Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2012-2015

GesceSpolugesceSpolupráce
I. pilíř: PARTNERSTVÍ
Zaměřit se na problematiku obchodování s lidmi v kontextu sociálně vyloučených lokalit a navázat spolupráci se subjekty působícími v těchto lokalitách
Zmapovat situaci týkající se obchodování s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.
Podporovat ratifikaci a podpis relevantních mezinárodních úmluv k boji proti obchodu s lidmi
Zprostředkovat příslušným zástupcům Policie ČR příklady dobré praxe týkající se aplikace funkčních nástrojů mezinárodní spolupráce (společné vyšetřovací týmy, pracovní skupiny EU na operativní úrovni, bilaterální spolupráce se zdrojovými zeměmi atd.) při vyšetřování případů obchodování s lidmi.
MV
Ratifikovat Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi z roku 2000 (tzv. Palermský protokol), který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
MV
Podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi.
MSP
II. PILÍŘ: PODPORA A OCHRANA OBĚTÍ
Zhodnotit fungování Programu
Komplexní evaluace Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.
MV
Analyzovat možnosti pomoci pro osoby ze zemí EU, které se ocitly na území ČR v tíživé životní situaci v souvislosti s výkonem práce
Analyzovat možnosti zabezpečení pomoci občanům ze zemí EU, kteří se na území ČR octli v tíživé životní situaci v souvislosti s výkonem práce.
III. PILÍŘ: POSTIH PACHATELŮ
Analyzovat situaci v boji proti obchodu s lidmi - legislativní stránku věci, jakož i praktickou implementaci z pohledu justice
Zpracovat komplexní právní analýzu nástrojů potírání trestného činu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování.
IV. PILÍŘ: PREVENCE
Zajistit informovanost o problematice obchodování s lidmi u profesních skupin, které mohou přijít do kontaktu s potenciální obětí obchodování s lidmi
Zajistit povinné vzdělávání justičních čekatelů o problematice obchodování s lidmi.
Zajistit vzdělávání inspektorů práce o problematice obchodování s lidmi a způsobu identifikace pravděpodobných obětí.
Zajistit vzdělávání policistů vyjíždějících na zahraniční policejní mise k problematice obchodování s lidmi a způsobu identifikace pravděpodobných obětí.
MV
Zajistit vzdělávání příslušníků Armády ČR vyjíždějících na zahraniční vojenské mise k problematice obchodování s lidmi a způsobu identifikace pravděpodobných obětí.
MO MV
Zajistit proces realizace veřejných zakázek tak, aby bylo minimalizováno riziko zneužívání cizinců a občanů ČR při výkonu práce
A) Identifikovat oblasti/sektory, ve kterých existuje potenciální riziko vzniku pracovního vykořisťování a ve kterých je výkon dané práce realizován prostřednictvím veřejných zakázek.
B) Na základě identifikovaných problematických oblastí vypracovat sadu doporučení pro eliminaci rizik vzniku pracovního vykořisťování.
MMR
C) Implementovat vypracovaná doporučení do příslušných interních aktů řízení upravujících proces realizace veřejných zakázek.