Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Specifický cíl"
1.1 "Opatření"

Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Zvýšení úrovně digitální gramotnosti zaměstnaných a nezaměstnaných osob na úroveň potřebnou pro efektivní využívání digitálních technologií a na úroveň uplatnitelnou na trhu práce.
Zvýšení úrovně přenositelných digitálních kompetencí zaměstnaných a nezaměstnaných osob v ČR prostřednictvím individuálního vzdělávání.
Podpora individuálního vzdělávání zaměstnaných a nezaměstnaných osob v přenositelných digitálních kompetencích.
Zvýšení motivace zaměstnaných a nezaměstnaných osob k využívání digitálních technologií pro zvyšování své adaptability a zaměstnatelnosti.
Identifikace nezaměstnaných osob ohrožených digitálním vyloučením na motivačních aktivitách.
Podpora fyzického přístupu k digitálním technologiím.
Zvýšení úrovně digitálních kompetencí nezaměstnaných osob v ČR prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, praxí a stáží.
Realizace doplňkových rekvalifikačních kurzů zaměřených na přenositelné digitální kompetence.
Realizace kurzů zaměřených na specifické digitální kompetence.
Podpora účasti osob ohrožených na praxích a odborných stážích.
Přizpůsobení poskytování rekvalifikačních kurzů možnostem nezaměstnaných a potřebám nezaměstnaných.
Rozvoj digitálních kompetencí pracovníků institucí služeb zaměstnanosti .
Zavedení nástroje pro podporu cíleného rozvoje digitální gramotnosti.
Zvýšení schopnosti MSP a OSVČ využít potenciál digitálních technologií pro podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti.
Zvýšení úrovně specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí pracovníků MSP a OSVČ.
Podpora vzdělávání zaměstnanců MSP a OSVČ ve specifických a nepřenositelných digitálních kompetencích.
Zvýšení motivace MSP a OSVČ k využívání digitálních technologií.
Zlepšení informovanosti vedoucích pracovníků MSP a OSVČ o možnostech využívání digitálních technologií v podnikání s důrazem na dobou praxi.
Rozvoj pracovníků IT podpory MSP a OSVČ za účelem zlepšení schopnosti podporovat rozvoj digitálních kompetencí pracovníků.
Zvýšení počtu pracovních míst, která využívají digitální technologie pro práci z domova a na dálku.
Podpora zaměstnavatelů při zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií.
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení povědomí zaměstnavatelů o možnostech využití digitálních technologií při práci z domova a na dálku.
Zvýšení schopnosti osob ohrožených sociálním a digitálním vyloučením využít digitální technologie ke zlepšení jejich postavení ve společnosti.
Zvýšit dostupnost digitálních technologií osobám s nízkým sociálním statusem.
Zajištění ekonomických nástrojů na podporu fyzického přístupu osob s nízkým sociálním statusem k digitálním technologiím.
Podpora dostupnosti digitálních center v bezprostředním životním prostoru jedince.
Zvýšit motivaci osob s nízkým sociálním statusem, sociálně nebo digitálně vyloučených k využívání digitálních technologií pro zlepšování jejich postavení ve společnosti.
Identifikace jedinců nebo skupin obyvatel digitálně vyloučených či digitálně negramotných.
Cílené informační a motivační kampaně přizpůsobené charakteristice osob či skupin osob digitálně vyloučených nebo negramotných.
Podpora zavádění a využívání komunitně orientovaných elektronických služeb přizpůsobených osobám s nízkou úrovní digitální gramotnosti.
Snížit podíl digitálně vyloučených a digitálně negramotných osob v populaci.
Realizace digitálního vzdělávání v sociálně relevantních vzdělávacích kurzech.
Zvýšení schopnosti rodin využívat příležitosti a eliminovat rizika související s ukotvováním digitálních technologií do jejich rodinného, školního i volnočasového prostoru.
Zvýšení informovanosti a digitální gramotnosti rodinných příslušníků za účelem zvýšení schopnosti rodiny využívat příležitosti a čelit rizikům spojeným s digitálními technologiemi.
Zvýšení informovanosti rodičů i prarodičů o účinných strategiích mediace.
Zavedení mezigeneračních programů a komunitního učení pro zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání.
Zajištění dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti a příležitostí včetně internetového poradenství.
Zvýšení úrovně spolupráce mezi rodinou, školou a volnočasovými institucemi za účelem eliminace rizik a využíváním příležitostí spojených s digitálními technologiemi.
Podpora zavádění a využívání digitálních technologií pro posilování spolupráce a otevřené oboustranné komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí.
Zvýšení digitální gramotnosti pracovníků institucí volného času.
Zvýšení dostupnosti a přístupnosti elektronických služeb veřejného sektoru pro jednotlivce.
Zvýšení zájmu jednotlivců o využívání elektronických služeb veřejného sektoru.
Podpora využívání stávajících elektronických služeb veřejného sektoru s důrazem na zvyšování informovanosti veřejnosti.
Podpora přizpůsobování elektronických služeb veřejného sektoru schopnostem a dovednostem občanů.
Podpora zavádění elektronických služeb veřejného sektoru.
Zvýšení úrovně digitální gramotnosti pracovníků veřejného sektoru jako předpokladu pro zvyšování přístupnosti obsahu elektronických služeb veřejného sektoru.
Podpora účasti pracovníků veřejného sektoru na individuálním vzdělávání přenositelných digitálních kompetencí.
Podpora vzdělávání pracovníků veřejného sektoru ve specifických a nepřenositelných digitálních kompetencích.
Zavedení opatření, která umožní udržovat potřebnou úroveň digitální gramotnosti pracovníků veřejné správy ovlivňujících podobu a obsah elektronických služeb veřejného sektoru.
Začlenění digitální gramotnosti do personálních procesů a kariérního řádu.
Zajištění metodických a informačních podkladů pro cílené vzdělávání potřebných digitálních kompetencí pracovníků veřejné správy.
Zvýšení efektivity a dostupnosti vhodných forem učení a vzdělávání pro získávání digitálních kompetencí v celoživotní perspektivě.
Zavedení opatření pro zajištění kvality digitálního vzdělávání.
Zavedení nástrojů a podpora využitelnosti stávajících nástrojů pro stanovování vzdělávacích cílů a jejich ověřování v oblasti digitálních kompetencí.
Podpora pro stanovování cílů a obsahu aktivit v oblasti rozvoje motivační a strategické dimenze digitální gramotnosti.
Zvýšení využitelnosti dalšího vzdělávání pro přípravu dospělých, která jim umožní získat komplexní dovednosti pro uplatnění v tzv. digital jobs.
Návrh a pilotní ověření řešení pro informální učení dospělých, které využije prvky systému dalšího vzdělávání a umožní komplexní rozvoj kompetencí potřebných pro uplatnění v oblasti digital jobs.
Zvýšení využitelnosti digitálních technologií pro individuální informální učení.
Podpora přístupu veřejnosti k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům.
Zvýšení dostupnosti relevantních dat pro monitorování a vyhodnocování stavu digitální gramotnosti v jednotlivých prioritních okruzích této strategie.
Podpora sběru dat, výzkumných šetření a evaluací v oblasti digitální gramotnosti.
Rozvinutí spolupráce se stakeholdery v oblasti digitální gramotnosti.
Podpora účasti veřejného, podnikatelského a občanského sektoru v uskupeních, která mají vztah k digitální gramotnosti.