Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Strategický cíl"

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Zajištění a ochrana lidských práv starších osob
1.1 Zajistit informovanost společnosti o potřebách starších osob a zvýšit její otevřenost vůči jejich potřebám za účelem jejich lepšího naplňování
1.2 Zajistit ochranu starších osob před diskriminací a všemi projevy nedůstojného zacházení, týrání a zneužívání
2. Celoživotní učení
2.1 Vytvořit funkční systém dalšího vzdělávání, který bude atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele a bude odpovídat poptávce po pracovní síle
2.2 Zvýšit podíl seniorů zapojených do zájmového vzdělávání prostřednictvím U3V a akademie seniorů, a to s ohledem na místní dostupnost
3. Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění
3.1 Zajistit kvalitní informovanost veřejnosti o důchodové reformě a možnostech pracovní činnosti v kombinaci s dávkou v důchodovém systému
3.2 Prodloužit pracovní kariéru pracovníků a motivovat je k odkladu odchodu do důchodu skrze úpravy legislativních podmínek a akcentování konceptu Age Managementu na pracovištích a bojovat proti výskytu věkové diskriminace
4. Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce
4.1 Posilování stabilních mezigeneračních vztahů a spolupráce v rodině, komunitě i na celospolečenské úrovni
4.2 Podpořit zapojení seniorů do dobrovolnické činnosti a překonání mýtu, že senioři mohou být pouze „příjemci“ dobrovolných aktivit
5. Kvalitní prostředí pro život seniorů
5.1 Zvyšovat aktivní zapojení seniorů do komunitního života
5.2 Vytvářet prostředí s odpovídající infrastrukturou, vhodnou nabídkou různých forem bydlení a dostatečné občanské vybavenosti
6. Zdravé stárnutí
6.1 Zvyšovat informovanost nejen seniorů o zdravém životním stylu a motivovat je k odpovědnosti za své zdraví
6.2 Vytvářet dostatečnou nabídku preventivních programů v komunitě a ve společnosti, která akcentuje holistický přístup
7. Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností
7.1 Nabídnout co nejširší škálu služeb včetně specializované geriatrické péče, které odpovídají rozdílným potřebám a specifickým životním situacím seniorů
7.2 Zvýšit informovanost neformálních pečujících, kteří využívají svůj maximální potenciál jak ve svém zaměstnání, tak v rámci péče o své blízké