Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Principy a Priority"
1.1 "Dílčí priority"

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2023

Principy urbánní politiky

Prosazování dlouhodobě udržitelného rozvoje měst, metropolitních oblastí, aglomerací, městských regionů a sídelních systémů a posilování jejich odolnosti (resilience) vůči nenadálým ohrožením

Důsledné využití strategického a integrovaného přístupu k rozvoji měst, metropolitních oblastí, aglomerací, městských regionů a sídelního systému s prioritním využíváním integrovaných nástrojů

Uplatňování územní dimenze, a to zejména s ohledem na urbánní a metropolitní dimenzi v urbánní a regionální politice a dalších veřejných politikách

Priority urbánní politiky

Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst a jejich funkčních regionů

Posílení koordinace a integrace aktivit realizovaných jednotlivými ministerstvy a kraji, jež mají významné důsledky pro fungování a rozvoj územních celků a struktur, jež jsou předmětem urbánní politiky
Posílení legislativního ukotvení nástroje integrovaných územních investic a definování aglomerací pro účel výkonu veřejné správy
Realizace opatření ve vhodném prostorovém měřítku (městská čtvrť, město, městský region, metropolitní oblast)
Využití místně specifického přístupu při tvorbě a provádění národních, regionálních a lokálních strategií a politik
Důsledné využívání integrovaných přístupů a nástrojů v politice a plánování rozvoje měst, zejména v rámci funkčních územních celků, jakými jsou metropolitní oblasti, aglomerace a městské regiony
Pečlivé posuzování a vyhodnocování důsledků veřejných intervencí na základě analýz a hodnocení
Posuzování vlivů rozvojových plánů, programů a projektů na udržitelnost a odolnost lokálního environmentálního, ekonomického a sociálního systému; (včetně dopadu na zranitelné skupiny populace a trh práce) a jejich optimalizace na základě získaných poznatků
Vytváření výzkumné, informační a metodické podpory pro strategické řízení a plánování rozvoje měst, metropolitních oblastí a městských regionů
Podpora vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců i politické reprezentace na úrovni obcí a krajů se zaměřením na kompetence a dovednosti umožňující identifikaci významných trendů a výzev, rozhodování na základě analýz a hodnocení, a uplatnění principů strategického řízení a komplexního integrovaného přístupu
Koordinace strategického a územního plánování s cílem podpořit fungování aglomeračních mechanismů vhodným prostorovým uspořádáním a urbanistickou strukturou
Důsledné provázání strategického plánování s využitím vícezdrojového financování

Rozvoj založený na spolupráci a partnerství

Podpora spolupráce veřejné správy a subjektů soukromého sektoru, neziskových organizací, občanských spolků, univerzit, vysokých škol a vědeckých pracovišť a mezisektorových partnerství aktérů z různých oblastí veřejného, soukromého a neziskového sektoru
Podpora metropolitní spolupráce a institucionalizace metropolitní správy a plánování metropolitního rozvoje
Podpora spolupráce mezi obcemi v rámci funkčních městských regionů, posilování vztahu měst s jejich zázemím při využití integrovaných nástrojů
Koordinace strategického a územního plánování a infrastrukturních projektů v rámci funkčních regionů
Podpora rozvoje funkčních vztahů měst a venkova
Rozvíjení partnerství měst, sítí a sdružení měst, sdílení praxe a zkušeností, podpora výměny informací na národní i mezinárodní úrovni mj. zapojením do programu URBACT
Využívání inovativních přístupů ke spolupráci typu LivingLab nebo UrbanLab
Rozvíjení inovativních způsobů občanské participace a hodnocení přínosů a efektivnosti participace
Komplexní výkon služby architekta při rozvoji města nebo obce, podpora pro vytváření pozic regionálního urbanisty a městského architekta

Polycentrický rozvoj osídlení a kompaktní města krátkých vzdáleností

Podpora vyvážené role metropolitních oblastí, sídelních aglomerací a regionálních center definovaných SRR 21+ při respektování rozvojových oblastí a os republikového významu vymezených PÚR ČR a upřesněných zásadami územního rozvoje krajů
Podpora rolí významných center osídlení a jejich spolupráce v rámci metropolitních a městských regionů při využití integrovaných nástrojů
Podpora sítě mikroregionálních center zajišťujících dostupnost služeb pro obyvatelstvo
Zvláštní pozornost věnovaná životním podmínkám a příležitostem občanů v malých a středních městech v územích, které se potýkají se znevýhodněními vyplývajícími z koncentrace ekonomických, sociálních a environmentálních problémů
Podpora polycentrického rozvoje ve městech s cílem zabránit vzniku nepříznivých sociálněprostorových nerovností z hlediska kvality bydlení, životního prostředí a dostupnosti služeb
Podpora rozvoje kompaktního města a polyfunkčního uspořádání (tzv. města krátkých vzdáleností)
Upřednostňování regenerace brownfieldů před rozvojem nezastavěných ploch
Podpora rozvoje v dobře dostupných a vybavených sídlech v rámci metropolitních oblastí, aglomerací a městských regionů s cílem omezit negativní důsledky suburbanizace

Konkurenceschopná, inovativní a udržitelná ekonomika

Vytváření podmínek pro rozvoj vědy, výzkumu, vývoje a inovací (včetně zvyšování schopností zadávání veřejných zakázek podporujících inovace), podpora komunikace mezi průmyslovou, podnikatelskou a akademickou sférou, propojení firem a organizací věnujících se výzkumu a vývoji
Podpora inovačního potenciálu a transferu technologií
Příprava podmínek pro úspěšnou digitální transformaci
Budování funkční, odolné a udržitelné infrastruktury pro ekonomické aktivity
Podpora investic do lidského kapitálu, motivace kvalitních lidských zdrojů k setrvání ve městě, zvyšování atraktivity místa pro odborníky z jiných míst včetně zahraničí
Podpora udržitelných řešení a cirkulární ekonomiky
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a doprovodných služeb
Podpora heterogenity a diverzity ekonomické základny, zejména u center nižšího řádu

Inkluzivní města

Zajišťování sociální stability podporou sociální soudržnosti, sociálního začleňování a integrace
Prevence a řešení sociálního vyloučení a segregace
Podpora rozvoje sociálně, kulturně a demograficky různorodé společnosti a sociální interakce
Podpora nabídky dostupného a sociálního bydlení
Zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku
Cílená práce se sociálně znevýhodněnými a zranitelnými skupinami obyvatel
Rozvíjení občanské vybavenosti, zvyšování její kvality a bezbariérovosti
Nabídka veřejných služeb a městské infrastruktury dostupných všem za stejných podmínek bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav, etnickou a náboženskou příslušnost nebo sociální status (nejsou vyloučeny např. slevy na jízdném pro děti, žáky, studenty, seniory apod.)
Podpora výstavby a modernizace vzdělávací infrastruktury při zohlednění demografických trendů a požadavků trhu práce
Podpora zaměstnanosti a nabídky kvalitního a dostupného celoživotního vzdělávání
Zvyšování kvality veřejných prostor a prostranství podporujících sociální interakce
Podpora sociálního dialogu a podpora solidarity mezi generacemi a sociálními skupinami
Podpora rozvoje a fungování lokálních komunit

Odolná města

Připravenost na nenadálé změny a výzvy, jakými jsou pandemie, změny bezpečnostní situace, energetická krize, migrace a globální environmentální změny
Využívání inovativních (SMART) řešení včetně digitálních pro efektivnější reakci na nenadálé změny a adaptaci na důsledky těchto změn
Podpora diverzifikované městské ekonomiky
Podpora místních podnikatelů a lokální a regionální produkce včetně produkce potravin
Prevence sociálních konfliktů a podpora sociálního smíru a konsenzu
Připravenost na klimatické změny a zmírňování jejich důsledků (výkyvy počasí, sucho, živelní katastrofy, snížená obranyschopnost lesů apod.)
Připravenost na proces energetické transformace
Zajištění bezpečných, dostupných, udržitelných a variantních zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, budování lokálních zdrojů energie, podpora komunitní energetiky

Kvalitní životní prostředí ve městech

Politiky, plány a projekty zahrnující scénáře pro předvídání environmentálních a klimatických výzev s uplatňováním principu udržitelnosti jako integrální součásti rozhodování (udržitelná městská mobilita, odpovědné využívání přírodních zdrojů, cirkulární ekonomika, kvalitní odpadové hospodářství)
Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí v souladu s obecnými principy udržitelného rozvoje
Přijímání opatření ke zlepšování stavu jednotlivých složek životního prostředí, eliminace negativních vlivů specifik městského prostředí
Přijímání opatření k předcházení negativních dopadů změny klimatu (podpora modrozelené infrastruktury zejména hospodaření s dešťovou vodou, rozvoj sídelní zeleně, revitalizace vodních toků a ploch, realizace nových vodních prvků, zavádění polopropustných povrchů, ozelenění střech a fasád)
Kvalitní prostředí a infrastruktura pro rekreaci, trávení volného času a sport
Péče o veřejná prostranství tak, aby byla zelená, funkční, dostupná a prostupná
Snižování rizika pro volně žijící živočichy a podpora výstavby zohledňující výskyt živočichů ve městech
Zvyšování podílu energie vyprodukované pomocí obnovitelných zdrojů za současného respektování zájmů ochrany životního prostředí
Omezování dalších záborů půdy a prioritní regenerace brownfieldů
Průběžné informování a edukace obyvatel v environmentálních otázkách týkajících se městského prostředí

Efektivní a udržitelná městská mobilita

Zajištění dostupné veřejné dopravy a rozvíjení integrovaných, multimodálních dopravních systémů s napojením do širšího území regionu
Minimalizace vzdáleností mezi bydlením, prací a trávením volného času (město krátkých vzdáleností), vytváření polyfunkčních zón
Zajištění bezbariérovosti dopravy a veřejného prostoru pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Odstraňování bariér ve veřejném prostoru
Podpora udržitelných způsobů mobility a logistiky – aktivní mobilita, bezemisní nebo nízkoemisní dopravní prostředky, sdílená doprava
Využití inteligentních dopravních a monitorovacích systémů
Zpracování plánů udržitelné městské mobility

Kvalitní městská správa a efektivní hospodaření měst

Kvalitní personální zajištění, dostatečné administrativní kapacity, důraz na vzdělávání zaměstnanců, zavádění moderních metod kvality řízení a angažování samospráv v jejich praktickém využívání
Posilování schopnosti samosprávy koordinovat místní partnerství a komunikovat s občany
Využití inovativních řešení v řízení města – digitální transformace, SMART řešení
Rozhodování na základě analýz a hodnocení dat
Efektivní hospodaření obce se zachováním rozpočtové odpovědnosti
Účelné a efektivní používání majetku města při zajišťování veřejných služeb
Odpovědné zadávání veřejných zakázek
Využití vhodných finančních nástrojů a návratných zdrojů v hospodaření municipalit
Finanční risk management
Maximální transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky na municipální úrovni
Dosahování úspor z rozsahu na základě spolupráce mezi obcemi, včetně spolupráce obcí (popř. krajů) při přípravě projektových řešení aplikovatelných v dalších obcích
Zohledňování principu udržitelnosti a odolnosti při přípravě strategických dokumentů, plánů a projektů
Příprava projektů v souladu s principem „významně nepoškozovat“ - Do No Significant Harm (DNSH)
Využití architektonických a urbanistických soutěží při přípravě a realizaci staveb pořizovaných z veřejných prostředků a při koncepčním řešení veřejných prostranství
Zodpovědná péče o historické dědictví; šetrný přístup k historickým, kulturním, památkovým a architektonickým hodnotám historických jader měst