Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017)

GesceSpolugesceSpolupráce
Omezení negativních dopadů sucha v České republice
1.1 Opatření na vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody
1.1.1 Revize a doplnění stávající monitorovací sítě s ohledem na sledování sucha
1.1.2 Rozvoj a propojení monitoringů sucha, vznik varovného systému na sucho
1.1.3 Program hospodaření s omezenými vodními zdroji
1.1.4 Předpověď vývoje stavu vodních zdrojů
1.2 Rozvoj a posilování vodních zdrojů
1.2.1 Ochranná pásma zdrojů povrchových a podzemních vod pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou
1.2.2 Podpora využívání moderních technologií ve vodárenství
1.2.3 Propojování skupinových vodovodů do vodárenských soustav
1.2.4 Uplatnění technologií umělé infiltrace a břehové infiltrace pro zvýšení zdrojů podzemní vody
1.2.5 Nové víceúčelové přehradní nádrže
1.2.6 Převody vody mezi povodími a zvýšení integrace vodohospodářských soustav
1.2.7 Podpora modernizace a rozvoje zemědělských závlah
1.2.8 Obnova stávajících a výstavba nových závlahových nádrží
1.2.9 Podpora obnovy a výstavba nových zdrojů požární vody v lesních ekosystémech
1.3 Zemědělství jako nástroj péče o množství a jakost vody a stav půdy
1.3.1 Optimalizace monitoringu stavu zemědělské půdy a aktualizace bonitace půd za účelem zlepšení ochrany půdy
1.3.2 Zvýšení ochrany půdy před účinky eroze
1.3.3 Organická hmota v půdě a opatření na její zachování a zvýšení
1.3.4 Sledování kvality podzemních a povrchových vod v souvislosti s používáním hnojiv a pesticidů
1.3.5 Změna zemědělské politiky v oblasti podpory pěstování energetických plodin
1.3.6 Podpora rozvoje ekologického zemědělství
1.3.7 Podpora principů precizního zemědělství
1.3.8 Podpora provádění komplexních pozemkových úprav
1.4 Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny
1.4.1 Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv
1.4.2 Regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
1.4.3 Obnova přirozených vodních prvků v krajině
1.4.4 Opatření na lesní půdě
1.5 Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory
1.5.1 Podpora opatření na snižování spotřeby vody v energetice a v průmyslu
1.5.2 Podpora hospodaření se srážkovými vodami
1.5.3 Podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod
1.5.4 Podpora moderních technologií čištění odpadních vod
1.5.5 Územní plánování