Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Opatření"

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Regionální konkurenceschopnost
1.1 Využití potenciálu rozvojových území
1.1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem
1.1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.1.3 Podpora integrace dopravních systémů
MD
1.1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
1.1.5 Adaptabilita trhu práce
1.2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu
1.2.1 Modernizace silniční infrastruktury
MD
1.2.2 Modernizace železniční sítě
MD
1.2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí
MD
2. Územní soudržnost
2.1 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území
2.1.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami
2.1.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu
2.1.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti
2.1.4 Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva
2.2 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
2.2.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb
2.2.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území
2.2.3 Podpora inovací v podnikání
2.2.4 Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva
2.3 Oživení periferních území
2.3.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky
MPO
2.3.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly
2.3.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti
2.3.4 Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva
3. Environmentální udržitelnost
3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech
3.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin
3.1.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití
3.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky
3.1.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu
3.1.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů
3.2 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život
3.2.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
3.2.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom
3.2.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom
4. Veřejná správa a spolupráce
4.1 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
4.1.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy
4.1.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje
4.1.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy
4.2 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni
4.2.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu rozvoji
MMR
4.2.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce