Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Podoblast"
1.1.1 "Podporované aktivity"

Národní program Životní prostředí

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Voda
1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod (kofinancování OPŽP 2014 - 2020)
1.1.A - Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba oddílné kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
1.1.B - Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
1.2 Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající velikosti a množství (kofinancování OPŽP 2014 - 2020)
1.2.A - Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
1.2.B - Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
1.3.A - Likvidace nepotřebných vrtů;
1.3.B - Výstavba Ddomovních čistírenny odpadních vod s kapacitou max. 50 EO (DČOV)
1.3.C - Výstavba splaškové kanalizace
1.3.D - Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod mimo DČOV s kapacitou nad 50 EO s případnou kalovou koncovkou (kompostování kalů z ČOV)
1.4 Preventivní protipovodňová opatření
1.4.A - Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků
1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích
1.5.A - Akumulace a využití srážkových vod na území obce nebo u obytných domů a jiných typů budov na území obce se nacházejících
1.5.B - Akumulace a využití odpadních vod vyčištěných na požadovanou kvalitu na území obce nebo u obytných domů a jiných typů budov na území obce se nacházejících
1.5.C - Akumulace a zpracování kalů vznikajícího při čištění odpadních vod k jeho dalšímu využití
1.6 Zdroje vody
1.6.A – Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
1.6.B – Realizace nových, zkapacitnění nebo rekonstrukce vodovodních přivaděčů
2. Ovzduší
2.1 Emise ze stacionárních zdrojů
2.1.A - Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu
2.1.B - Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu
2.2 Ochrana ozonové vrstvy
2.2.A - Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru)
2.2.B - Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. (navazující na aktivitu 2. 2. A)
2.2.C - Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země.
2.3 Opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší
2.3.A - Podpora opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší
3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
3.1 Předcházení vzniku odpadů, včetně plánování, koncepcí a analýz
3.1.A - Realizace potřebných analytických podkladů
3.1.B - Podpora provozu charitativních středisek, servisních a shromažďovacích míst zabývajících se opětovným využitím (znovuvyužitím) výrobků, jejichž životnost není ukončena
3.1.C - Domácí kompostování
3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie
3.2.A - Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků
3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí
3.3.A - Odstraňování nepovolených „skládek” především ve zvláště chráněných územích, a to včetně v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech - součást NATURA 2000, a to včetně likvidace odpadu
3.3.B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů
3.3.C – Vytvoření analýz rizik a realizace sanací SEZ, jejichž původce neexistuje nebo není znám
3.3.D - Dlouhodobý a postsanační monitoring SEZ
3.3.E - Sanace starých ekologických zátěží, jejichž původce neexistuje nebo není znám a zároveň byly analýzou rizik vyhodnoceny jako rizikové pro lidské zdraví či ekosystémy
3.3.F – Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie)
4.Příroda. a krajina
4.1 Zvláště chráněná území
4.1.A - Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení
4.2 Území bez zvláštní ochrany – volná krajina
4.2.A - Výkup pozemků vodních toků a podél vodních toků
4.2.B - Výkup pozemků dotčených povodňovým vývojem koryt vodních toků nebo tam, kde došlo k zaplavení či podmáčení pozemků v důsledku působení biotických činitelů (např. čiností bobra) za účelem renaturace
4.2.C – Uchování genofondu produkčních a neprodukčních rostlin umožňující následné množení a návrat do krajiny s návazností na ochranu biodiverzity a potřebu adaptace na změny klimatu
4.2.D - Podpora pořizování územních studií krajiny
5. Životní prostředí ve městech a obcích
5.1 Implementace systémových nástrojů
5.1.A - Zavedení/další rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle kritérií MA21
5.1.B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
5.1.C - Optimalizace provozu a rozvoje měst a obcí
5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita
5.2.A - Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti NEZ, informační kampaně, dopravní značení, budování záchytných parkovišť, podpora MHD, studie pro vyhodnocení efektu NEZ, regulační plány, strategický rámec městské mobility, plány udržitelné městské mobility apod.). Podpora alternativních způsobů dopravy (např. ecocarsharing, bike/e-bike sharing, alternativních pohonů, nemotorových způsobů dopravy)
5.2.B - Hlukové studie, protihluková opatření, podpora začlenění opatření snižující dopady negativních externalit z dopravy do plánů rozvoje dopravy měst a obcí
5.2.C - Zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň), budování protihlukových stěn s preferencí ekologicky šetrných materiálů
5.3 Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění
5.3.A – Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO
5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
5.4.A Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
5.4.B – Pozitivní motivace obcí v soutěžích (např. soutěž Zelená stuha)
5.4.C - Výsadba a regenerace izolační zeleně s důrazem na záchyt prašnosti
5.5 Podpora obcí v národních parcích
5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
5.5.B – Snížení světelného znečištění
5.5.C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
5.5.F – Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 – 2020
6. Environmentální prevence
6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
6.1.A - Environmentální vzdělávání a výchova
6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO
6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO
6.1.D - Interpretace přírodního dědictví
6.1.E - Motivační soutěže a ocenění
6.1.F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení
6.1.G - Tématicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí
6.1.H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility
6.2 Environmentální poradenství
6.2.A - Podpora environmentálního poradenství dostupného široké veřejnosti v jednotlivých eko-poradnách a na webových portálech
6.2.B - Koordinační, metodické a vzdělávací činnosti pro poradny a poradce.
6.3 Dobrovolné nástroje
6.3.A - Osvěta v oblasti environmentálního a regionálního značení
6.3.B - Podpora získání environmentální nebo regionální značky pro malé a střední podniky
6.3.C - Podpora metodického vedení, koordinační aktivity, vzdělávání
6.3.D - Podpora získání certifikátu EMS pro malé a střední podniky, případně veřejnou správu
6.3.E - Osvěta v oblasti certifikace EMS
6.3.F - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivity, vzdělávání
6.3.G - Osvěta v oblasti preventivních a inovativních programů
6.3.H - Podpora metodického vedení, koordinačních aktivit, vzdělávání
7. Inovativní a demonstrační projekty
7.1 Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivnívm dopadem na životní prostředí
7.1.A Voda
7.1.B – Kvalita ovzduší
7.1.C – Odpady
7.1.D – Energetické úspory a chytrá řešení v energetice
7.1.E – Ochrana přírody a krajiny