Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
I. "Cíl"
I.1 "Specifický cíl"

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
I. Legislativní příprava zajištění práva na sociální bydlení
I.I Specifický cíl: Promítnutí zákona o sociálním bydlení do výkonu sociální práce event. sociálních služeb, sociálních dávek i do investičních nástrojů bytové politiky.
I.II Specifický cíl: Vytvoření podmínek pro zajištění a tvorbu softwaru a hardwaru, díky kterým vznikne Rejstřík sociálního bydlení.
I.III Specifický cíl: Změna rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017/9.
I.IV Specifický cíl: Zřízení dostatečného počtu systemizovaných míst pro zajištění agendy sociálního bydlení u řídícího orgánu (MPSV, Úřadu práce) v návaznosti na úpravu rozpočtu kap. 313-MPSV na rok 2015 a následnou úpravu rozpočtového výhledu a zajištění příslušné systemizace pracovních míst v resortu MPSV.
I.V Specifický cíl Předložení návrhu zákona o sociálním bydlení
II. Podpora sociální práce na obcích související se systémem sociálního bydlení
II.I Specifický cíl: Alokovat dostatečnou výši finančních prostředků pro dotační titul na financování sociální práce na obcích a krajských úřadech
III. Provázání sociální práce s dalšími nástroji sociální a bytové politiky, které zajistí efektivní pomoc cílové skupině sociálního bydlení
III.I Specifický cíl: Na základě definice sociálního bydlení bude vytvořena metodika spolupráce ORP a dalších subjektů na lokální úrovni zaměřená na provázání jednotlivých nástrojů bytové a sociální politiky za účelem trvalého řešení situace cílové skupiny
III.II Specifický cíl: Vytvoření nové sociální služby krizové bydlení v zákoně o sociálních službách v provazbě na budoucí zákon o sociálním bydlení pro osoby v bytové nouzi
IV. Úprava dávkové podpory zaměřené na bydlení v souladu se zákonem o sociálním bydlení
IV.I Specifický cíl: Připravit novelizaci zákonů v gesci MPSV
IV.II Specifický cíl: Vytvořit metodiku pro poskytování dávek/dávky na bydlení
IV.III Specifický cíl: Pro zefektivnění a zpřehlednění dávkového systému nahradit současný systém dvou dávek na bydlení (příspěvek a doplatek) jednou novou dávkou
V. Úprava standardů pro sociální bydlení
V.I Specifický cíl: Připravit návrh na úpravu specifických standardů v oblasti sociálního bydlení a následné promítnutí do prováděcích předpisů k zákonu o sociálním bydlení
VI. Zvýšení a rozšíření účinnosti investiční i neinvestiční podpory sociálního bydlení
VI.I Specifický cíl: V rámci přípravy programového období 2014-2020 zajistit finanční prostředky na podporu výstavby sociálního bydlení z IROP
VI.II Specifický cíl: Zajistit provázanost investičních a neinvestičních programů z fondů EU včetně národních zdrojů v období 2014-2020 při realizaci investiční podpory sociálního bydlení, zejm. návazné sociální služby a sociální práce
VI.III Specifický cíl: Zajistit propojení sociálního bydlení s rozvojem komunitních služeb v obcích v rámci programů z EU v období 2014-2020
VI.IV Specifický cíl: Ve výzvách z operačních programů EU v období 2014-2020 zajistit dostatečné finanční prostředky, jak na výstavbu, rekonstrukci, tak na nákup sociálních bytů nebo demolici stávajících nevyhovujících bytových domů pro oblast sociálního bydlení
VI.V Specifický cíl: Realizace programu investiční podpory sociálního bydlení
VI.VI Specifický cíl: Připravit varianty řešení a případné legislativní zakotvení sociálních bytových družstev, případné veřejnoprávní odchylky reflektující jednotlivé sociální aspekty tohoto druhu bydlení budou upraveny v právních předpisech Ministerstva práce a sociálních věcí, popř. Ministerstva pro místní rozvoj
VI.VII Specifický cíl: Stanovení podrobností a postupu při zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro účely cenových map, a to v souladu s nařízením vlády 453/2013 Sb.
VII. Zajištění evaluace a aktualizace koncepce sociálního bydlení
VII.I Specifický cíl: Vytvoření a zajištění plnění evaluačního plánu koncepce sociálního bydlení
VII.II Specifický cíl: Zajištění pravidelné aktualizace koncepce sociálního bydlení