Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Typové opatření"

Rozbalit detaily

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)IPRÚ

1. Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná na ekonomický, prostorový a populační růst

1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných území.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
IV.h inovační podnikání
1. Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů a špičkových vědeckých pracovníků
2. Rozvíjet regionální inovační systém v metropolích
3. Zlepšit postavení a význam firem v rámci globálních sítí

1.2 Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a významnými středoevropskými centry osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy a zlepšovat propojení různých módů dopravy.

Deskriptory:
XI.c železniční doprava
XI.e multimodální doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
4. Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu
5. Zkvalitnit napojení na evropské metropole

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.e začleňování cizinců
IX.d sociální infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.d dostupné bydlení
6. Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb
7. Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb péče o děti
8. Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky
9. Zlepšit integraci cizinců na lokální úrovni
10. Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu metropolitních území

1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií v metropolitních územích.

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XII.c ochrana a sanace půdy
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
11. Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj metropolitních území
12. Zlepšit mikroklimatické podmínky v metropolitních územích

2. Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu významných krajských hospodářských, kulturních a akademických center52

2.1 Zlepšovat podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od nákladově orientované konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti založené na znalostech a rozvíjet inteligentní specializaci v aglomeracích a jejich zázemí.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
IV.h inovační podnikání
13. Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko-výzkumné základny aglomerací

2.2 Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na blízká, velká sídla za hranicemi a na sousední aglomerace nebo metropole, zlepšit dopravu mezi jádry aglomerací a jejich zázemím a zlepšovat podmínky pro atraktivitu jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy.

Deskriptory:
XI.c železniční doprava
XI.e multimodální doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
14. Zajistit kvalitní dopravní napojení a obslužnost území aglomerací pro osobní i nákladní dopravu
15. Efektivněji řídit dopravu a přispět ke snížení jejích negativních vlivů

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
IX.d sociální infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIV.b služby cestovního ruchu
XVI.d dostupné bydlení
16. Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb
17. Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu služeb péče o děti
18. Zajistit dostatečnou kapacitu dostupných a sociálních bytů pro ohrožené skupiny obyvatelstva nebo osoby, které ztratily bydlení, a to mimo segregované a vyloučené lokality
19. Napomáhat rozvoji a využití potenciálu aglomerací v oblasti kultury a cestovního ruchu

2.4 Efektivně řešit problémy životního prostředí spojené s koncentrací velkého množství obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu klimatu

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
20. Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
21. Zlepšit mikroklimatické podmínky v aglomeracích

3. Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm uplatňována inovativní řešení

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
V.b vysokorychlostní sítě
XIV.b služby cestovního ruchu
22. Diverzifikovat ekonomické činnosti v regionálních centrech a jejich zázemí
23. Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a středních škol
24. Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele
25. Revitalizovat brownfieldy
26. Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
27. Rozvíjet udržitelný cestovní ruch

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů.

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
28. Lépe koordinovat dopravu v regionu
29. Zlepšovat stav komunikací a železnic

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
X.d služby pro rodiny a děti
XV.a kulturní dědictví
30. Obnovit a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti
31. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve venkovském prostředí
32. Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života
33. Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center a jejich venkovského zázemí

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.c ochrana a sanace půdy
34. Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny
35. Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center
36. Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu prostředí
37. Využít moderních systémů hospodaření v krajině a snížit negativní dopady intenzivního způsobu hospodaření v území

3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center

Deskriptory:
II.b energetické služby
II.e obnovitelné zdroje energie
38. Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných zdrojů a úložišť energie
39. Upravit přenosovou a distribuční soustavu s cílem umožnit připojení nových zdrojů obnovitelné energie

4. Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony, přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu

4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

4.2 Zvýšení objemu přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou ve strukturálně postižených krajích

Deskriptory:
XIX.a finance a finanční trhy
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s většími přínosy pro hospodářství

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
IV.h inovační podnikání
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu

Deskriptory:
I.f průmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
VI.f lidské zdroje VaV
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou a lepší využití potenciálu k proměně a rozvoji krajů

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
Typová opatření – dle akčních plánů hospodářské restrukturalizace

5. Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních míst

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
40. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
41. Posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
42. Usilovat o příchod vnějších investic

5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace a metropole

Deskriptory:
XI.c železniční doprava
XI.h veřejná doprava
43. Zajistit dobrou dopravní obslužnost

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní život v obcích

Deskriptory:
II.b energetické služby
IX.d sociální infrastruktura
44. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
45. Rozvíjet komunitní život v obcích

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
IX.d sociální infrastruktura
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVI.d dostupné bydlení
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
46. Zajistit občanskou vybavenost
47. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a střední stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli

6. Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky

6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
48. Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování

6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spolupráci aktérů v území

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
49. Pozitivně motivovat pro společné strategické plánování
50. Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy
51. Postihnout specifické potřeby veřejné správy v metropolitních územích a aglomeracích
52. Založit a rozvíjet regionální systém podpory udržitelného rozvoje

6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet SMART řešení

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
53. Zpřehlednit systém národních dotačních titulů
54. Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů
55. Využívat smart řešení v urbánním i venkovském prostoru

6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování elektronických služeb občanům

Deskriptory:
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
56. Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb veřejné správy

6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje

Deskriptory:
IX.c sociální prevence
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
57. Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz
58. Monitorovat koncentraci sociálního vyloučení na území ČR jako předpoklad cílených intervencí