Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Specifický cíl"
1.1 "Opatření"

Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050

GesceSpolugesceSpolupráce
Prostřednictvím efektivní prevence výskyt antropogenních rizik průběžně klesá a jejich dopady se snižují; rizika hrozeb přírodního původu jsou snížena na přijatelnou nebo alespoň podmíněně přijatelnou úroveň podle Analýzy hrozeb pro ČR
Zdroje rizik antropogenního původu:
Společenskou odpovědností efektivně předcházet antropogenním rizikům, jejich prevenci zahrnout jako nedílnou součást udržitelného rozvoje
Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření požárů vegetace v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu
Vyvinutí nových konceptů pro hodnocení rizik včetně vícečetných ve vztahu k haváriím zahrnujícím chemické látky s dopady do životního prostředíatření
Výzkum a návrh nových materiálů, technologií a řídících procesů ke snižování antropogenních rizik souvisejících s transformací ekonomiky k cirkulární, klimaticky neutrální a digitalizované
Nebezpečí přírodního původu:
Přírodě blízkými a dalšími opatřeními dosáhnout zlepšení schopnosti čelit důsledkům přírodních nebezpečí a zpomalit negativní trendy způsobující zvyšování rizik přírodního původu
Schválení zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a nabytí jeho účinnosti
Vypracování postupů pro hodnocení vícečetných rizik (rizika přírodního původu, NATECH)
Stanovení mezní hodnoty nevratného poškození ekosystému a biodiverzity i s ohledem na probíhající změnu klimatu
Stanovení mezní hodnoty nevratného poškození ekosystému a biodiverzity i s ohledem na probíhající změny klimatu
Návrh a realizace opatření pro omezení negativních dopadů vydatných srážek na životní prostředí a na obyvatele žijící ve velkých aglomeracích
Inovace postupů hydrometeorologického (zejména předpovědního) monitoringu pro prevenci, připravenost a zvládání rizik v oblasti environmentální bezpečnosti
Na základě vyhodnocení možných dopadů změny klimatu pro vodohospodářskou bilanci vodních zdrojů v jednotlivých regionech zpracovat studie opatření, jak deficitu vody nejlépe vzdorovat a zranitelnost území omezit
Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupu a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích
Průřezové oblasti:
Podporovat realizaci výzkumu transformujících se hrozeb a jejich kombinací a přenos výsledků do praxe
Aktivně spolupracovat v rámci mezinárodních organizací OSN, EU, OSCE, NATO, OECD a programů globálního i regionálního charakteru zabývajících se problematikou environmentální bezpečnosti
Začlenit oblast environmentální bezpečnosti a snižování rizika katastrof do navazujících programů bezpečnostního výzkumu
3.3.3 Zdokonalovat Databázi zdrojů rizika v geografickém informačním systému o zdrojích rizik antropogenního a přírodního původu, které mohou vyvolávat krizové situace
Zpracování jednotného postupu pro vyhodnocování dopadů katastrof antropogenního a přírodního původu (zejména počet obětí, počet zraněných, finanční dopady