Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Činnost"

Akční plán na podporu rodin s dětmi 2006-2009

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Aktivity v oblasti podpory rodiny
1.1 Rozvoj sítě služeb na podporu fungující rodiny
1.1.1 Rozvíjet síť stávajících služeb na podporu fungující rodiny
1.1.2 Iniciovat vznik nových služeb na podporu fungující rodiny
1.2 Komplexní koncepce rozvoje služeb na podporu fungující rodiny
1.2.1 Vyjasnit terminologii v oblasti služeb na podporu rodiny
1.2.2 Zmapovat služby v oblasti podpory rodiny
1.2.3 Definovat typologii služeb na podporu rodiny
1.2.4 Navrhnout způsob evidence, případně registrace služeb na podporu fungující rodiny
1.2.5 Navrhnout standardy kvality služeb na podporu fungující rodiny
1.2.6 Navrhnout efektivnější způsob financování služeb na podporu fungující rodiny
1.3 Program podpory a posilování rodičovských kompetencí rodičovství
1.3.1 Vymezit aspekty a cíle kvalitního rodičovství
1.3.2 Vypracovat návrh modelového programu podpory a posilování rodičovských kompetencí
1.3.3 Zavést do praxe pilotní modelový program podpory a posilování rodičovských kompetencí
1.4 Rozvoj spolupráce státu a nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
1.4.1 Ustanovit pracovní skupinu pro oblast služeb na podporu rodiny a realizovat její pravidelné setkávání
2. Slučitelnost profesních a rodinných rolí
2.1 Zajištění péče o děti z hlediska slučitelnosti rodinných a profesních rolí
2.1.1 Analyzovat stávající podmínky a překážky péče o děti do tří let věku z hlediska slučitelnosti profesních a rodinných rolí
2.1.2 Analyzovat stávající podmínky a překážky péče o děti od tři let věku z hlediska slučitelnosti profesních a rodinných rolí
2.1.3 Vytvořit návrh rozvoje různých typů péče o děti do tří let věku za účelem lepší slučitelnosti rodinných a profesních rolí
2.1.4 Vytvořit návrh rozvoje péče o děti od tři let věku za účelem lepší slučitelnosti rodinných a profesních rolí
2.2 Vytváření příznivějších podmínek k slučitelnosti profesních a rodinných rolí v zaměstnavatelské sféře
2.2.1 Pomocí S.W.O.T. analýzy zhodnotit podmínky slučitelnosti rodinných a profesních rolí v zaměstnavatelské sféře
2.2.2 Vypracovat návrh podpory a motivace zaměstnavatelů umožňujících svým zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o děti předškolního a školního věku lépe sloučit pracovní a rodinnou roli
2.2.3 Podporovat osvětu a poradenství v oblasti slučitelnosti rodinných a profesních rolí
2.3 Angažované otcovství
2.3.1 Analyzovat podmínky angažovaného otcovství
2.3.2 Navrhnout opatření směřující ke zlepšení podmínek angažovaného otcovství
3. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí
3.1 Koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů
3.1.1 Vytvořit dokument, který by byl metodickým doporučením při provádění regionální rodinné politiky a který by krajům sloužil jako podkladový materiál při zpracování regionální koncepce rodinné politiky
3.1.2 Vydat metodické doporučení v podobě publikace a zajistit jeho odpovídající distribuci
3.1.3 Na úrovni krajů zorganizovat semináře k seznámení se s metodickým doporučením k provádění regionální rodinné politiky
3.2 Institucionální zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů
3.2.1 Navrhnout způsob, jak nejlépe institucionálně zajistit rodinnou politiku na úrovni obcí a krajů
3.2.2 Iniciovat vznik orgánu, který by byl zodpovědný za koordinaci rodinné politiky na úrovni obcí a krajů
3.3 Finanční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů
3.3.1 Navrhnout systém efektivního financování realizace opatření rodinné politiky na úrovni obcí a krajů (family budgeting)
3.4 Rozvoj partnerství všech aktérů rodinné politiky na úrovni obcí a krajů
3.4.1 Podporovat začlenění problematiky rodiny do komunitního plánování
3.4.2 Podporovat inovativní formy partnerství na místní a regionální úrovni subjektů, které mohou ovlivnit životní podmínky rodin
4. Komplexní finanční podpora rodiny s dětmi
4.1 Efektivnější daňová podpora rodin s dětmi
4.1.1 Analyzovat formy daňového zvýhodňování rodin s dětmi
4.1.2 Navrhnout způsob efektivní daňové podpory různých typů rodin
4.2 Efektivnější finanční podpora mateřství a rodičovství v systému sociálního zabezpečení
4.2.1 Vypracovat věcný návrh efektivnější finanční podpory mateřství a rodičovství v systému sociálního zabezpečení
4.2.2 Zhodnotit konstrukci přídavku na dítě v rámci systému státní sociální podpory
4.3 Vytváření příznivých materiálních podmínek pro rodiny s dětmi
4.3.1 Vypracovat analýzu finanční situace rodin s dětmi
4.3.2 Vypracovat studii mapující potřeby vícedětných rodin a jejich materiální podmínky
4.3.3 Vypracovat návrh vhodné formy podpory vícedětných rodin
4.3.4 Analyzovat dopad navržených forem podpory vícedětných rodin na státní rozpočet
4.3.5 Zpracovat studii mapující potřeby neúplných rodin s dětmi a jejich materiální podmínky
4.3.6 Na základě vypracované studie mapující potřeby neúplných rodin navrhnout efektivní způsob podpory neúplných rodin s dětmi, včetně analýzy jeho dopadu na státní rozpočet
4.3.7 Navrhnout systém efektivního financování realizace rodinné politiky