Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Koncepční záměr"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Specifický cíl"

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. MPSV - otevřený a uživatelsky přívětivý výkon státní správy bez zbytečné byrokratické zátěže
1.1 Rozvoj veřejné správy
1.1.1 Redukce nadbytečné zátěže, duplicit a nákladů na výkon agend MPSV uvnitř resortu i ve vztahu k ostatním orgánům státní správy.
1.1.2 Zvýšení efektivity státní správy, měřitelnost výkonnosti resortu.
1.1.3 Zlepšení koordinovanosti aktivit v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí mezi MPSV a sekcí pro lidská práva Úřadu vlády
1.1.4 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti výkonu agend MPSV a jím řízených organizačních složek státu prostřednictvím ICT technologií
1.1.5 Zvýšení a rozšíření účinnosti dosavadních forem komunikace, systematizace komunikační politiky
1.1.6 Zvyšování efektivity, odstraňování nadbytečné zátěže
1.2 Prohloubení součinnosti s občanským sektorem
1.2.1 Rozšíření, prohloubení a podpora spolupráce s občanským sektorem
1.3 Způsob řízení, kontroly a organizace práce
1.3.1 Rozvoj řízení lidských zdrojů v resortu MPSV účelným využitím potenciálu OPZ PO 4 Efektivní veřejná správa
1.3.2 Zvýšení efektivity řízení a organizace práce
1.3.3 Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců MPSV
1.3.4 Zvýšení kvality personální politiky ve vztahu k zaměstnancům MPSV.
1.3.5 Zvýšení efektivity kontrolní a auditní činnosti odboru interního auditu a kontroly ve spojitosti s dosud prováděným způsobem řízení rizik oddělením bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
1.4 Informační systémy a komunikační technologie
1.4.1 Zavedení jednotného řízení, centralizace ICT technologií a dat s ochranou osobních údajů
1.4.2 Zvýšení efektivity v oblasti ICT technologií.
1.4.3 Zajištění dodavatele informačního systému pro nepojistné sociální dávky, evidenci poskytovatelů dětské skupiny, pro dotační řízení Rodina a ochrana práv dětí a případné další systémy spojené s novými právními úpravami (zálohované výživné) a dávky státní sociální podpory v nezaměstnanosti.
1.5 Evropské fondy, projektová činnost
1.5.1 Zvýšení kvality projektové činnosti, eliminace rizik
1.6 Věda a výzkum
1.6.1 Funkční systémový rámec pro podporu resortní VaV
1.7 Legislativní činnost
1.7.1 Realizace úkolů MPSV obsažených v Plánech legislativních úkolů vlády ČR do roku 2017
1.7.2 Realizace úkolů vyplývajících ze zákona o státní službě.
1.7.3 Posouzení možné novelizace zákoníku práce a dalších právních předpisů
1.7.4 Přijetí nového zákona o evidenci o odborových a zaměstnaneckých organizací
1.7.5 Zvýšení koordinace a kvality výstupů návrhů právních předpisů předkládaných vládě
1.8 Protikorupční program MPSV
1.8.1 Prevence korupčního chování zaměstnanců MPSV při poskytování služeb veřejnosti prostřednictvím systémových opatření
1.9 Etický kodex zaměstnanců MPSV
1.9.1 Zvýšení výkonu státní služby zaměstnanců resortu na vysokou profesionální a odbornou úroveň, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty při všech svěřených činnostech, zvláště v oblasti poskytování služeb veřejnosti
2. Trh práce a politika zaměstnanosti
2.1 Národní cíle Strategie Evropa 2020
2.1.1 Dosažení národních cílů Strategie Evropa 2020
2.2 Podpora zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a APZ
2.2.1 Dosažení cílů obsažených v dokumentu „Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce“.
2.2.2 Posílit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, podporu tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců vyjádřené podílem k HDP z 0,11 % v roce 2013, nejméně na 0,3 % do roku 2018
2.2.3 Vytváření nových pracovních míst prostřednictvím cílených intervencí
2.2.4 Zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání
2.2.5 Zvýšení efektivity řešení problematiky zaměstnanosti a trhu práce
2.3 Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trhu práce
2.3.1 Zvýšit zaměstnanost osob zvláště ohrožených na trhu práce
2.3.2 Zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP
2.4 Řešení regionálních disparit a podpora profesní mobility
2.4.1 Zvýšení nabídky pracovních míst v regionech ohrožených vysokou mírou nezaměstnanosti, rozvoj lokálních iniciativ cílených k zvyšování sounáležitosti s územím a prevenci vůči sociálnímu vylučování ohrožených skupin obyvatel
2.5 Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce
2.5.1 Snížení míry diskriminace na základě pohlaví
2.6 Využití flexibilních forem organizace práce
2.6.1 Podpora racionálního využití zkrácených úvazků a flexibilních forem organizace práce pro zvýšení zaměstnanosti
2.7 Soulad vzdělávání s profesními potřebami zaměstnavatelů
2.7.1 Synergie vzdělávací soustavy s profesními potřebami zaměstnavatelů
2.7.2 Rozvoj kariérového poradenství žáků a studentů
2.7.3 Zvýšení efektivity systému rekvalifikací
2.8 Úřad práce ČR, posílení veřejných služeb zaměstnanosti
2.8.1 Vymezení kompetencí v operativní a metodické oblasti mezi ÚP ČR a MPSV
2.8.2 Funkční informační systém podporující provoz veřejných služeb zaměstnanosti
2.8.3 Snížení administrativní náročnosti a zkrácení doby trvání jednotlivých úkonů při zajišťování všech agend ÚP ČR prostřednictvím efektivní, komplexní a stabilní IT podpory (softwarové i hardwarové)
2.8.4 Rozšíření sítě poradenských a informačních středisek pro volbu a změnu povolání
2.8.5 Zvýšení dostupnosti individualizovaných veřejných služeb zaměstnanosti v rámci ČR
2.9 Agenturní zaměstnávání
2.9.1 Regulace činnosti agentur práce
2.10 Statistika a výkaznictví v oblasti zaměstnanosti
2.10.1 Zvýšení efektivity systému zprostředkování zaměstnání
2.10.2 Zvýšení efektivity aktivní politiky zaměstnanosti
2.11 Sociální podnikání
2.11.1 Rozvoj sociální ekonomiky
2.11.2 Rozvoj podpůrných opatření pro zájemce i již existující subjekty působící v sektoru sociální
3. Pracovní právo a zaměstnanost
3.1 Občanský zákoník a související zákony, zákoník práce
3.1.1 Novelizace občanského zákoníku a souvisejících ustanovení soukromého práva
3.1.2 Úprava zabezpečení v době dočasné pracovní neschopnosti
3.2 Minimální mzda
3.2.1 Docílit postupné zvyšování minimální mzdy tak, aby se její úroveň do roku 2017 dostala na 40 % průměrné mzdy v ČR
3.3 Kontrolní činnost při dodržování pracovněprávních předpisů
3.3.1 Zvýšení efektivity kontrolní činnosti formou spolupráce se sociálními partnery
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
4.1 Prevence, tvorba a podpora preventivních opatření, zajištění stability práva v oblasti BOZP, podpora úlohy zaměstnanců a jejich zástupců v řešení problematiky BOZP, podpora vzdělávání, podpora tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací, podpora rychlého návratu postižených do pracovního procesu, včetně odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
4.1.1 Zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5. Sociální politika a posilování sociální soudržnosti
5.1 Sociální začleňování
5.1.1 Zvýšení kvality sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, posílení multioborové spolupráce mezi sociálními pracovníky a ostatními odborníky
5.1.2 Docílit vyšší kvalitu a četnost projektů podpořených z národních dotačních programů, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, zaměřených na rozvoj sociální práce – jako jednoho ze základních nástrojů sociálního začleňování osob
5.2 Sociální služby
5.2.1 Zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti systému sociálních služeb a nastavení systému jejich financování z veřejných rozpočtů prostřednictvím nově definovaných funkcí sociálních služeb a aktérů v oblasti sociální práce
5.2.2 Zajistit garantovanou odbornost a kvalitu výkonu sociální práce
5.2.3 Posílit úlohu krajů a obcí jejich vyšší participací na určování skladby a formy zajištění sociálních služeb poskytovaných na daném území
5.2.4 Propojení zdravotního pojištění a dávek sociální péče do jednoho systému poskytování diferencované a individualizované následné a dlouhodobé péče pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou, zdravotně ošetřovatelskou a sociální péči, podle jejich zdravotní a funkční potřebnosti. Vytvoření spravedlivých podmínek pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb s dostupností pro klienty
5.3 Systém nepojistných sociálních dávek a podpora pěstounské péče
5.3.1 Zhodnocení účinnosti a účelnosti stávajícího systému sociálních dávek a jejich případná revize
5.3.2 Zvýšení efektivity systému kontrol na úseku nepojistných sociálních dávek na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky
5.3.3 Sjednocování správní praxe v oblasti nepojistných dávkových systémů
5.3.4 Zlepšení existenčních podmínek samoživitelů/ek
5.4 Zlepšování služeb péče o děti
5.4.1 Sjednocení systému péče o ohrožené děti, včetně služeb pro ohrožené rodiny a děti, jejichž nedílnou součást tvoří náhradní rodinná péče a osvojení
5.4.2 Rozvoj služeb na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
5.4.3 Vytvoření sítě specifických, odborně zajišťovaných služeb péče o děti
5.4.4 Vytvoření sítě služeb cílených k podpoře náhradní rodinné péče o děti se zdravotním postižením
5.4.5 Stabilizace systému financování přenesené působnosti výkonu SPO
5.4.6 Zvýšení četnosti projektů zaměřených na rozvoj služeb péče o děti podpořených v období let 2014 – 2020 z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu
5.5 Slaďování rodinného a pracovního života
5.5.1 Sjednocení přístupu státu, obcí a krajů k slaďování pracovního a rodinného života v rámci rodinné politiky
5.5.2 Zvyšování efektivity služeb zaměstnanosti z pohledu rovných příležitostí žen a mužů
5.5.3 Rozvoj sociálních služeb zaměřených na rodinu jako celek
5.5.4 Zavedení institutu pečovatelské dovolené/volna – péče rodinného příslušníka o své rodiče – seniory, nebo rodinné příslušníky se zdravotním postižením
5.6 Sociálně-právní ochrana dětí
5.6.1 Zvýšit účinnost působnosti soustavy orgánů sociálně-právní ochrany dětí
5.6.2 Plnění závazků vyplývajících z Národní strategie ochrany práv dětí
5.6.3 Efektivní systém osvojení dítěte z ciziny
5.6.4 Deinstitucionalizace a humanizace náhradní péče
5.6.5 Zvýšení efektivity sociálně-právní ochrany dětí
5.6.6 Posílení a naplňování práv dítěte
5.6.7 Zvýšení efektivity činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
5.7 Právní ochrana mateřství a rodičovství
5.7.1 Posilování právní ochrany mateřství
5.8 Rovnost žen a mužů
5.8.1 Rozvoj činnosti nestátních neziskových organizací zaměřujících se svými aktivitami na genderovou rovnost
5.8.2 Ukotvení institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v rámci resortu MPSV
5.8.3 Snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR
5.8.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
5.9 Senioři a stárnutí populace
5.9.1 Zvýšení efektivity koordinační, koncepční a metodické činnosti v oblasti seniorské problematiky a stárnutí populace
5.9.2 Eliminace výskytu věkové diskriminace na trhu práce
5.9.3 Akcentování témat stárnutí populace ve vzdělávací soustavě
5.9.4 Zvyšování rozsahu a kvality sociálních služeb ve prospěch seniorů
5.9.5 Posilování práv seniorů
5.9.6 Rozvoj a upevňování mezigeneračních vztahů s využitím formy dobrovolnictví
5.10 Postavení osob se zdravotním postižením
5.10.1 Naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v ČR
5.10.2 Zvýšení uplatnění OZP na trhu práce
5.10.3 Obnova systému koordinované péče o děti a mládež se zdravotním postižením
5.10.4 Podpora osob se zdravotním postižením prostřednictvím OP
5.10.5 Implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
5.11 Sociální bydlení
5.11.1 Prevence bezdomovectví s využitím plného potenciálu sociální práce
5.11.2 Efektivní řešení nedostupnosti adekvátního bydlení pro osoby sociálně vyloučené, lidi bez domova nebo vycházející z institucionální péče
5.11.3 Zvýšení úrovně koordinace v rámci problematiky bezdomovectví
5.11.4 Legislativní ukotvení problematiky sociálního bydlení
5.11.5 Realizace dostupného sociálního bydlení
6. Sociální pojištění
6.1 Důchodová reforma a důchodové pojištění
6.1.1 Úprava právních předpisů v souvislosti s ukončením II. pilíře důchodového systému
6.2 Nemocenské pojištění
6.2.1 Soulad zákonů o nemocenském pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení s právním řádem ČR
6.2.2 Novelizace zákonů o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění
6.2.3 Odstranění neodůvodněných rozdílů v daňové oblasti a ve zdravotním pojištění
6.2.4 Eliminace zneužívání dávek nemocenského pojištění
6.3 Úrazové pojištění
6.3.1 Zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání
6.4 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení
6.4.1 Přijetí dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení s vybranými státy
6.5 Lékařská posudková služba
6.5.1 Revize posuzování invalidity
6.5.2 Revize systému posuzování závislostí
6.5.3 Snížení zátěže LPS
6.5.4 Systemizace činnosti v oblasti doporučování pracovní rehabilitace
7. Klíčové aktivity v ekonomické oblasti, rozvoj materiálně technické základny a programové financování
7.1 Cíle a aktivity v ekonomické oblasti
7.1.1 Zvýšení kvality hospodaření se svěřeným majetkem
7.1.2 Úspora provozních výdajů, v porovnání s provozními výdaji státního rozpočtu 2013, kapitoly 313 MPSV, do roku 2016 nejméně ve výši 200 milionů Kč
7.1.3 Uplatňování sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek
7.1.4 Efektivní systém vymáhání nedobytných pohledávek státu z titulu sociálního pojištění
7.1.5 Realizace opatření obsažených v dokumentu „Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“
7.1.6 Elektronizace procesů, zavedení monitorování podpořených osob z ESF
7.1.7 Zvýšení efektivity výstupů státní statistické služby a poskytovaných informací Českému statistickému úřadu
7.2 Programové financování
7.2.1 Efektivní využití finančních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím jednotlivých programů