Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Specifický cíl"
1.1 "Dílčí cíl"
1.1.1 "Opatření/Aktivita"

Rozbalit detaily

Akční plán k Národnímu onkologickému plánu České republiky 2030 na léta 2022-2024 [akt. 2023]

1. 1 Zvýšení pozitivní motivace ke změně životního stylu obyvatel, zvýšení zdravotní gramotnosti a prevence rakoviny způsobené infekcemi

1.1.1 - Snížení závislosti na škodlivých návykových látkách a zvýšení dostupnosti léčby závislosti

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1 BCA Project

1.1.2 - Zefektivnění nástrojů primární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1 Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou sociálním vyloučením
2 Projekt: Prevence rakoviny a jiných nepřenosných nemocí – determinanty zdraví
3 Projekt: Máme to na talíři a není nám to jedno
4 Tvorba a distribuce zdravotně výchovných materiálů, včetně interaktivních programů prevence
5 Vznik metodiky: Krátká intervence
6 Škola podporující zdraví, komunitní program WHO
7 Podpora zdraví v rodinách

1.2. Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů

1.2.1 - Zvýšení efektivity stávajících populačních screeningů včetně využití inovativních přístupů

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
1 Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů
2 Aktualizace evidence expozice karcinogenům v pracovním prostředí - REGEX (propojení do e-health)
3 Nastavení systému evidence provádění následných prohlídek

1.2.2 - Úspěšné zavedení screeningu karcinomu plic

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1 Vytvoření efektivní kampaně cílené na zvýšení zájmu o screeningové vyšetření ca.plic v daných cílových skupinách
2 Vytvoření základní sítě pracovišť zařazených do programu včasného záchytu karcinomu plic, zajištění dostatečné regionální dostupnosti.
3 Zapojení všech praktických lékařů i lékařů specialistů, propojení s programem odvykání kouření
4 Mediální kampaň zvyšující povědomí o užitečnosti programu, zdůraznění pozitivních dopadů na prodloužení délky života a šanci na vyléčení
5 Systém řízení a hodnocení populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic
6 Vznik metodiky: identifikace a cílené oslovování extrémně rizikových podskupin, které splňují kritéria pro screening a mají zároveň chronické plicní onemocnění, nebo případně podstoupili v minulosti léčbu pro jiné onkologické onemocnění

2.2. Zajištění dostupnosti všech forem paliativní péče

2.2.1 - Vznik Národní strategie paliativní péče a péče o pacienty v závěru života (end-of-life care)

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Návrh modelu klíčové role KOC jako center excelence paliativní péče
2 Vytvoření návrhu systémového zajištění paliativní péče v ČR
3 Návrh sítě poskytovatelů specializované paliativní péče v ČR (typologie poskytovatelů, personální a technické požadavky, zajištění dostupnosti)
4 Tvorba a schválení Národní strategie paliativní péče a péče o pacienty v závěru života
5 Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu Národní strategie paliativní péče

2.2.2 - Rozvoj obecné paliativní péče u poskytovatelů lůžkové péče, domácí paliativní péče, i u lékařů primární péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Standard obecné paliativní péče v nemocnicích akutní nebo následné péče včetně hodnocení míry rozvoje obecné paliativní péče
2 Metodika poskytování obecné paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče
3 Standard poskytování dětské paliativní péče v nemocnicích akutní nebo následné péče včetně hodnocení míry rozvoje obecné paliativní péče
4 Vypracování metodiky/doporučených postupů pro praktické lékaře
5 Vytvoření úhradových mechanizmů pro domácí paliativní péči poskytovanou praktickými lékaři resp. sestrami všeobecných praxí
6 Standard poskytování paliativní péče u praktických lékařů

2.2.3 - Zvýšení dostupnosti specializované paliativní péče (včetně týmů pro mobilní specializovanou paliativní péči – MSPP)

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Metodika sebehodnocení přímé péče MSPP - aktuálně projekt probíhá
2 Metodika sebehodnocení řízení organizace MSPP- aktuálně projekt probíhá
3 Vytvoření nemocničních konziliárních týmů paliativní péče ve všech KOC
4 Vybudování lůžkových oddělení/jednotek akutní paliativní péče ve všech KOC
5 Vybudování ambulancí paliativní medicíny (odbornost 720) ve všech KOC
6 Vytvoření sítě poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče-MSPP v hustotě 1 poskytovatel MSPP na 100 000 obyvatel

3.1. Nastavení integrace systémů prevence, protinádorové péče a návazné péče

3.1.5 - Vybudování center prevence při KOC

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Vybudování vzorového centra prevence při Masarykově onkologickém ústavu.

4. 1 Zajištění dostatečného počtu kvalitního, kvalifikovaného a motivovaného lidského kapitálu v oblasti onkologie

4.1.2 - Zajištění vysoké kvality a dostupnosti odborného vzdělávání – specializační a celoživotní vzdělávání

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.h odborné vzdělávání
1 "Zavedení oboru specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry a dětské sestry úzce zaměřeného na onkologii a hematoonkologii v NV č. 31/2010 Sb."
2 Příprava vzdělávacího programu/vzdělávacích programů specializačního vzdělávání všeobecných sester a dětských sester úzce zaměřeného/zaměřených na onkologii a hematoonkologii, včetně přípravy studijních podpor , zahájení vzdělávání v příslušných oborech
3 Analýza systému celoživotního vzdělávání NLZP zapojených do onkologické a hematoonkologické péče a návrh strukturalizace kontinuálního vzdělávání NLZP v onkologii a hematoonkologii se zajištěním evaluace

4.1.3 - Zvyšování kompetencí sester

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Legislativní ukotvení činností pro obor/obory specializačního vzdělávání všeobecných sester a dětských sester úzce zaměřeného/zaměřených na onkologii a hematoonkologii

4.2. Zlepšení stavu infrastruktury jednotlivých poskytovatelů onkologické a hematoonkologické péče

4.2.1 - Podpora rozvoje infrastruktury a vybavení KOC a HOC (pro dospělé i dětské pacienty)

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Výzva Národního plánu obnovy na rozvoj infrastruktury KOC a HOC a Motolského onkologického centra

4.2.2 - Podpora rozvoje infrastruktury regionálních poskytovatelů péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Výzva Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na podporu regionálních onkologických skupin

4.2.3 - Zvýšení dostupnosti onkologické péče ve specifických regionech

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1 Výzva Národního plánu obnovy na rozvoj infrastruktury onkologické péče ve specifických regionech