Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce
1.1 Investiční pobídky, podpora vytváření nových pracovních míst, aktivní politika zaměstnanosti
11a úprava systému investičních pobídek (výše hmotné podpory a cílové územní oblasti)
11b podpora vytváření pracovních příležitostí prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, zejména v problémových regionech
11c podpora poradenských aktivit ÚP ČR jak vůči uchazečům/zájemcům o zaměstnání, tak vůči zaměstnavatelům
11d revize podpory začínajícím OSVČ, včetně podpory přístupu k dalšímu financování a
rozvoji
11e podpora principů sociální ekonomiky s důrazem na naplňování všech jejích aspektů na bázi přístupu více resortů (přístup k financování, rozvoj podpůrných sítí, jasná definice a nalezení cíle sociální ekonomiky)
11f navýšení finančních prostředků na APZ
11g zvýšení efektivity cílení nástrojů APZ dle specifických potřeb znevýhodněných skupin na trhu práce s možným využitím profilace nezaměstnaných osob a vyhodnocení jejich postavení na trhu práce
11h využívání inovativních opatření APZ s důrazem na jejich komplexnost a provázanost jednotlivých opatření a nástrojů dle individuálních potřeb klientů a její pravidelné vyhodnocování
11i posílení spolupráce s regionálními aktéry trhů práce při realizaci aktivní politiky
1.2 Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin
12a Rozvoj Informačních a poradenských středisek ÚP ČR, včetně jejich provázání
s celoživotním kariérovým poradenstvím.
12b Rozvoj kariérového poradenství jak ve vztahu k žákům a studentům škol ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, tak po celou dobu profesního života jedince.
12c Podpora celoživotního učení a profesní mobility, včetně podpory převedení na jinou práci u zaměstnavatele.
12d Podpora zavádění age managementu.
12e Podpora asistenčních služeb v souvislosti se zaměstnáním pro osoby sociálně a jinak znevýhodněné.
12f Rozvoj aktivizačních a motivačních opatření na trhu práce, včetně opatření směřujících k omezení závislosti některých skupin na sociálních příjmech.
12g Podpora rozvoje obecných kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce.
12h Zavedení nástrojů, popř. úprava parametrů stávajících nástrojů, podporujících uplatnění osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.
12i Úprava parametrů povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
12j Rozšíření využívání pracovní rehabilitace a koordinované rehabilitace.
2. Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce
2.1 Slaďování rodinného a pracovního života
21a Podpora rozvoje zařízení péče o dítě (zvyšování kapacity, dostupnosti a kvality).
21b Rekvalifikační a vzdělávací kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené.
21c Podpora zahájení podnikatelských aktivit žen.
2.2 Flexibilní organizace práce
22a Podpora vytváření zkrácených pracovních úvazků (snížení administrativní zátěže, úprava minimálního vyměřovacího základu, zvýšení jistoty pracujících na zkrácený pracovní úvazek).
22b Podpora dalších flexibilních organizací práce.
2.3 Opatření podporující boj s diskriminací žen na trhu práce
23a Důsledné potírání diskriminace na trhu práce, včetně preciznější textace zákonných
norem.
23b Podpora poradenských aktivit.
23c Podpora advokačních služeb a vzdělávání v souvislosti s diskriminací na trhu práce.
23d Odstraňování genderových stereotypů.
3. Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a nezaměstnaných změnám a potřebám trhu práce
3.1 Vzdělávání a volba povolání
31a Podpora spolupráce služeb zaměstnanosti, vzdělávacích institucí, samospráv a
zaměstnavatelů při nastavování vzdělávacích oborů tak, aby byly v souladu s potřebami
trhu práce.
31b Vymezení kompetencí mezi MPSV a MŠMT v oblasti kariérového poradenství a nastavení spolupráce v oblasti poradenství pro volbu povolání u žáků a studentů základních a středních škol.
31c Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy.
31d Podpora rozvoje kompetencí nezbytných pro trh práce a občanský život v rámci počátečního vzdělávání.
31e Vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb a jeho provázání na další národní soustavy, realizaci rekvalifikačních kurzů a vytváření vzdělávacích oborů.
3.2 Další vzdělávání
32a Aktualizace kompetencí v oblasti dalšího vzdělávání, včetně jeho legislativního ukotvení.
32b Finanční podpora rozvoje vzdělávání zaměstnanců, včetně využití vhodných nedotačních finančních nástrojů.
32c Podpora sítí a sdružení zaměstnavatelů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců s cílem podpory dalšího profesního vzdělávání zejména u malých a středních podniků.
32d Revize systému rekvalifikací.
32e Vyjmutí vzdělávání (rekvalifikací) z režimu zákona o veřejných zakázkách.
32f Provázání NSP a NSK včetně jejich návaznosti na požadavky trhu práce.
3.3 Nedostatek pracovní síly v některých oborech – podpora zahraniční migrace
33a Podpora přeshraniční pracovní migrace s využitím platformy EURES.
33b V oborech, kde bude docházet k nedostatku pracovní síly podporovat přistěhovalectví vysoce kvalifikovaných pracovníků.
4. Rozvoj služeb zaměstnanosti
4.1 Budování kapacit Úřadu práce ČR
41a Provedení personální analýzy a analýzy fungování agend ÚP ČR.
41b Jasné vymezení kompetencí a řídících procesů mezi MPSV a ÚP ČR v oblastech činnosti ÚP ČR.
41c Zavedení jasné a funkční řídící, organizační a kompetenční struktury ÚP ČR umožňující ÚP ČR plnit roli klíčové instituce na trhu práce a pružnou reakci na jeho vývoj v regionech.
41d Budování personální kapacity ÚP ČR jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní.
41e Vybudování vnitřního vzdělávacího systému ÚP ČR.
41f Vytvoření udržitelné a funkční sítě pracovišť ÚP ČR zabezpečující dostupnost poskytovaných služeb pro všechny klienty ÚP ČR, zejména klienty z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce, v dostatečné kvalitě a individuální formě.
41g Vybudování kvalitního informačně-technologického zabezpečení správy agend.
41h Vybudování systému monitoringu trhu práce, včetně provázání informačních systémů v resortu MPSV.
41i Vybudování vzdělávacích a Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání ÚP ČR jak pro vnitřní potřeby ÚP ČR, tak pro potřeby jeho klientů.
4.2 Spolupráce na trhu práce
42a Budování celostátních a lokálních partnerství podporujících spolupráci na trhu práce při zachování rozhodující role ÚP ČR.
42b Budování poradních sborů na všech úrovních.
42c Posilování spoluodpovědnosti samospráv v řešení problematiky zaměstnanosti.
42d Podpora společenské odpovědnosti podniků.
42e Zapojení do struktur mezinárodní spolupráce.