládání s
biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného
původu v souladu s právními předpisy v této oblasti.
Odpady železných a neželezných kovů
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelemnáhrady primárních surovin.
Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci systémů
zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství
surovin strategických vzácných kovů.
Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování výrobků s ukončenou
životností v České republice.
Analyzovat a upravit podnikatelské prostředí v oblasti sběru a výkupu odpadů.
Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů.
Zásady pro vytváření sítě zařízení
k nakládání s odpady
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady naúzemí České republiky.
Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na regionální úrovni.
Vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na celostátní úrovni.
Na základě aktuálního stavu plnění cílů plánů odpadového hospodářství krajů stanovovat
potřebná zařízení pro nakládání s odpady v regionech.
Na základě aktuálního stavu plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky
stanovovat preferovaná a k podpoře z veřejných zdrojů doporučovaná zařízení pro
nakládání s odpady.
Vypracovat metodický návod k vyhodnocení plánů odpadového hospodářství krajů
(ministerstvo).
Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředív České republice.
Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Legislativně stanovit odpovědnost majitele nemovitosti zajistit nakládání s odpadem,
jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Nastavit systém uhrazení účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník nemovitosti
prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil nebo mu nemohl zabránit.
Legislativně zakotvit, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva
k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti
umístěny.
Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst a obcí včetně
podpory, zejména formou zajištění financování těchto programů.
Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje
k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.
Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových kampaní pro spotřebitele
jejich produktů nebo služeb.
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství
Zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného založení skládky nebo
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné
využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických
osob oprávněných k podnikání.
Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
do obecních systémů nakládání s odpady.
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity
spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obcí (směsného
komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění
veřejných prostranství).
Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit
nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů
v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany
samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit
spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Legislativně stanovit odpovědnost majitele nemovitosti zajistit nakládání s odpadem,
jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Nastavit systém uhrazení
účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník nemovitosti
prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil nebo mu nemohl zabránit.
Legislativně zakotvit, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva
k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti
umístěny.
Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst a obcí včetně
podpory, zejména formou zajištění financování těchto programů.
Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje
k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.
Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových kampaní pro spotřebitele
jejich produktů nebo služeb.
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství
Zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného založení skládky nebo
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné
využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických
osob oprávněných k podnikání.
Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
do obecních systémů nakládání s odpady.
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity
spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obcí (směsného
komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění
veřejných prostranství).
Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit
nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů
v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany
samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit
spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.
PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ:
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.
a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vznikuodpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětovýcha vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
d) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin: Zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu potencionálního vzniku odpadů; zajistit vypracování příručky pro majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.
f) Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.
g) V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zajistit vypracování studijního materiálu na téma předcházení vzniku odpadů a jeho následného praktického začlenění do školních osnov s cílem zvýšit povědomí o problematice.
h) V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů zejména formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí obyvatelstva.
i) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
w) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
x) Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
z) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
b) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.
f) Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.
i) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
j) Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů.
k) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.
l) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
m) Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných surovin“ při výrobě.
n) Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo.
o) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
p) VytvoĹ™it metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů.
q) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
r) Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků.
s) Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinovýcha energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty (zejména Surovinovou politikou České republiky a Politikou druhotných surovin České republiky).
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
m) Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných surovin“ při výrobě.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
w) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativníchtechnologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu předcházení vzniku odpadů.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
m) Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných surovin“ při výrobě.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
w) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
x) Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
z) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
e) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupnýchdobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení,environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
i) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
f) V souvislosti s jednotlivými cíli Programu předcházení vzniku odpadů, s cíli jinýchprogramů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistitvhodné legislativní prostředí pro realizaci Programu.
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
j) Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů.
k) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.
l) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
m) Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných surovin“ při výrobě.
g) Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupnésnižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravinvčetně jejich uvádění na trh a konzumace).
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
d) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin: Zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu potencionálního vzniku odpadů; zajistit vypracování příručky pro majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
j) Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů.
k) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.
o) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
x) Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
h) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.
i) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
l) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
p) VytvoĹ™it metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů.
q) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
i) V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaciprodukce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadůa odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v následujícíchletech.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
f) Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.
i) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
r) Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků.
s) Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
v) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
z) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
j) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
t) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
u) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
k) Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory Programu předcházení vzniku odpadů.
r) Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků.
s) Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
w) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
x) Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
z) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
l) Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitácha činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.
a) VytvoĹ™it a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
h) V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů zejména formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí obyvatelstva.
m) Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelemvyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů a posouzenídosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.
j) Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů.
k) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.
l) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
m) Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných surovin“ při výrobě.
n) Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo.
o) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
p) VytvoĹ™it metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů.
q) Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
r) Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků.
s) Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.