Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
I. "Opatření"
I.1 "Úkol"
I.1.1 "Úkol"

Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (2014-2017)

GesceSpolugesceSpolupráce
I. Úprava systému investičních pobídek (výše hmotné podpory a cílové územní oblasti)
1) Rozšířit územní oblasti, do kterých lze poskytovat investiční pobídky, na regiony s mírou nezaměstnanosti o 25 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou.(novelizace § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
2) Odstupňovat výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst dle výše míry nezaměstnanosti.(novelizace nařízení vlády č. 515/2004 Sb.).
II. Podpora vytváření pracovních příležitostí, zejména v problémových regionech
3) Zavedení slev na pojistném na sociální zabezpečení v případě přijetí vybraných skupin uchazečů o zaměstnání nejobtížněji umístitelných na trh práce. Mladí lidé do 30 let, osoby starší 50 let, osoby vracející se z rodičovské dovolené
III. Přístupu k dalšímu financování a rozvoji
4) Vytvořit jednotnou metodiku provazující počáteční poradenství, rekvalifikaci a poskytnutí finančního příspěvku; rozšířit možnost poskytovat poradenské aktivity i začínajícím podnikatelům v oblasti vedení SVČ (konzultace).
5) Úprava definice zájemce o zaměstnání, tak aby bylo možné příspěvky APZ podpořit i skupiny osob, které jsou zaměstnány (tedy např. i SVČ nebo osoby v předdůchodovém věku, atd.…), ale které jsou na trhu ohroženy (úprava § 22 zákona č. 435/2004 Sb. – současná právní úprava charakterizuje „zájemce o zaměstnání“ jako osobu mající zájem o zprostředkování zaměstnání, měla by jím být ale i osoba, která zaměstnání má, ale je na trhu práce ohrožena, zejména ohrožena ztrátou zaměstnání, resp. osoba vyžadující na trhu práce asistenci k udržení zaměstnání).
6) Vytvoření programu (implementace do stávajících programů) zaměřeného na poskytování poradenství začínajícím OSVČ ve spolupráci s HK, MPO.
7) Cílená podpora uchazečů o zaměstnání prostřednictvím rekvalifikací náhradou za cizince.
IV. Koncepční a multiresortní přístup k podpoře principů sociální ekonomiky
8) Pokračovat v podpoře vzniku sociálních firem a s tím spojených pracovních příležitostí v rámci sociálního podnikání. V této souvislosti se počítá například s podporou dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců v evidenci).
V. Navýšení finančních prostředků na APZ
9) Zajistit průběžné navyšování rozpočtu na APZ do roku 2018 z národních prostředků a to s ohledem na situaci trhu práce.
VI. APZ – zvyšování efektivity nástrojů a opatření podpora cílových skupin (mladí do 30 let, osoby vracejí se z rod. dov., osoby starší 50 let)
10) Úřad práce zvýší počet podpořených uchazečů o zaměstnání jednotlivými nástroji APZ oproti roku 2013 o 10% uchazečů o zaměstnání.
11) Zavést možnost přiznání podpory při rekvalifikaci uchazečům o zaměstnání - účastníkům zvolené rekvalifikace (§ 109a ZoZ).
12) V rámci uzavírání memorand s podniky se státní účastí usilovat o zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z evidence ÚPČR (podpořeno příspěvky APZ). Například úklid nádraží ČD, vnitřní prostory budov včetně staničního kolejiště, úklid a čištění dopravního značení na dálnicích a silnicích I. třídy, čištění bezprostředního okolí vodních toků.
13) V rámci uzavírání memorand s podniky se státní účastí, žádat o povinné hlášení ÚPČR volných pracovních míst.
14) Ověření nástrojů a opatření APZ směřujících k řešení nezaměstnanosti.
15) Podpora krátkodobých pracovních úvazků v rámci veřejně prospěšných prací nebo společensky účelných pracovních míst. V této souvislosti ÚPČR navýší počet podpořených uchazečů o zaměstnání na 10 000 uchazečů o zaměstnání.
VII. Podpora zavádění age managementu
16) Nově realizovat, případně rozšířit pilotní ověření možné podpory samostatného podnikání starších pracovníků – uchazečů o zaměstnání/ osob 55 + a poskytnout jim potřebnou pomoc a podporu.
17) V rámci nástrojů APZ pro OSVČ podpořit uchazeče o zaměstnání na základě úpravy metodik pro poskytování příspěvku – účelná, efektivní podpora.
18) Úprava tzv. „nekolidujícího zaměstnání“ – omezit jeho možnost jeho využití vybranými profesemi (tyto určit s přihlédnutím k činnostem dle jejich zařazení do skupin prací, od kterých se odvozuje nejnižší úroveň zaručené mzdy nebo platu).
19) Realizovat programy k ověření nových nástrojů a opatření APZ k zvýšení aktivizace uchazečů a zájemců o zaměstnání zaměřené na odbornou jazykovou přípravu v přímé souvislosti s dalším profesním vzděláváním. V této souvislosti podpořit ročně 5 000 uchazečů o zaměstnání na trhu práce.
20) Umožnit opakovanou realizaci nástrojů APZ u sezónních prací zejména v zemědělství, lesnictví, stavebnictví.
21) Připravit a realizovat projekty podporující služby pro domácnost. V rámci pilotního ověření podpořit - aktivovat touto formou 1 000 uchazečů o zaměstnání.
22) Upravit maximální délku poskytování příspěvků na SÚPM. Prosazovat obecně pro všechny kategorie uchazečů možnost poskytovat příspěvek na SÚPM po dobu až 12 měsíců, u některých kategorií uchazečů o zaměstnání (absolventi, pečující matky, apod.), kde dochází ke kumulaci handicapů, případně i déle, max. 24 měsíců.
23) Zavést do zákona o zaměstnanosti specifický nástroj APZ SÚPM určený pro uchazeče o zaměstnání - absolventy.
VIII. Podpora dalších flexibilních forem organizací práce
24) Rozšířit spolupráci agentur práce a úřadů práce v celé ČR, sdílení databáze uchazečů, poskytování údajů potřebných k obsazení vhodné pracovní pozice.
25) Připravit komplexní úpravu zprostředkování zaměstnání agenturami práce
IX. Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce na trhu práce, včetně preciznější textace zákonných norem
26) Realizovat ročně 15 000 kontrol zaměřených na nelegální práci, diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání a agenturního zaměstnávání.
27) Propojit informační systémy Úřadu práce, ČSSZ případně i Finančního úřadu a umožnit tak náhled do databází v případě jednání s uchazečem o zaměstnání, resp. se zaměstnavateli.
28) Posouzení legislativního nastavení podmínek pracovněprávních vztahů.
X. Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy
29) Pilotně ověřit opatření APZ „Práce – stáže ve firmách“ na zkrácený úvazek do 80hodin měsíčně po dobu 3 měsíců s finanční podporou pro stážistu i mentora ve firmě. V této souvislosti ročně podpořit 5 000 uchazečů o zaměstnání do 25 let.
30) Žákům středních škol a učilišť zajistit kvalitní dlouhodobou pravidelnou praxi dle příslušného oboru vzdělání – „typ učím se pro……“. Do těchto procesů více vtáhnout zaměstnavatele.
31) Podporovat a připravit programy pro studenty, v jejichž rámci by byla při studiu škole realizována odborná praxe ve firmách
XI. Vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb a jeho provázání na další národní soustavy, realizaci rekvalifikačních kurzů a vytváření vzdělávacích oborů
32) Vytvořit systém krátkodobých predikcí potřeb regionálního trhu práce založený na datech ÚP ČR (nezaměstnaní absolventi) a ČSSZ (odchody do důchodu) a provázat je s krajskou objednávkou počtu a struktury oborů odborného vzdělávání.
XII. Revize systému rekvalifikací
33) Revidovat současný stav realizace rekvalifikací, přihlédnout k potřebám modularizace rekvalifikací, umožnit vykonání zkoušky z profesní kvalifikace (bez přípravy), podpořit vznik nových nástrojů APZ v návaznosti na změnu či zvýšení kvalifikace, jako je např. stáže, praktické rekvalifikace. Zaměřit se na rekvalifikace v technických oborech. V této souvislosti v rámci rekvalifikací podpořit 45 000 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání v rámci rekvalifikací. Doplnit činnosti ÚP ČR o poradenství ke získání/změně kvalifikace, využívající systémy NSK/NSP.
34) V novém zákoně o veřejných zakázkách upravit postup zadavatelů při zadávání rekvalifikací tak, že zadavatelé budou moci postupovat v nejjednodušším režimu v rámci daném novými zadávacími směrnicemi.
XIII. Podpora přeshraniční pracovní migrace s využitím platformy EURES
35) Podpořit krátkodobé pracovní příležitosti v zahraničí za účelem získání zkušeností ve vystudovaném oboru (ne pouze za účelem výdělku). V této souvislosti podpořit ročně 1 000 uchazečů o zaměstnání do 25 let.
36) Posílení motivace pracovat, zvýšení minimální mzdy.
37) Připravit právní úpravu „příspěvku v době částečné nezaměstnanosti“ (kurzarbeit).