Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Aktivity"

Operační program Životní prostředí 2014-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.1.1 výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
1.1.2 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
1.1.3 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.2.1 výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
1.2.2 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.3.1 zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
1.3.2 hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
1.3.3 obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně
1.3.4 stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
1.4.1 analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
1.4.2 budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
1.4.3 budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.1.1 náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech
2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.2.1 náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
2.2 pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší
2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
2.3.1 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologií a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích (zejména se jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depozičních toků, měření nově sledovaných znečišťujících látek v souladu s požadavky EU, meteorologickou techniku pro sledování relevantních charakteristik – distanční i pozemní měření, výpočetní systémy pro provozování komplexních modelů)
2.3.2 výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí (zejména systémů a nástrojů pro sběr údajů z měřicích systémů, jejich archivaci a následné zpracování včetně krizového řízení). Zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry umožňující předpovídání kvality ovzduší a počasí (např. modely pro hodnocení transportu a rozptylu znečištění v atmosféře včetně komplexního chemismu zahrnující i tvorbu aerosolů a meteorologické modely poskytující vstupní data pro tyto modely)
2.3.3 pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší (měřicí a laboratorní techniky pro detailní analýzy složek znečištění ovzduší se zaměřením na identifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro imisně zatížené lokality)
2.3.4 pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí (nástroje pro rozvoj e reportingu, webových aplikací a služeb včetně požadavků směrnice INSPIRE, výstražné, regulační a předpovědní systémy, možné propojení s programem LIFE - Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti)
3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
3.1 Prevence vzniku odpadů
3.1.1 předcházení vzniku komunálních odpadů
3.1.2 předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3.2.1 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
3.2.2 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
3.2.3 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4.),
3.2.4 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
3.3 Rekultivovat staré skládky
3.3.1 rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
3.4.1 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
3.4.2 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýz rizik
3.4.3 sanace vážně kontaminovaných lokalit
3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
3.5.1 náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
3.5.2 vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
3.5.3 vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií
3.5.4 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.1.1 zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
4.2 Posílit biodiverzitu
4.2.1 péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,
4.2.2 péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
4.2.3 prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),
4.2.4 předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3.1 zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
4.3.2 vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
4.3.3 revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
4.3.4 zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
4.3.5 realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4.1 revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
5. Energetické úspory
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.1.1 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
5.1.2 realizace technologií na využití odpadního tepla
5.1.3 realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
5.2.1 vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)
6. Technická pomoc
6.1 Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
6.2 Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu