Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
I. "Priorita"
I.1 "Cíl"
I.1.1 "Opatření"

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008)

GesceSpolugesceSpolupráce
I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění
1 Sledovat průběh přípravy návrhu právní úpravy systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a spolupracovat na její přípravě, přitom prosazovat uplatňování prevence, rehabilitace a souvisejících motivačních nástrojů ke zlepšování úrovně BOZP.
motivací zaměstnavatelů a zaměstnanců formou ekonomických pobídek,
především uplatněním preventivních nástrojů v systému úrazového pojištění,
poskytováním technické pomoci zejména malým a středním podnikům
(dostupností technických norem, vydáváním manuálů BOZP a návodů správné
praxe),
zpřístupněním informací, odborného poradenství a vzdělávání zaměstnavatelům,
zaměstnancům a ostatním subjektům v oblasti BOZP
II. Zajištění financování systému BOZP
2 Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího naplňování
přednostně zaměřit kontrolu na rizikové práce, které jsou nejčastější
příčinou nemocí z povolání
3 V rámci programového období 2014 – 2020 Evropského sociálního fondu, uplatnit v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“ a Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro projekty se zaměřením na programy prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce.
preventivní ochranou zdraví zaměstnanců při práci po celou dobu aktivního
pracovního života
uplatňováním důležitých ergonomických zásad při navrhování pracovišť,
organizace práce a přizpůsobování pracovišť individuálním potřebám starších zaměstnanců
motivací zaměstnavatelů k vytváření vhodných pracovních míst a pracovních
podmínek pro zaměstnávání osob vyšších věkových kategorií
motivací zaměstnavatelů k vytváření vhodných pracovních míst a pracovních
podmínek pro zaměstnávání osob vyšších věkových kategorií
vytvářením podmínek (např. podpora vzniku agentur poskytujících odborníky
podnikové sféře jako poradce) pro efektivní uplatňování vysokých odborných znalostí a dlouholetých zkušeností osob vyšších věkových kategorií v průmyslu
a ve službách
III. Prevence pracovních rizik
4 Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.
zabezpečit těmto osobám včas potřebné poradenství s motivačním efektem
ke zpětnému začlenění do pracovního procesu
ke zmírnění důsledků zdravotního poškození způsobeného pracovním úrazem
a nemocí z povolání využívat prostředků cílené sociální a ekonomické podpory
postiženým osobám a jejich rodinám
využít systému úrazového pojištění zaměstnanců k celkovému zkvalitnění
poúrazové rehabilitace a průběžnému zajišťování potřebných finančních zdrojů
pro tuto oblast
5 Zpracovat a předložit návrh právní úpravy zvláštní odborné způsobilosti pro obsluhu stavebních strojů a zařízení se zvýšenou mírou rizika ohrožení života a zdraví, v souvislosti s právní úpravou zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení.
6 Zpracovat návrh nového nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů.
7 Zpracovat návrh nového nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
8 Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání.
IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
9 Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
nejsou specifikována -
10 Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.
na obsahovou kvalitu vzdělávání s důrazem na pracovní rizika a jejich prevenci
v konkrétních podmínkách
zvýšení úrovně znalostí v oblasti BOZP u osob samostatně výdělečně činných
11 Připravit návrh Národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ČR.
pokračovat ve stanovování základních požadavků na odborné znalosti
a dovednosti specialistů pro BOZP, včetně pracovnělékařských služeb
podporovat spolupráci zaměstnavatelů, odborů a odborníků pro BOZP s cílem
zpracovat kvalifikační a hodnotící standardy formulující požadavky na obsah
a způsoby vzdělávání začátečníků
položit základy pro celoživotní vzdělávání v oboru BOZP a pracovnělékařských
služeb
V.
Rehabilitace.
po pracovním úrazu a nemoci z povolání
12 V rámci přípravy návrhu právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu.
vytvářet odpovídající podmínky pro realizaci Priorit výzkumu a vývoje BOZP ve
střednědobém výhledu v období 2008 – 2010, včetně aplikace jejích výsledků do
praxe
usilovat o potřebné finanční zdroje z prostředků Evropského sociálního fondu
a ostatních fondů Společenství
využít možnosti financování výzkumu a vývoje ze systému úrazového pojištění
zaměstnanců
vytvářet transparentní prostředí s větším zapojením podnikatelské sféry při
zadávání a spoluúčasti na financování projektů jakož i na zavádění úspěšných
výsledků výzkumu v praxi
6. Informace a poradenství
13 MPSV se bude nadále podílet v příslušných sektorových radách MŠMT na tvorbě návrhů dalších profesních kvalifikací nebo návrhů na revizi platných profesních kvalifikací v oblasti BOZP.
aktuální právní a odborně technické informace z oblasti BOZP
informace o komunitárních a národních strategiích BOZP
anotace výsledků výzkumu a vývoje, nových publikací v oblasti BOZP
informace o vzdělávacích a školících projektech a programech z oblasti
BOZP
15 Zpracovat porovnání vybraných národních právních předpisů v oblasti BOZP s právními předpisy v dané oblasti v členských zemích EU dle aktuálních potřeb a s ohledem na přípravu nových právních předpisů.
metodologii hodnocení rizik vybraných oborů ekonomických činností
návody správné praxe, osvětové materiály a poradenství
zadání a informace o projektech zdrojového financování EU
VII. Výzkum a vývoj
18 Prosazovat zavedení financování výzkumných potřeb na jednotlivých rezortech tak, aby příslušné rezorty mohly přímo ovlivňovat zadávání a průběh řešení projektů vědy a výzkumu, včetně nejvyšších kvalitativních ukazatelů hodnocení výsledků.
19 Provést analýzu dopadu Průmyslu 4.0, respektive Práce 4.0, do oblasti BOZP.
20 Připravit návrh aktualizace priorit výzkumu a vývoje BOZP v návaznosti na výzvy a klíčové cíle Strategického rámce EU pro BOZP na období 2014 – 2020 a aktuální potřeby v této oblasti. Projednat tyto priority v Radě vlády pro BOZP a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci.
21 Pokračovat ve výzkumu BOZP při práci s nanomateriály – monitorování prací s nanomateriály v rámci státního zdravotního dozoru, výzkum zdravotních dopadů expozice nanomateriálům, vývoj metod pro měření a odhad expozice, vývoj nástrojů prevence (OOPP).
22 Pokračovat ve výzkumu problematiky muskuloskeletálních onemocnění se zaměřením na onemocnění horních končetin související s prací, vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence.
23 Vyvíjet pracovně-fyziologické normy adaptované na stárnoucí populaci s ohledem na hodnocení zdravotní způsobilosti pro práci.
24 Aktualizovat doporučení k prevenci zdravotních rizik psychické zátěže při práci na nepravidelné a noční směny - iniciovat založení výzkumného programu v této oblasti.
25 Připravit návrh na zřízení expertní komise pro posuzování složitých případů nemocí z povolání a složitých případů posouzení zdravotní způsobilosti k práci a předložit ho k projednání Radě vlády pro BOZP.
VIII. Pracovně lékařské služby
26 V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovnělékařských služeb a poskytovatelů zdravotních služeb posuzujících zdravotní způsobilost žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání.
27 Doporučovat u poskytovatelů pracovnělékařských služeb se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatelů v oboru praktické lékařství pro děti a dorost absolvování certifikovaného kurzu pracovního lékařství v trvání minimálně 150 hodin.
28 Dále usilovat o zachování základního oboru postgraduálního vzdělávání v pracovním lékařství (4 roky v zemích EU), vydat co nejdříve navržený vzdělávací program pro obor pracovní lékařství.
IX. Osvěta a propagace BOZP
29 Napomáhat cestou preventivních programů „Bezpečný podnik“, „Profesionál BOZP“, „Koordinátor BOZP na staveništi“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“, „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“, ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a propagovat tyto programy v Evropě.
při tvorbě a projednávání návrhů právních předpisů k zajištění BOZP a jiných důležitých vnitrostátních dokumentů, zejména Národní politiky BOZP a jejího národního akčního programu na příslušné kalendářní období
při projednávání plánů kontrolní činnosti kontrolních a dozorových orgánů
v oblasti BOZP, hodnocení jejich účinnosti a kvality
při přípravě a samotné realizaci národních kampaní a při efektivním prosazování
a vynucování předpisů a preventivních opatření v praxi
při stanovení priorit výzkumu v oblasti BOZP, budování preventivních
a ochranných služeb, při výchově a vzdělávání a při vytváření národního
informačního systému
při hledání účinných metod a ukazatelů na určení nákladů a přínosů v oblasti BOZP a vzniku systému úrazového pojištění zaměstnanců, který by motivoval zaměstnavatele a jejich zaměstnance k větší aktivitě v oblasti prevence rizik
30 Pokračovat v tvorbě jednotné terminologie pro oblast BOZP v podobě Encyklopedie BOZP, s ohledem na aktivity Evropské agentury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (projekt OSH Wiki),ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.
10. Zahraniční a mezinárodní spolupráce
Cíl 10 Podporovat spolupráci a využití osvědčených modelů a přístupů k řešení BOZP v ostatních státech EU
k nově přijímaným dokumentům mezinárodních organizací, jichž je Česká
republika členem, a vytvořit personální a ekonomické podmínky pro zajištění
účasti odborníků v těchto mezinárodních organizacích a na důležitých
mezinárodních setkáních, projektech a aktivitách
k aktivitám Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
v Bilbao a podporovat její evropskou síť informačních center
ke spolupráci v oblasti harmonizace statistik a výměny informací v oblasti BOZP
a aktivně se zapojovat do činnosti Výboru nejvyšších představitelů inspekce
práce (SLIC).