Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Pilíř"
1.1 "Opatření"

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017)

Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a predikce výskytu sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha a všeobecné osvěty.

Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody

Revize a doplnění stávající monitorovací sítě s ohledem na sledování sucha
Rozvoj a propojení monitoringů sucha, vznik varovného systému na sucho
Program hospodaření s omezenými vodními zdroji
Předpověď vývoje stavu vodních zdrojů

Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách.

Posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů

Podpora rozvoje vodárenské infrastruktury
Ochranná pásma zdrojů povrchových a podzemních vod pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Podpora využívání moderních technologií ve vodárenství
Propojování skupinových vodovodů do vodárenských soustav
Uplatnění technologií umělé infiltrace a břehové infiltrace pro zvýšení zdrojů podzemní vody
Nové víceúčelové přehradní nádrže
Převody vody mezi povodími a zvýšení integrace vodohospodářských soustav
Podpora modernizace a rozvoje zemědělských závlah
Obnova stávajících a výstavba nových závlahových nádrží
Podpora obnovy a výstavba nových zdrojů požární vody v lesních ekosystémech

Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a ochrany půdy

Optimalizace monitoringu stavu zemědělské půdy a aktualizace bonitace půd za účelem zlepšení ochrany půdy
Zvýšení ochrany půdy před účinky eroze
Organická hmota v půdě a opatření na její zachování a zvýšení
Sledování kvality podzemních a povrchových vod v souvislosti s používáním hnojiv a pesticidů
Změna zemědělské politiky v oblasti podpory pěstování energetických plodin
Podpora rozvoje ekologického zemědělství
Podpora principů precizního zemědělství
Podpora provádění komplexních pozemkových úprav

Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory

Opatření na snižování spotřeby vody v energetice a v průmyslu
Podpora hospodaření se srážkovými vodami
Podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod
Podpora moderních technologií čištění odpadních vod
Územní plánování

Zmírňovat dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy přirozeného vodního režimu krajiny.

Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny

Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv
Regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
Obnova přirozených vodních prvků v krajině
Opatření na lesní půdě

Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory

Opatření na snižování spotřeby vody v energetice a v průmyslu
Podpora hospodaření se srážkovými vodami
Podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod
Podpora moderních technologií čištění odpadních vod
Územní plánování