Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Specifický cíl"
1.1 "Opatření"

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021)

GesceSpolugesceSpolupráce
Zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit resilienci lidské společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady.
SC1 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného vodního režimu
Legislativní, finanční a hmotná podpora realizací pozemkových úprav s ohledem na změnu klimatu
Organizační podpora realizací pozemkových úprav
Realizace komplexních pozemkových úprav s ohledem na zvýšení retenční kapacity
a ekologické stability krajiny
Výzkum v oblasti zmírnění a prevence možných dopadů změny klimatu na agrární sektor
Opatření k omezení vodní a větrné eroze zemědělské půdy
Udržování a zvyšování schopnosti půdy vázat vodu
Stabilní podpora a propagace ekologického zemědělství s důrazem na mimoprodukční a adaptační funkce
Výstavba nových a modernizace stávajících zavlažovacích systémů
Minimalizace vlivu nevhodně provedených odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok vody z krajiny
Aplikace technologických postupů snižujících neproduktivní výpar, maximalizace efektivity využívání půdní vláhy
Podpora systémů hospodaření a uspořádání krajiny přispívající ke zvyšování odolnosti ke změně klimatu
V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky podporovat přizpůsobení se změně klimatu
Zajištění ekonomické udržitelnosti zemědělského hospodaření v krajině a její produkční funkce
Diverzifikace zemědělských činností
Rozvoj dostupnosti systému včasné výstrahy před extrémními meteorologickými jevy pro zemědělce
Podpora systému řízení rizik škodlivých organismů zemědělských plodin
SC2 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu
Dosažení stavů zvěře únosných pro zachování přirozené obnovy širokého spektra dřevin
Podpora hospodářských způsobů s trvalým půdním krytem s dlouhou nebo nepřetržitou obnovní dobou
Preference a zajištění přirozené obnovy lesa
Zvyšování ekologické stability lesních porostů a odolnosti vůči biotickým i abiotickým škodlivým činitelům volbou vhodné druhové a prostorové skladby
Stanovení rizikových oblastí pro prioritní realizace adaptačních opatření v lesních ekosystémech
Zpracování zásad dobré praxe (BMP) pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře
Ochrana genofondu domácích, změnou klimatu ohrožených populací lesních dřevin
Zajištění dostatku biomasy jako energetického zdroje s ohledem na potřebu zachování dostatečného množství organické hmoty v půdě
Podpora systému zvládání rizik biotických škodlivých činitelů lesních a okrasných dřevin
Vytvoření předpokladů pro efektivní a trvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin
Zabezpečení evidence genetických zdrojů lesních dřevin
Revize opatření lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a lesních cest se zaměřením na ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích
Minimalizace technického odvodnění lesních pozemků využitím přirozených a přírodě blízkých postupů
Realizace opatření pro zadržení vody v lesích
Aplikování postupů a opatření při těžbě a obnově lesa k zamezení nebo zpomalení povrchového odtoku srážkových vod a proti erozi půdy
Stabilizace rozlohy skupin lesních typů ovlivněných vodou a ochrana mokřadů v lesích
SC3 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb vodních a na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu krajiny a s ohledem na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné užívání vody
Legislativní úprava podmínek provozu odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci a požadavků na zachycování a následné čištění odlehčovaných vod
Komplexní revitalizace koryt vodních toků a niv a podpora samovolné renaturace
Preventivní ochrana vodních zdrojů – ochranných pásem, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod
Revize oblastí pro ochranu vod a aktivit, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu i množství vod
Obnova vodohospodářské funkce malých vodních nádrží neplnících potřebné funkce v území
Podpora infiltrace povrchové vody do vod podzemních
Přehodnocení stávajícího využití vodních nádrží a vodohospodářských soustav a optimalizace jejich řízení
Prověřování realizace nových vodních zdrojů v oblastech s prokázaným nedostatkem vody
Racionální rozhodování při povolování odběrů a vypouštění vod
Zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod a systémů pro recyklaci vod jako vody užitkové
Prověřovat hydrické využití důlních děl a lomů k akumulaci nebo retenci vod
Obnova údolních niv k přirozeným a řízeným rozlivům
SC4 Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví
Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami
Zpracování ucelené koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody a pro předcházení mimořádných událostí vyvolaných dlouhodobým nedostatkem vody
Zavádění metod analýzy a řízení rizika v rámci procesu výroby a distribuce pitné vody
Zohlednění adaptačních opatření v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)
Zásobování oblastí s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiné vodárenské soustavy pro překlenutí dlouhodobého sucha
Minimalizace solení komunikací a použití herbicidů a pesticidů v sídlech
Zohlednění rizika povodní při navrhování a projektování staveb a dalších projektů v ohrožených územích
Preventivní přesun strategického majetku a potenciálně zdravotně nebezpečných látek mimo dosah možného rozlivu
Přednostní využívání opatření povodňové ochrany s minimálním negativním vlivem na ekologický stav vod, přírody a krajiny
Zajištění bezpečného převedení zvýšených průtoků vody zastavěnými částmi obcí s využitím technických opatření v kombinaci s přírodě blízkými opatřeními
Věnování zvýšené pozornosti ochraně před přívalovými povodněmi v rámci přípravy plánů pro zvládání povodňových rizik
Plánování v oblasti prevence rizik a managementu městského tepelného ostrova
Regulace zahušťování zástavby sídel na úkor volných ploch a ploch zeleně při stanovování zastavitelných ploch
Plánování a rozvoj systémů sídelní zeleně a vodních ploch v rámci urbanistického rozvoje ve vazbě na hustotu a počet obyvatel - zvýšení funkční kvality
Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality a funkční účinnosti sídelní zeleně a vodních ploch včetně jejich propojení
Přizpůsobení stavebních standardů, norem a certifikací týkajících se stavebních konstrukcí pro nové stavby i rekonstrukce s ohledem na dopady změny klimatu
Zajištění koordinovaného přístupu pro posouzení zranitelnosti staveb
Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor přispívající k adaptaci veřejných budov na změnu klimatu
Podporovat programy zaměřené na rezidenční a komerční sektor přispívající k adaptaci budov na změnu klimatu
Stavební řešení vedoucí ke snížení tepelného stresu obyvatelstva
Podpora technologií využívajících pro chlazení a klimatizaci budov obnovitelné zdroje energie
Zavádění nástrojů odpovědného řízení pro podporu adaptace na změnu klimatu snižováním ekologické stopy sídel plynoucí z rostoucích nároků na zastavěné plochy, dopravu, potraviny, vodu, vytápění, služby
Zajištění diagnostiky a léčby chorob rozšiřujících se na území ČR v souvislosti se změnou klimatu a posílení prevence
Integrace udržitelného rozvoje cestovního ruchu a adaptace na změnu klimatu do formulování a realizace strategií a z nich vycházejících plánů
Nastavení stimulačních opatření cestovního ruchu s ohledem na změnu klimatu
Prosazování a podpora mezioborové spolupráce v oblasti cestovního ruchu na všech úrovních řízení, sítě a výměna informací, rozvoj destinačního managementu
Řešení ochrany památek před negativními vlivy souvisejícími se změnou klimatu
Stimulace k mezioborovému výzkumu dopadů změny klimatu na cestovní ruch a vlivu cestovního ruchu na změnu klimatu
Přijetí doporučení či nařízení o systematické výsadbě a výběru dřevin ve vhodné vzdálenosti podél silnic a železnic
Zohledňování projevů změny klimatu v rámci aktualizací dopravních sektorových strategií
Využití telematických dopravních systémů
Klimatizace a vytápění vozidel veřejné dopravy se zřetelem na vysokou účinnost a hospodárnost
Zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve výrobních procesech
Přizpůsobení současných bezpečnostních opatření (krizové a havarijní plány) a systémů řízení rizik v průmyslových zařízeních
Zajišťování energetické bezpečnosti v kontextu změny klimatu
Zajištění dostatku biomasy jako energetického zdroje a podpora energetických zdrojů, jejichž produkce bude ekologicky šetrná a ekonomicky výhodná
Stabilizace lokalit svahových nestabilit v havarijním stavu prostřednictvím stabilizačních prvků
Zpracování metod směřujících ke snížení zranitelnosti společnosti a zvýšení odolnosti vůči meteorologickým extrémům
Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti environmentální bezpečnosti
SC5 Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce obyvatel
Zajištění základních organizačních a technických opatření (predikce, varování, evakuace, záchranné práce, koordinace aj.)
Zajištění informovanosti zvyšující připravenost obyvatelstva ke zvládání krizových situací
Rozvoj systémů včasného varování obyvatelstva před přívalovými povodněmi
Vytvoření varovného systému pro období extrémně vysokých teplot
Posílení a rozvoj integrovaného záchranného systému (IZS)
Zajištění infrastruktury Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Rozvíjení technické zajištění tísňového volání, předávání informací mezi složkami IZS a rozvoj radiokomunikačního systému PEGAS
Zdokonalení předpovědní, výstražné a hlásné služby a monitorovacích systémů a jejich harmonizace s EU/globálními systémy
Analýza a návrh odpovídající úpravy legislativy v oblasti prevence vzniku požárů vegetace
Monitoring a analýza stavu a režimu atmosféry, hydrosféry a litosféry (zejména rizikových svahů) a tvorba podkladů pro preventivní opatření
Průřezová témata adaptace na změnu klimatu
Vytvoření systému oceňování a hodnocení zásadních ekosystémových služeb a jeho integrace do tvorby politik a legislativy na národní a regionální úrovni
Zavedení zeleného rozpočtování, tzn. systematické sledování výdajů státního rozpočtu a výdajů z evropských fondů dle účelovosti v souvislosti s adaptací na dopady změny klimatu
Racionalizace řízení dotací se zohledněním potenciálních přínosů a nákladů ke zmírnění dopadů změny klimatu a odstranění environmentálně škodlivých dotací
Ochrana a podpora plánování, zakládání, obnovy a údržby zelené infrastruktury poskytující rozmanité ekosystémové služby a tlumící negativní projevy změny klimatu
Realizace opatření proti šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů a jejich regulace či případná eradikace, zajištění aktivní péče a součinnosti
Kompenzace škod z veřejných prostředků podmíněné prováděním adaptačních opatření
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění reflektující negativní externality hospodářské činnosti na společnost a eliminovaná environmentálně škodlivá daňová zvýhodnění
Fungující sdílení rizik - zejm. na tržním základě s přiměřenou státní podporou
Probíhající vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti změny klimatu a adaptace
Probíhající metodická, edukativní a finanční podpora při vytváření adaptačních strategií a realizaci adaptačních opatření
Zajištění a dostatečná podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti změny klimatu a adaptace
Existující znalostní základna ke zmírňování dopadů změny klimatu je průběžně aktualizována a uváděna do praxe
Aktivní a konstruktivní zapojení ČR do mezinárodních a unijních procesů v oblasti adaptace na změnu klimatu
Formulování národních priorit plánování krajiny jako základu pro koordinaci postupů a činností jednotlivých resortů při využívání krajiny
Přechod na plánování a dimenzování vodohospodářských opatření v krajině zohledňující předpokládaný vývoj klimatu