*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Hlavní cíl"
-.1 "Hlavní směr"
-.1.1 "Priorita"

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)

-. Cílem prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví je zvýšit úroveň zdraví a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet.

1 Tvorba a realizace strategie celoživotního vzdělávání a výchovy pro zdraví zaměřené na pomoc občanům vážit si svého zdraví a rozvíjet schopnosti rozhodovat a jednat pro zdraví.

2 Využití účinných metod sociálního marketingu k nabídce zdravějších variant životního stylu na základě soudobých vědeckých poznatků.

3 Tvorba podmínek, které podporují zdraví a zdravý životní styl, zvyšují úroveň znalostí o zdraví, o primární prevenci nemocí a o screeningových či vakcinačních programech a snižují nerovnosti ve zdraví za aktivní účasti všech resortů a dalších složek společnosti.

1 Dostatečná pohybová aktivita populace;
2 Správná výživa a stravovací návyky populace;
3 Zvládání stresu a duševní zdraví;

4 Vytvoření celospolečenské strategie směřující ke zlepšování stavu životního a pracovního prostředí a životní úrovně lidí.

4 Zdravotně rizikové chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění – zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a sexuálně přenosných nemocí);
5 Vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na determinanty a rizikové faktory zdraví, a také na podporu screeningových programů;
6 Infekční onemocnění, zejména nové a znovu se objevující infekce, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, antimikrobiální rezistence a vakcinační programy
7 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí;
8 Snižování nerovností ve zdraví;

5 Sledování a vyhodnocování efektivity ve strategii navržených opatření, včetně sledování a vyhodnocování efektivity screeningových programů.

9 Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity;
10 Identifikace možností pro případné plánování nových screeningových programů a jejich realizace.
*