Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Priorita"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

GesceSpolugesceSpolupráce
Prevence před povodněmi
A. Vymezení zájmových oblastí a jejich povodí
A/1 Metodicky vést úřady územního plánování, aby vymezovaly zastavitelné plochy mimo záplavová území, a stavební úřady, aby nepovolovaly stavby v záplavových územích.
A/2 Vymezit oblasti s významným povodňovým rizikem.
A/3 Stanovit pro vymezené oblasti ad A/2 a jejich povodí zdrojová území s vysokými specifickými odtoky vody včetně jeho urychleného odtoku, území s významným erozním smyvem, a území s potenciální retenční kapacitou, včetně kvantifikace retenčního potenciálu.
A/4 Stanovit urbanizovaná území v rámci oblastí vymezených ad A/2 a jejich povodí a analyzovat je z hlediska vhodného nakládání se srážkovými vodami.
A/5 Zpracovat analýzu provedeného odvodnění lesních pozemků a navrhnout případné návrhy na odstranění jeho nepříznivého povodňového účinku.
A/6 Zpracovat pro vymezené oblasti ad A/2 mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik.
B. Uplatnění podpor v zájmových oblastech
B/1 Upravit priority pro výběr příjemců finančních podpor MŽP ve vymezených územích A/3, A/4 s efektem pro povodňovou ochranu a optimalizaci vodního režimu krajiny.
B/2 Uplatnit pro zájmová území ad A/3 přednostní řešení pozemkových úprav.
B/3 V rámci příprav podpor po roce 2013 zvýšit zaměření environmentálních podpor rozvoje venkova na zatravňování nejzranitelnějších lokalit, zavést další tituly např. cíleného zatravňování, opatření pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) pro energetické využití podél vodních toků v širším pásu údolní nivy i na stávající orné půdě, posílení nástrojů prosazujících povinnost protierozních opatření na ohrožených plochách a zvýšení vsakování vody a řešit priority pro výběr příjemců podpor v zájmových územích s efektem pro povodňovou ochranu.
C. Příprava ekonomických, organizačních a legislativních nástrojů
C/1 Analyzovat možnosti financování protipovodňových opatření mimo státní rozpočet a vhodného způsobu, jak soustředit finanční prostředky pro tyto účely.
C/2 Zajištění dostatečného množství státní půdy pro realizace protipovodňových opatření včetně pozemkových úprav s vodohospodářskými a protierozními opatřeními.
C/3 Analyzovat možnosti zpoplatnění energetického potenciálu při zohlednění potřeby podporovat rozvoj alternativních zdrojů.
C/4 Analyzovat problematiku finanční spoluúčasti přímo chráněných subjektů, obcí, krajů a státu na investičních a provozních nákladech ochranných opatření a navrhnout úměrný finanční podíl ohrožených subjektů na provozních nákladech ochranných opatření.
C/5 Vytvořit motivační nástroje pro snížení existující urbanizace na území vymezeném v rámci plnění úkolů A/2 a A/6.
C/6 Analyzovat problematiku pojištění proti rizikům povodňových škod a navrhnout záměr povinného a regulovaného systému pojištění jako stimulačního nástroje pro chování subjektů v rizikových územích.
C/7 Připravit věcný záměr novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který zavede ekonomické nástroje pro posílení finančních zdrojů na ochranu před povodněmi (na základě výsledků úkolů C/1, C/3 a C/4).
C/8 Vypracovat návrh postupu pro odstranění současných legislativních úskalí, a dalších problémů řešení a realizaci protipovodňových opatření
- zpracovat metodiku řešení střetu zájmu umístění stavby protipovodňového opatření se zájmy ochrany přírody a krajiny (kompromisních variant a objektivního hodnocení obou veřejných zájmů),
- v návaznosti na využití § 55a vodního zákona řešit odkladný účinek soudního sporu (soud může řešit způsob a výši náhrady, neměl by však blokovat vstup na pozemek a zahájení stavby – obdobný princip je uplatňován např. v Německu),
- novelou zákona o vodách považovat stavby ke zlepšení morfologie vodních toků, např. revitalizace údolních niv, za stavby veřejně prospěšné na ochranu před povodněmi (obdobně jako území určená k řízeným rozlivům povodní). Návazně cenovým výměrem Ministerstva financí řešit i ceny za výkup nemovitostí, případně získání práv k nemovitostem, které jsou dotčeny těmito stavbami.
- uplatnit, aby pozemkové úpravy povinně obsahovaly vyhodnocení změn odtokových parametrů z daného území, jako podklad pro navazující studie odtokových poměrů.
D. Preventivní protipovodňová strukturální opatření
D/1 Zpracovat analýzu dosud realizovaných opatření a navrhnout novou metodiku návrhů preventivních protipovodňových strukturálních opatření a jejich posuzování.
D/2 Zpracovat návrh přístupu pro zohlednění možných dopadů klimatické změny a potřebě řešit problematiku povodní a sucha komplexně při navrhování parametrů protipovodňových opatření a standardů povodňové ochrany.
D/3 Zpracovat pro vymezená povodí v rámci studií odtokových poměrů návrhy variant komplexního řešení s využitím technických a přírodě blízkých opatření povodňových rizik.
D/4 Zpracovat návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik a předložit je k diskusi veřejnosti.
D/5 Zpracování konečných plánů pro zvládání povodňových rizik a jejich schválení.
E. Příprava informačních nástrojů pro komunikaci s veřejností
E/1 Zpracovat komunikační strategii zaměřenou na osvětovou, vzdělávací činnost a komunikaci s veřejností.
F. Podpora výzkumu v oboru extrémních hydrologických jevů
F/1 Iniciovat výběr výzkumných témat v rámci programů Technologické agentury České republiky zejména v oblastech hodnocení povodňového rizika, výzkumu ochrany před přívalovými srážkami, stanovení návrhových charakteristik povodní, možností ovlivnění retenční schopnosti krajiny, hodnocení účinků řízených a přirozených rozlivů a ovlivnění povodňového režimu antropogenními vlivy a klimatickými změnami a v oblasti ochrany obyvatelstva, měst a obcí před účinky povodní, prevence a řešení krizových stavů, varovné a hlásné služby a fungování integrovaného záchranného systému.