Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Názvy hierarchických úrovní
4.1. "Závazky"
4.1.1 "Milníky"

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

GesceSpolugesceSpolupráce
4.1. Pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy
Přípravná fáze pro pilotní implementaci metodiky do praxe
Realizační fáze – uvedení metodiky do praxe v rámci participativních procesů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů
Závěrečná fáze – ve spolupráci s ústředními správními úřady vyhodnocení pilotního ověření metodiky v praxi a formulování návazných doporučení v oblasti participace
4.2. Zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání
MSP
Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů
Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“
4.3. Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě
Zpracování vstupních analýz eEdu-I
Zpracování detailního návrhu implementace eEdu-I
Vytvoření funkčního prostředí eEdu-I a nová elektronizace vybraných agend
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II
Realizace veřejné zakázky na eEdu-II
Implementace, testování, pilotáž eEdu-I
Kompletní akceptace eEdu-I
Realizace eEdu-II
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III (Alternativně je uvažována i možnost začlenění agend pro etapu eEdu-III již do etapy eEdu-II. Tím by byl koncept ISV v původně zamýšleném rozsahu realizován již v rámci eEdu-II.)
4.4. Rozšíření a zpřístupnění dat v systému Databáze strategií
Analytická příprava transformace systému Databáze strategií
Příprava věcného a technického řešení transformace Databáze strategií
Podpis smlouvy s dodavatelem technického řešení
Transformace Databáze strategií
4.5. Zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání
Základní informování o zapojování veřejnosti do zadávacích řízení pro veřejnost.
Základní informování o zapojování veřejnosti do zadávacích řízení pro zadavatele
Informování zadavatelů o praktických zkušenostech s Pakty integrity
Vzdělávání v oblasti zapojení veřejnosti do zadávacích řízení a dalších činností
4.6. Zvýšení transparentnosti a metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Získání přesnějších dat o VZMR pro další rozhodování
Vytvoření pracovní skupiny příp. pracovních skupin pro řešení otázek transparentnosti VZMR a limitů pro VZMR
Vytvoření klíčových výstupů jednání a jejich reflexe do zakázkové praxe
4.7. Zprůhlednění dotací poskytovaných státem
Rozhodnutí o technickém způsobu implementace a o způsobu zohlednění konsolidace
Zprovoznění verze informačního systému s kompletními informacemi o dotacích poskytovaných státem a jeho organizacemi
4.8. Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření
Zpráva o stavu prací na analýze, případně shrnutí dosavadních zjištění
Analytický materiál ke zvýšení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů (včetně návrhů možných opatření)