Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Skupina opatření"
1.1 "Opatření"
1.1.1 "Aktivita"

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Zvýšení motivace pracovní síly akceptovat zaměstnání
1.1 Veřejná služba
Opětovné zavedení bonifikace výkonu veřejné služby
1.2 Revize nekolidujícího zaměstnání
Regulace nekolidujícího zaměstnání tak, aby byla zachována jeho funkčnost, ale zároveň došlo k eliminaci jeho negativních dopadů na zprostředkování zaměstnání
1.3a Zvýšení minimální mzdy
Přibližování úrovně minimální mzdy vytčené hranici 40 % průměrné mzdy. Zvyšování minimální mzdy bude prováděno v závislosti na udržení konkurenceschopnosti českého hospodářství
1.3b Revize dávkového systému
Revize právní úpravy dávek s ohledem na jejich možné dopady na motivaci pracovní síly akceptovat zaměstnání jako základní zdroj příjmu namísto závislosti na příjmu sociálním
1.4 Příspěvek na podporu regionální mobility
Uchazečům o zaměstnání, kteří si naleznou pracovní uplatnění mimo místo svého bydliště, bude poskytován v závislosti na vzdálenosti dojížďky finanční příspěvek
1.5 Exekuce
Řešení problematiky exekucí a jejich negativního dopadu na motivaci pracovní síly přijmout zaměstnání jako zdroj obživy
1.6a Podpora flexibilního zaměstnávání
Odstraňování bariér bránících využívání flexibilního zaměstnávání, které svojí povahou nebude zaměstnáváním prekérním
1.6b Agenturní zaměstnávání
Revize systému agenturního zaměstnávání s cílem zvýšit jistotu na trhu práce zaměstnanců agentur práce
2. Motivace zaměstnavatelů zaměstnávat znevýhodněné skupiny osob - intenzivní využití dostupné pracovní síly
2.1 Cílené poskytování příspěvků APZ
Při poskytování příspěvků zaměstnavatelům na podporu zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání cíleně reflektovat míru znevýhodnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce
3. intenzifikace činnosti ÚP ČR a SUIP
3.1 Intenzifikace zprostředkovatelské činnosti ÚP ČR
Organizace cílených výběrových řízení za účelem obsazení hlášených volných pracovních míst, aktivní asistence zaměstnanců ÚP ČR při výběrových řízeních
3.2 Párování uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst
Zaměřovat na vydávání konkrétních doporučenek do zaměstnání místo pouhému vydávání informací o volných pracovních místech
3.3 Koordinace politiky zaměstnanosti a sociální politiky
Koordinovaně identifikovat a řešit možné bariéry při vstupu na trh práce ze strany pracovní síly
3.4 Potírání diskriminace na trhu práce a nelegálního zaměstnávání
Zintenzivnění činnosti SUIP v oblasti kontroly nelegální práce a potírání diskriminace na trhu práce
4. Zvýšení kvalifikačního souladu na trhu práce
4.1 Kariérové poradenství
Posíleny útvarů informačních a poradenských středisek s cílem zintenzivnit činnost ÚP ČR v oblasti kariérového poradenství a poradenství, směřovat volnou (a potenciální) pracovní sílu do těch oblastí, kde je citelný nedostatek vhodné a kvalifikované pracovní síly
4.2 Rekvalifikace
Efektivní průzkum požadavků zaměstnavatelů tak, aby rekvalifikační kurzy byly schopny v dostatečném předstihu připravit pracovní sílu
4.3 Predikce trhu práce
V dostatečném předstihu reagovat na vývoj trhu práce a zabezpečit tak dostatek pracovní síly ve vhodné kvalifikační struktuře
4.4 Spolupráce na trhu práce
Poradní sbory zřizované Úřadem práce ČR podle zákona o zaměstnanosti (státní správa, zaměstnavatelé, samospráva, zástupci zaměstnanců, vzdělávacích institucí, nestátních neziskových organizací a dalších aktérů ovlivňujících trh práce)