*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Zásada"
-.1 "Strategický směr"
-.1.1 "Rozvojová aktivita"

Rozbalit detaily

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017

-. Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst

1 Dokumenty a nástroje strategického rozvoje měst

- uplatňovat integrované strategické dokumenty, programy a plány jako nástroje řízení rozvoje měst a regionů,
- využívat komunitní plánování, místní Agendu 21 a další strategické nástroje udržitelného rozvoje měst (např. Smart Cities),
- využívat metodu LEADER.

2 Koordinace nástrojů a přístupů k rozvoji měst

- nadále uplatňovat širší využívání integrovaných přístupů v politice rozvoje měst, zejména v rámci funkčních územních celků,
- koordinovat a integrovat aktivity se silnými územními dopady realizované jednotlivými ministerstvy a kraji,
- vytvářet metodickou podporu pro strategické řízení měst a regionů,
- zapojit integrované přístupy do stávající struktury městského a územního plánování.

3 Integrovaný přístup k řízení rozvoje území

- uplatňovat nové formy „spravování území“ (princip víceúrovňové správy území – multilevel governance) založené na vzájemném dialogu všech zainteresovaných subjektů a na zapojení občanů při přípravě strategických programových a územních dokumentů a do rozhodování o zásadních otázkách urbánního rozvoje,
- podporovat partnerství a spolupráci v území,
- rozvíjet partnerství měst a venkova,
- průběžně aktualizovat dopady a naplňování integrovaných nástrojů území.

4 Informační a metodická pomoc při rozvoji měst

- podporovat výměnu informací a zkušeností na místní a regionální úrovni,
- podporovat vzdělávání a odbornost orgánů na krajské a municipální úrovni při rozhodování o strategickém řízení rozvoje měst a regionů,
- informovat o uplatňovaných postupech a využívaných nástrojích a rozšiřovat sdílení příkladů dobré praxe, včetně zahraničních,
- podporovat výzkum a jeho následnou aplikaci v oblasti městského plánování, ekonomických principech fungování měst a ekonomických dopadech veřejných politik na města a regiony.

-. Polycentrický rozvoj sídelní soustavy

1 Zaměření podpory a realizace polycentrického rozvoje

- podporovat vytváření sídelní struktury založené na polycentrickém rozvoji,
- podporovat legislativně-právní ukotvení metropolitních oblastí a sídelních aglomerací v předpisech o regionálním rozvoji,
- podporovat spolupráci a propojování sítě měst na národní a nadnárodní úrovni,
- posilovat rozvojové oblasti a osy republikového významu vymezené PÚR ČR a upřesněné zásadami územního rozvoje jednotlivých krajů a zároveň posilovat rozvojové oblasti a osy nadmístního významu vymezené zásadami územního rozvoje jednotlivých krajů,
- posilovat vztahy mezi městy různé velikosti navzájem, mezi městy a venkovskými obcemi a podporovat princip spolupráce mezi obcemi.

2 Vyvážený a polycentrický rozvoj soustavy osídlení

- předcházet negativním projevům suburbanizace (urban sprawl),
- předcházet však i případným negativním vlivům reurbanizace (zachování památkově chráněných oblastí a nemovitého dědictví, akceptace vhodnosti a priority revitalizace ve srovnání s novými stavbami, revitalizace deprimovaných městských částí, specifický rozvoj centrálních, případně jiných strategicky významných částí města).

-. Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území

1 Ekonomická, sociální a demografická oblast

- podporovat investice do lidského kapitálu - vzdělávání, celoživotní vzdělávání,
- vytvářet podmínky pro podporu podnikatelských aktivit a efektivní ekonomickou strukturu,
- podporovat konkurenceschopnou, inovační a ekologickou ekonomiku založenou na znalostech a zavádění ekologicky šetrných aktivit a technologií,
- vytvářet podmínky k rozvoji vědy a jejích aplikací, výzkumu a inovací, podporovat komunikaci mezi průmyslovou, podnikatelskou a akademickou sférou,
- zajišťovat sociální soudržnost, podporovat sociální integraci, prosazovat zvyšování bezpečnosti, prevenci sociálního vyloučení a jakýchkoli forem diskriminace,
- udržovat sociální dialog a podporovat solidaritu mezi generacemi,
- posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky,
- podporovat rozvoj městského cestovního ruchu.

2 Doprava a technická infrastruktura

- využívat brownfields k budování nové infrastruktury ve městech – otázkou revitalizace brownfields je nutné se zabývat i z důvodu udržení kvality prostředí ve městech, ale také z důvodu nadměrné rozpínavosti měst, která je patrná v některých případech,
- koncentrovat finanční prostředky na modernizaci a dobudování dopravní a technické infrastruktury sídel, v případě silniční dopravní infrastruktury upřednostnit před novou výstavbou aplikace telematiky za účelem optimalizace kapacity stávající dopravní infrastruktury,
- zajišťovat dostupnou veřejnou dopravu a rozvíjet integrované dopravní systémy s napojením do širšího území regionu, včetně zajištění bezbariérovosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
- snižovat dopady dopravy do složek životního prostředí a na zdraví obyvatelstva,
- zvyšovat atraktivitu městské hromadné a příměstské dopravy,
- zlepšovat využití a funkčnost uličního prostoru i z pohledu městské mobility,
- při reurbanizaci vnímat potřebu nalezení možností vložení do uličního prostoru funkční MHD,
- podporovat rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu,
- zajistit propojení individuální a veřejné dopravy v rámci příměstské dopravy (systémy P&R u kapacitních železničních tratí v předměstském prostoru a u kapacitních systémů MHD),
- pro města nad 40 tis. obyvatel je doporučeno zpracovávat strategické plány udržitelné městské mobility (SUMP) a zajistit jejich implementaci.

3 Veřejný prostor

- ve vazbě na strategii Politiky architektury a stavební kultury České republiky zvyšovat atraktivitu měst a kvalitu veřejných prostranství, upřednostňovat výstavbu směřující ke kompaktnímu městu a podporovat smíšené funkce využití území; podporovat udržování kulturního dědictví v oblasti urbanismu a architektury,
- zlepšovat využití a uspořádání území, zvyšovat kvalitu veřejných prostor v územích ohrožených rezidenční segregací,
- efektivně využívat staré průmyslové areály a upadající plochy, provádět jejich asanaci a smysluplnou, udržitelnou regeneraci,
- efektivně využívat veřejný prostor pro sportovní a podobné aktivity pomáhající v prevenci vzniku nemocí a ochraně zdraví,
- dbát na vytváření bezbariérového prostředí.

4 Veřejné služby a bydlení

- rozvíjet občanskou vybavenost, zvyšovat její kvalitu a bezbariérovou přístupnost (zdravotnická zařízení, školská zařízení, zařízení v oblasti sociální péče, kulturní zařízení, sportoviště aj.), podporovat výstavbu a modernizaci vzdělávací infrastruktury MŠ, ZŠ, SŠ při zohlednění demografických trendů a požadavků trhu práce,
- vytvářet kulturní politiku a podmínky pro rozvoj kulturních a jiných aktivit pro využívání volného času,
- podporovat zdravé, vyhovující a cenově dostupné nesegregované bydlení.

5 Veřejná správa

- posilovat IT gramotnost a využívání informačních technologií ke zlepšení řízení rozvoje města a zkvalitnění veřejných služeb,
- zvyšovat efektivitu veřejné správy zaváděním moderních metod kvality řízení a angažovat samosprávy v jejich praktickém využívání,
- posilovat schopnost samosprávy koordinovat místní partnerství a komunikovat s občany a podporovat participaci místních komunit a spolků na plánování a rozhodování o využití území,
- udržet zdravé finance a posílit využívání finančních nástrojů.

-. Péče o městské životní prostředí

1 Zdravé životní prostředí

- přijímat opatření ke zlepšování stavu jednotlivých složek životního prostředí,
- uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů zejména řešením jejich příčin,
- omezovat zábory zelených ploch.

2 Změna klimatu

- přijímat opatření k předcházení negativních dopadů změny klimatu (např. ozelenění střech, rozvoj sídelní zeleně, realizace vodních prvků v sídlech, systém nakládání s dešťovými vodami aj.),
- snižovat emise skleníkových plynů,
- podporovat zvyšování energetické účinnosti a snižování závislosti na fosilních palivech.

3 Udržitelné využívání přírodních zdrojů

- efektivně využívat zdroje a energii, především zvyšovat energetickou účinnost/dosahovat energetických úspor v budovách určených především pro bydlení a ve veřejných budovách,
- předcházet vzniku odpadů a zlepšovat jejich využívání dle hierarchie nakládání s odpady.

4 Péče o přírodu a krajinu

- pečovat o krajinu a chránit přírodní prostředí ve městech a v silně urbanizované krajině (města a příměstské oblasti),
- podporovat rozvoj zelené infrastruktury, například prostřednictvím omezení záboru zelených ploch, rozvojem a péčí o systémy sídelní zeleně (včetně např. ÚSES, Natura 2000, ZCHÚ) umisťování zelených pásů kolem městských sídel a dodržování principu „zeleň za zeleň“,
- chránit plochy zeleně (včetně zeleně na sídlištích a ve vnitroblocích starší obytné zástavby) a selektivně i nezastavěných pozemků s potenciálem naplnění rekreačních a ekologických funkcí v zájmu udržitelného rozvoje systému sídelní zeleně,
- zavést standardy pro podíl ploch zeleně v urbanizovaných územích v souladu s cíli Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025,
- chránit území lokalit soustavy Natura 2000, podporovat druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin včetně jejich biotopů a omezovat šíření invazních druhů,
- snižovat rizika pro volně žijící živočichy (např. nárazy ptáků do skleněných ploch) a podporovat výstavbu zohledňující výskyt živočichů ve městech (birdsfriendly budovy, budovy s nabídkou hnízdění či úkrytů pro ptáky a netopýry, zelené fasády, tvorba biotopů pro plazy, obojživelníky či opylovače v rámci vegetačních úprav).

6 Environmentální vzdělávání a informovanost veřejnosti

- podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, poskytovat poradenství a podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti péče o životní prostředí,
- zvyšovat povědomí obyvatel o problémech a významu ochrany životního prostředí,
- podporovat samosprávy a občanské aktivity a iniciativy, které přispívají k posílení biodiverzity ve městech,
- zvyšovat povědomí obyvatel o problémech a významu ochrany životního prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000.

-. Zajištění implementace Nové městské agendy

- Je třeba připravit rámec pro její implementaci, která bude reflektovat výše uvedené zásady. V době zpracování aktualizace Zásad urbánní politiky nebyla diskuze na nadnárodní úrovni v tak pokročilé fázi, aby bylo možné tuto zásadu rozpracovat. Bude proto součástí samostatného dokumentu, který se po schválení stane přílohou aktualizovaných Zásad urbánní politiky.

*