Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Názvy hierarchických úrovní
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Návrh opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce integrace cizinců (2005) [akt. 2011]

1. znalost českého jazyka

1.1 podpořit znalost českého jazyka ze strany cílové skupiny cizinců, a to prostřednictvím legislativního zakotvení podmínky znalosti českého jazyka jako podmínky pro udělení trvalého pobytu

Popis / Komentář:
(Cizinci)

1.1.1 Informovat MPSV o stanovení kritérií pro prokazování znalosti českého jazyka u žadatelů o udělení českého státního občanství v rámci návrhu věcného záměru nového zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
1.1.2 Stanovit požadovanou úroveň znalostí českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která bude nutnou podmínkou pro udělení trvalého pobytu (statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta)
1.1.3 Zaslat MPSV návrh na stanovení výjimek z požadavku dosažení požadované úrovně jazykových znalostí, které budou nutnou podmínkou pro udělení trvalého pobytu (statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta)...
Popis / Komentář:
Zaslat MPSV návrh na stanovení výjimek z požadavku dosažení požadované úrovně jazykových znalostí, které budou nutnou podmínkou pro udělení trvalého pobytu (statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta) a státního občanství České republiky, pro vymezený okruh cizinců.

1.1.4 Předat ministrovi práce a sociálních věcí seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, případně dalších subjektů, které vyučují český jazyk pro cizince...
Popis / Komentář:
Předat ministrovi práce a sociálních věcí seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, případně dalších subjektů, které vyučují český jazyk pro cizince, a to v členění podle regionů a informaci o možnostech a dostupnosti jiného než denního prezenčního studia českého jazyka jako cizího jazyka na území ČR v těchto jazykových školách.

1.1.5 Vytvořit metodiku výuky českého jazyka pro cizince, respektující specifika jednotlivých skupin imigrantů, ze zřetelem ke koncepci úvodních kurzů pro cizince a zaslat informaci o splnění úkolu MPSV
1.1.6 Navrhnout způsob financování výuky českého jazyka cizinců
1.1.7 Stanovit počet hodin výuky českého jazyka a finanční nákladnost jazykových kurzů potřebných k dosažení požadované úrovně českého jazyka
1.1.8 Navrhnout výši státního příspěvku vzdělávacím institucím na kurzy českého jazyka pro cizince a na složení předepsané zkoušky z českého jazyka a finanční podíl cizince na úhradě kurzů a zkoušky z českého jazyka
1.1.9 Doporučit fakultám připravujícím učitele předmětu český jazyk, aby zavedly (akreditovaly u MŠMT) obor český jazyk jako cizí jazyk do studijních programů vysokých škol
1.1.10 Zpracovat soupis dostupných učebnic k výuce českého jazyka jako cizího jazyka (včetně učebnic s doložkou MŠMT), vhodných pro přípravu ke zkoušce z češtiny pro cizince – potenciální žadatele o trvalý pobyt
1.1.11 Mapovat potřeby praxe ve výuce českého jazyka pro cizince, a to jak vzhledem k povinnosti dosažení předepsané úrovně znalosti českého jazyka pro získání trvalého pobytu resp. občanství cizinců, tak v rámci výuky žáků a studentů z řad cizinců

1.2 podpořit znalost českého jazyka ze strany dětí - cizinců

Popis / Komentář:
(Cizinci na které se vztahuje povinná školní docházka)

1.2.1 Doporučit ředitelům škol metodický postup při výuce dětí cizinců, vyhlašovat programy podporující výuku českého jazyka pro děti cizince a prozkoumat možnosti vyčlenění resortních zdrojů na programy podporující výuku českého jazyka pro děti cizinců
1.2.2 Monitorovat ve spolupráci s Českou školní inspekcí stav výuky českého jazyka pro cizince, na které se vztahuje povinná školní docházka

2. ekonomická soběstačnost

2.1 podpořit ekonomickou soběstačnost cizinců, a to zjednodušením administrativní náročnosti související s uplatněním cizinců na českém trhu práce a cíleným využíváním existujících programů směřujících k integraci znevýhodněných skupin obyvatel

2.1.1 V souladu s principem přibývání práv v návaznosti na délku přítomnosti na českém trhu práce navrhnout způsob prodlužování platnosti povolení k zaměstnání v závislosti na délce platnosti předchozích povolení k zaměstnání
2.1.2 Navrhnout systém tvorby a pravidelné aktualizace seznamů dlouhodobě neobsaditelných míst/profesí, ve kterých je dlouhodobý nedostatek českých zájemců o zaměstnání s cílem urychlit a zjednodušit zaměstnávání cizinců
2.1.3 Analyzovat možnosti zjednodušení právní úpravy udělování povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, případně povolení k zaměstnání cizince
2.1.4 Zaslat MPSV návrh způsobu zavedení ochranné lhůty pro cizince přijíždějící do ČR za účelem zaměstnání, která jim umožní při ztrátě zaměstnání, a to nikoli vlastní vinou, setrvat po určenou dobu na území ČR a nastoupit do nového zaměstnání
2.1.5 Využívat pro účely integrace cizinců Evropskou strategii zaměstnanosti a Evropský proces sociálního začleňování, které jsou kryty Evropským sociálním fondem, včetně zkušeností z iniciativy Společenství EQUAL
2.1.6 Zvyšovat informovanost zaměstnavatelů o podmínkách zaměstnávání různých kategorií cizinců a zvyšovat informovanost cizinců o procedurách legálního zaměstnávání

3. orientace ve společnosti

3.1 zlepšit informovanost cizinců o české společnosti, jejích hodnotách a fungování jejích institucí

3.1.1 Zpracovat koncepci úvodních kurzů, včetně stanovení cílové skupiny a způsobu ověření získaných znalostí, se zřetelem na propojení těchto kurzů s metodikou kurzů českého jazyka pro cizince
3.1.2 Zajišťovat zpracovávání či aktualizaci publikací poskytujících cizincům informace spadající do gesce jednotlivých ministerstev a vhodnými způsoby, včetně elektronického, je distribuovat mezi cílovou skupinu cizinců a poskytovatele služeb cizincům
3.1.3 Průběžně zajišťovat překlady informačních publikací pro cizince, vydaných v rámci své působnosti (viz předchozí bod), zejména do anglického, ruského, ukrajinského a vietnamského jazyka
3.1.4 Spolupracovat s MPSV při tvorbě a aktualizaci komplexních informačních zdrojů pro cizince

4. vztahy cizince s členy majoritní společnosti

4.1 podpořit rozvoj vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti, včetně informování společnosti o aspektech přítomnosti cizinců na území ČR

4.1.1 Prohlubovat dovednost interkulturní komunikace vybraných pracovníků státní správy, kteří přicházejí do kontaktu s cizinci
4.1.2 V rámci kulturní politiky podporovat kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (semináře, workshopy, školení apod.) cizinců nebo zaměřené na soužití s cizinci. včetně rozvoje společných kulturně tvůrčích a společenských aktivit cizinců a státních občanů

5. Společná opatření

5.1

5.1.1 Posoudit vhodnost a možnosti poskytování dotací jednotlivými resorty obcím a krajům na výkon samostatné působnosti v oblasti realizace projektů na integraci cizinců
5.1.2 Analyzovat možnosti systematického zapojení dobrovolníků (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, v platném znění) do Koncepce integrace cizinců a zaslat informaci o splnění úkolu MPSV
5.1.3 Pokračovat ve spolupráci s jednotlivými kraji, zejména poskytovat krajům aktuální informace o problematice integrace cizinců a využívat jejich podněty k dalšímu rozvoji Koncepce integrace cizinců
5.1.4 V rámci své gesce umožnit předkládání projektů na výzkum či šetření zaměřené na problematiku integrace cizinců s cílem upřesnit informace o postavení cizinců vztahující se k příslušnému resortu
5.1.5 Zohledňovat cílená specifická opatření (tj. znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a vztahy cizince s členy majoritní společnosti) stanovená Koncepcí integrace cizinců...
Popis / Komentář:
Zohledňovat cílená specifická opatření (tj. znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a vztahy cizince s členy majoritní společnosti) stanovená Koncepcí integrace cizinců při nastavení resortních dotačních programů zaměřených na integraci cizinců.

5.1.6 Uplatňovat tzv. integrační mainstreaming, tzn. při vytváření resortních politik, právních předpisů a při přijímání opatření v oblasti své působnosti brát v úvahu jejich dopad na oblast integrace cizinců
5.1.7 Při zadávání projektů vědy a výzkumu v oblasti integrace cizinců klást důraz na analýzu problematiky z genderového hlediska

6. Sociálně-ekonomická oblast a vzdělávání

6.1

6.1.1 Předložit vládě návrh na legislativní změnu, která by umožnila nezaopatřeným dětem cizinců mladším 18ti let, které pobývají na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění
6.1.2 Předložit vládě návrh na rozšíření osobní působnosti zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění...
Popis / Komentář:
Předložit vládě návrh na rozšíření osobní působnosti zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, tak, aby se vztahoval rovněž na cizince podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), kteří na území ČR pobývají na základě dlouhodobého pobytu.

6.1.3 Přijmout opatření k tomu, aby v rámci soukromého zdravotního pojištění cizinců byla cizincům umožněna měsíční platba pojistného
6.1.4 Přijmout opatření k tomu, aby doba pojištění cizinců byla stanovitelná flexibilně, a to na dobu nepřesahující předpokládanou dobu pobytu cizince v ČR vzhledem k délce platnosti povolení cizince k pobytu v ČR...
Popis / Komentář:
Přijmout opatření k tomu, aby doba pojištění cizinců byla stanovitelná flexibilně, a to na dobu nepřesahující předpokládanou dobu pobytu cizince v ČR vzhledem k délce platnosti povolení cizince k pobytu v ČR. Je však nutno brát v úvahu počáteční náklady vzniku tohoto pojištění a nutné čekací doby u některých nemocí nebo zdravotních stavů.

6.1.5 Činit kroky k plné realizaci Úmluvy o ochraně práv dítěte ohledně zajištění lékařské péče všem dětem, a realizaci Evropské úmluvy o výkonu dětských práv, týkajících se práva na informace a nároku na zdravotní péči

7. Kulturní oblast

7.1

7.1.1 Podporovat dokumentační a publikační činnost, vztahující se k integraci cizinců v oblasti kultury
7.1.2 Zvyšovat informovanost cizinců i většinové společnosti o kultuře, dějinách a tradicích menšinové i většinové společnosti prostřednictvím Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS)...
Popis / Komentář:
Zvyšovat informovanost cizinců i většinové společnosti o kultuře, dějinách a tradicích menšinové i většinové společnosti prostřednictvím Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), časopisu Místní kultura, a to na místní i regionální úrovni.