Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. MEDIALIZACE, OSVĚTA, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
1.1 Zajistit osvětu a šíření informací o MA21
1.1.1 Zpracovat osvětové informační materiály o MA21 a udržitelném rozvoji
1.1.2 Realizovat osvětové informační akce
1.2 Zajistit výměnu informací mezi partnery a členy MA21 jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku
1.2.1 Dále rozvíjet webový portál pro MA21 a databázi praktických zkušeností v oblasti MA21
1.2.2 Zpracovat a šířit příklady dobré praxe v MA21
1.2.3 Posilovat národní spolupráci v oblasti MA21 a přenos dobré praxe
1.2.4 Posilovat mezinárodní spolupráci v oblasti MA21
1.3 Zajistit dostatečné možnosti vzdělávání k MA21
1.3.1 Pokračovat v systému certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21
1.3.2 Rozšířit systém vzdělávání dalších cílových skupin (politiků, úředníků, pedagogických pracovníků, podnikatelů, NNO i široké veřejnosti)
1.4 Kvalitně zpracovanými informacemi a podklady motivovat média k medializaci témat souvisejících s MA21 a udržitelným rozvojem a přispět tak ke vnímání MA21 jako veřejného tématu
1.4.1 Propagovat problematiku udržitelného rozvoje a MA21 za využití všech typů médií (tisk, rozhlas, TV, internet) na místní i celostátní úrovni
2. FINANCOVÁNÍ
2.1 Zvýšit dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou místního rozvoje
2.1.1 Zajistit odborné kapacity na zavádění, realizaci a hodnocení MA21
2.1.2 Realizovat soutěže v MA21 s motivační podporou
2.2 Koordinovat zaměření finančních zdrojů zejména na národní úrovni
2.2.1 Jednotlivé resorty budou hledat možnosti financování aktivit v rámci podpory MA21 v souladu s touto koncepcí
3. POLITICKÁ PODPORA, STÁTNÍ A ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
3.1 Dosáhnout efektivní meziresortní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi (stát – kraj – obec)
3.1.1 Posilovat kvalitní administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních
3.2 Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni
3.2.1 Realizovat specifické osvětové aktivity pro politiky, vedení obcí a vedení úřadů na místní, regionální i celostátní úrovni
3.3 Podporovat používání MA21 jako součást strategického plánování a řízení
3.3.1 Podporovat propojení MA21 s existujícími postupy, které ovlivňují rozvoj území
3.3.2 Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů
4. KVALITA PROCESŮ MA21
4.1 Systematicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu jednotlivých MA21 a jejich dopady na udržitelný rozvoj
4.1.1 Dále rozvíjet metodická doporučení pro kvalitní postupy k zavádění MA21
4.1.2 Dále posilovat postupy hodnocení kvality MA21
4.1.3 Přijmout a využívat sadu indikátorů pro měření udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni
4.1.4 Zaměřit se na odborné hodnocení udržitelného rozvoje na místní úrovni