Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1 "Prioritní cíl"
1.1.1 "Dílčí cíl"

Národní akční plán sociálního začleňování 2008-2010

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Národní akční plán sociálního začleňování
1.1 Prostřednictvím sociální pomoci a služeb posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, odstranit bariéry vstupu a udržení těchto osob na trhu práce
1.1.1 posilovat sociální dovednosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením při hledání zaměstnání a jeho následného udržení...
1.1.2 posilovat dovednosti spojené s prevencí ztráty bydlení
1.1.3 snižovat znevýhodnění v přístupu ke vzdělávání u dětí a mládeže, a to především u dětí a mládeže pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí, dětí a mládeže cizinců a dětí a mládeže se zdravotním postižením
1.1.4 zvyšovat sociální kompetence dětí a mládeže podporou rozvoje dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona
1.1.5 podporovat preventivní opatření, které vedou k smysluplnému zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit
1.1.6 snižovat počet lokalit, ve kterých žijí sociálně vyloučení lidé především z důvodů odlišného sociokulturního prostředí; předcházet sociálně negativním jevům, které se ve větší míře v těchto lokalitách vyskytují...
1.1.7 podporovat začleňování cizinců do společnosti, zejména prostřednictvím podpory jejich ekonomické soběstačnosti, znalosti českého jazyka a dostatečné informovanosti
1.1.8 podporovat dovednosti požadované trhem práce zejména moderní informační technologie, komunikační dovedností, týmovou práci a techniky vyhledávání zaměstnání
1.1.9 podporovat celoživotní vzdělávání
1.2 Rozvíjet metody a aplikaci sociální práce a příbuzných profesí tak, aby byly podporovány rodiny se specifickými potřebami a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby členové těchto rodin měli rovný přístup ke vzdělávání...
1.2.1 prostřednictvím programů na národní úrovni a zejména na nižších úrovních zajistit finančně i místně dostupné služby v oblasti podpory rodiny a prevence sociálního vyloučení rodin...
1.2.2 snížit počet domácností, zejména vícečetných rodin, nacházejících se pod hranicí příjmové chudoby
1.2.3 podpora ekonomické soběstačnosti rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených; podporovat přípravu na samostatný život mladých lidí opouštějících institucionální péči či náhradní rodinnou péči
1.2.4 rozvíjet systém náhradní rodinné péče a zvýšit efektivnost spolupráce v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče
1.3 Podporovat koncepční a rozhodovací procesy na všech úrovních veřejné správy tak, aby se opíraly o objektivní poznání problému chudoby a sociálního vyloučení; podporovat komunikaci a partnerství všech aktérů politiky sociálního začleňování se zaměřením...
1.3.1 podporovat rozvoj seriózních a aktivních rozhodovacích procesů na regionální a lokální úrovni s cílem, aby sociální služby odpovídaly potřebám uživatelů z hlediska dostupnosti a kvality...
1.3.2 podporovat odborné a profesní vzdělávání pracovníků a volených zástupců subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů
1.3.3 podporovat transformační procesy zaměřené na poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí uživatelů sociálních služeb
1.3.4 podporovat efektivní a účelné propojení dalších systémů a činností a návaznost sociálních služeb na další systémy; podporovat rozvoj sociální ekonomiky a sociálního podnikání na lokální úrovni...
1.3.5 podporovat koordinaci a spolupráci na vertikální a horizontální úrovni při tvorbě a realizaci programů a systémů v oblasti sociálního začleňování
1.3.6 zvýšit informovanost všech relevantních aktérů o problematice sociálního začleňování a jejím vývoji na evropské i národní úrovni
1.3.7 vytvářet a posilovat nástroje a mechanismy pro zvýšení dostupnosti standardního bydlení na místní i národní úrovni, zabránit diskriminaci v přístupu k bydlení
2. Národní strategie pro důchody
3. Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče