Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Strategický cíl"
A.1 "Specifický cíl"
A.1.1 "Opatření"

Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Zajistit přechod od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí
A.1 Vytvořit a realizovat plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu.
Vytvořit implementační plán přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí
Realizovat jednotlivé kroky pro naplnění plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí
A.2 Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy.
Podpořit kraje, obce a poskytovatele sociálních služeb v procesu zavádění sociálních služeb komunitního typu a snižování kapacit sociálních služeb ústavního charakteru
Nastavit finanční podporu z fondů Evropské unie na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace
Nastavit čerpání finančních podpor z rozpočtu České republiky na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace sociálních služeb (směrovat čerpání finančních zdrojů ze státního rozpočtu v souladu s politikami a právními úpravami směrem k sociálnímu začleňování).
Nastavit podporu sociální práce směrem k prevenci institucionalizace
Zvýšit informovanost a znalosti o smyslu a cílech transformace, rizicích péče v zařízeních ústavního charakteru a významu nezávislého způsobu života na úrovni krajů, jednotlivých zařízení, osob závislých na péči, jejich blízkých a dalších dotčených subjektů
A.3 Zajistit ochranu práv a kvalitu života lidí v ústavních pobytových službách po dobu přechodu od ústavní péče v péči poskytovanou v komunitě
Podpořit rozvoj organizací a vzdělávání pracovníků sociálních služeb s cílem naplnění základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů
B.1 Zefektivnit systém financování sociálních služeb.
Definovat procesní změny vedoucí k cílenějšímu využití disponibilních zdrojů
jednotná legistaltivní úprava účetnictví pro poskytovatele sociálních služeb
Zajistit jednotnou formu vykazování dat v soc. službách
Zavést víceleté financování
B.2 Upravit systém financování dle jednotlivých úrovní: stát, kraj, obec.
Zpřesňování parametrů poskytování prostředků na podporu sociálních služeb formou vyrovnávací platby
Zohlednit specifika financování některých druhů služeb
Nastavit systém finanční podpory pro „síť nadregionálních služeb“
Zajistit adekvátní finanční podporu ze státního rozpočtu na oblast investic v soc. službách
Zajistit dostatečné finanční prostředky na služby komunitního typu
B.5 Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
B.6 Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu.
Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu
C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.
C.1 Zákonně vymezit konkrétní druhy/parametry sociálních služeb, jejichž součástí je zdravotní péče, ve vztahu k potřebám uživatelů.
Vymezit sociální služby v terénní, ambulantní i pobytové formě, vymezit jejich rozsah, činnosti, kvalitu včetně dalších standardů (např. personální), jež zajistí propojení sociálních a zdravotních služeb.
Nastavit paušální platbu za zdravotní péči u služeb na sociálně zdravotním pomezí.
Zavést prostupnou paliativní a hospicovou péči do systému sociálních služeb i zdravotních služeb
Definovat služby komplexní rehabilitace
Pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě reformy psychiatrické péče
Vymezit adiktologické služby ve vztahu k sociálním službám
C.2 Vymezit kompetence aktérů v oblasti sociálních služeb, jejichž součástí jsou zdravotní služby.
Vymezit aktéry, jež participují na poskytování sociálně zdravotních služeb
Vymezení kompetenčního modelu aktérů
Identifikovat riziková místa ve spolupráci aktérů
Navrhnout funkční systém spolupráce v rámci kompetencí a identifikovat dopad na legislativu
Navrhnout změnu příslušné legislativy
C.3 Zajistit personální zdroje pro sociální služby, jejichž součástí je zdravotní péče.
Zajistit adekvátní počet pracovníků poskytujících zdravotně - sociální služby
C.4 Analýza a vytvoření podmínek pro zajištění adekvátních personálních zdrojů sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví a podpora multidisciplinárního přístupu v rámci case managementu
Podpořit adekvátní počet sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví.
Podpořit multidisciplinární přístup v rámci case managementu
D. Zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny.
D.1 Zvýšit sociálně-finanční zabezpečení pečujících osob.
Zavést nové formy finanční podpory pečujících osob a jejich promítnutí do souvisejících právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení i Zákoníku práce.
D.2 Zvýšit podporu pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.
Zajistit podpůrné činnosti pro neformální pečovatele.
Vymezit kapacitu některých soc. služeb pro výskyt nenadálé situace v rodině opečovávaných osob.
D.3 Zlepšit informovanost a vzdělávání pečujících osob, opečovávaných osob a veřejnosti.
Zajistit nabídku vzdělávání pro neformální pečovatele.
D.4 Zvýšit podporu neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy
Zlepšit podporu pečovatelů ze strany sociálních pracovníků obcí a ÚP.
E. Upravit nastavení systému inspekcí s důrazem na sledování kvality sociálních služeb
E.1 Legislativně upravit požadavky na kvalitu sociálních služeb
Připravit legislativní změnu v oblasti standardů kvality sociálních služeb
Posílit oblast lidských práv v sociálních službách
E.2 Zajistit jednotný přístup inspekce
Nastavit systém průběžného vzdělávání inspektorů
Nastavit jednotné metodické vedení inspekcí
Postupně navyšovat počet inspektorů sociálních služeb zařazených v rámci státní služby do MPSV.
E.3 Nastavit možnosti zvyšování kvality sociálních služeb
Provést analýzu stávajících "nadstavbových systémů kvality" v oblasti sociálních služeb
Připravit návrh nadstavbového systému kvality sociálních služeb
Provést pilotní ověření nového návrhu nadstavbového systému u poskytovatelů sociálních služeb
F. Upravit způsob vstupu do systému sociálních služeb.
F.1 Upravit systém registrací poskytování sociálních služeb
Zpřehlednit registrační podmínky v zákoně č. 108/2006 Sb.
Kompetenčně a personálně posílit registrátory
Metodicky nastavit a zpřísnit kontrolní a sankční mechanismy vůči službám bez oprávnění (nelegální sociální služby)
F.2 Definovat personální a materiálně technický standard pro jednotlivé druhy sociálních služeb
Formou vyhlášky definovat
personální standard pro jednotlivé sociální služby
Formou vyhlášky definovat
materiálně technický standard pro jednotlivé sociální služby
Sjednotit metodické postupy u všech registrátorů
G. Rozvoj sociální práce a profese sociálního pracovníka. Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách
G.1 Legislativně upravit výkon sociální práce a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
Předložit návrh zákona o sociálních pracovnících
Předložit legislativní úpravu profese a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
G.2 Institucionálně a finančně podpořit rozvoj sociální práce
Zajistit a podporovat vzájemnou spolupráci aktérů veřejné správy a ostatních subjektů při výkonu sociální práce
Zajistit účelově vázané financování výkonu sociální práce ve veřejné správě
Kvalitativní změna současné praxe výkonu sociální práce
G.3 Zvyšování prestiže sociální práce prostřednictvím osvěty a informování
Realizovat osvětové aktivity (vazba na specifický cíl I.2)
Prezentovat alternativní přístupy v sociální práci
G.4 Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách.
Legislativně upravit výkon práce pracovníka v sociálních službách a jejich celoživotní vzdělávání
Zajistit účelově vázané financování výkonu práce pracovníků v sociálních službách a zajistit postupné zvyšování odměňování pracovníků v sociálních službách
Kvalitativní změna současné praxe výkonu povolání pracovníků v sociálních službách
H. Vytvářet sítě soc. služeb, které reagují na nepříznivou soc. situaci obyvatel
H.1 Provázat střednědobé plánování rozvoje soc. služeb a síťování soc. služeb s jejich financováním.
Zpracovat metodiku upravující tvorbu sítě soc. služeb
Zpracovat legislativní úpravu (vyhlášku k zák. č. 108/2006 Sb.)
Zajistit a podpořit souvislosti mezi leg. a neleg. činnostmi
H.2 Vymezit a nadále podporovat síť nadregionálních soc. služeb.
Definovat pojem "síť nadreg. soc. služeb"
Vypracovat postup pro řízení a podporu sítě nadreg. soc. služeb
Zahrnout téma spolupráce, informování a podílení se na zajištění soc. služeb v území do leg. úpravy
I. Zajistit jednotné chápání a používání základních pojmů, včetně revize současných druhů sociálních služeb
I.1 Jednoznačně vymezit základní pojmy v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech.
Zpracovat návrh novely zákona o sociálních službách, který bude obsahovat jasné vymezení základních pojmů.
Zpracovat legislativní úpravu pro posuzování nepříznivé sociální situace pro sociální pracovníky poskytovatelů soc. služeb
I.2 Rozšířit jednotný výklad pojmů do cílových skupin
Realizovat konference, semináře a další osvětové aktivity ke zvýšení informovanosti
Zajistit metodické vedení z úrovně MPSV směřující ke sjednocení chápání a výkladu pojmů mezi zástupci státní správy a samosprávy a poskytovatelů sociálních služeb
I.3 Revize současných druhů sociálních služeb
Zpracovat návrh novely zákona o sociálních službách, který bude obsahovat revizi současných druhů sociálních služeb
Příprava podmínek pro sjednocení systém služeb pro rodiny a ohrožené děti
J. Podporovat tripartitní vyjednávání v oblasti rozvoje sociálních služeb.
J.1 Naplňovat cíle sektorové dohody pro sociální služby.
Vytvořit systém pro stanovení personálních standardů
Prověřit možnost aplikace ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pracovníků působících v oblasti sociálních služeb
J.2 Pokračovat v jednání s partnery při realizaci Strategie rozvoje sociálních služeb
Komunikovat v rámci stálých komisí (např. pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v soc. službách) i ad hoc pracovních skupin vytvořených k plnění konkrétních opatření této strategie průběh jejího plnění a výsledky.