Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013

1. EVROPSKÝ A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ STRATEGICKÝ RÁMEC

1.1 Institucionální systém podpory rozvoje regionů a jejich spolupráce

1.1.1 Vytváření systémového a normativního rámce regionálního rozvoje ČR vyplývajícího z dlouhodobých politik a strategií EU
1.1.2 Dobudování a stabilizace institucí pro realizaci regionální politiky ČR a EU na regionální úrovni, zejména struktur na úrovni regionů NUTS 2 pro řízení pomoci ze strukturálních fondů
1.1.3 Koordinace odvětvových a regionálních strategií a programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje
1.1.4 Podpora programů zaměřených na propagaci ICT služeb veřejné správy - podpora národních i regionálních aplikací eGOV
1.1.5 Rozvíjení informačních a komunikačních technologií - dostupných a bezpečných informačních služeb ve všech krajích (služby e-governmentu pro občany a podniky, e-zdravotnictví, e-justice, e-Inclusion, e-TaK, GIS, dopravní systémy atd.)
1.1.6 Rozvíjení přeshraniční spolupráce regionů ČR s regiony EU
1.1.7 Vytvoření systému průběžného monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a vývoje regionálních disparit v ČR

1.2 Výkonná a efektivní veřejná správa v regionech

1.2.1 Systém průběžného zvyšování efektivnosti veřejné správy v regionech (zahrnuje metody kvality, využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, zpracování motivačního systému pro zvyšování efektivnosti veřejné správy aj.)
1.2.2 Posílení úlohy obcí s rozšířenou působností v oblasti regionálního rozvoje a poskytování veřejných služeb
1.2.3 Zjednodušení přístupu občanů a podnikatelů k veřejným službám a veřejné správě na národní i regionální úrovni včetně elektronické veřejné správy (zjednodušování agend, centrální databáze, atd.)
1.2.3.1 Zdokonalení a modernizace technok územního plánování na lokální, regionální a nadregionální úrovni
1.2.4 Zdokonalování a modernizace technik územního plánování na lokální, regionální a nadregionální úrovni

1.3 Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky

1.3.1 Sladění priorit české regionální politiky s evropskými programy a nasměrování programů spolufinancovaných z EU do oblastí, kde intervence mají největší přínosy k regionálnímu rozvoji
1.3.2 Zajištění veřejných zdrojů v krajích a obcích pro podporu regionálního rozvoje a spolufinancování projektů z EU
1.3.3 Rozvíjení efektivního veřejně soukromého partnerství

2. EKONOMIKA REGIONŮ

2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů

2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v regionech ČR
2.1.2 Podpora revitalizace opuštěných průmyslových a neprůmyslových areálů (brownfields)
2.1.3 Povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů ČR
2.1.4 Podpora exportu konkurenceschopné produkce ze zaostávajících regionů

2.2 Zvyšování konkurenceschopnosti malého a středního podnikání

2.2.1 Podpora vzniku, rozvoje a investic malých a středních podniků (s důrazem na růst zaměstnanosti v problémových regionech)
2.2.2 Podpora přípravy, marketingu, propagace a realizace podnikatelských projektů včetně podpory vzniku nových malých a středních podniků
2.2.3 Rozvoj dostupných informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro podnikatele, živnostníky a investory
2.2.4 Rozvoj manažerských dovedností a celoživotního vzdělávání podnikatelů
2.2.5 Rozvoj podnikatelských center s inkubátory
2.2.6 Podpora podnikání v cestovním ruchu s důrazem na zlepšení infrastruktury služeb

2.3 Podpora inovačního podnikání a výzkumu v regionech

2.3.1 Budování a rozvoj infrastruktury průmyslového výzkumu a vývoje, zejména ve strukturálně postižených regionech a komercionalizace jeho výsledků
2.3.2 Integrace vědeckých, vzdělávacích a výrobních kapacit pro zvýšení inovační aktivity, zejména formou identifikace a podpory vzniku klastrů
2.3.3 Rozvoj společných inovačních služeb (vědecko-technologických parků, inovačních center, inkubačních center) a příslušných poradenských služeb
2.3.4 Podpora podnikatelských projektů rozvoje znalostní ekonomiky průmyslového charakteru směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou
2.3.5 Podpora koncentrace vědecko-výzkumného potenciálu do hlavních regionálních center

2.4 Tvorba pracovních míst

2.4.1 Rozvíjení spolupráce veřejného a soukromého sektoru při rekvalifikačních programech, cílených na profesní potřeby nových pracovních míst
2.4.2 Podpora projektů pro koordinaci vzdělávacích, rekvalifikačních a motivačních programů s tvorbou pracovních míst
2.4.3 Programová podpora dostavby a využívání regionálních informačních systémů o průmyslových nemovitostech
2.4.4 Podpora vytvoření a provozování národního informačního systému o nabídce pracovních míst a o možnostech získávání a rozšiřování rekvalifikace

3. LIDÉ A OSÍDLENÍ

3.1 Podpora investic do lidského kapitálu

3.1.1 Podpůrné a motivační programy pro stabilizaci kvalifikovaných pracovních sil v rozvojově nosných oborech
3.1.2 Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání (včetně rekvalifikace) v souladu rozvojem znalostní ekonomiky a trhu práce
3.1.3 Přizpůsobování vzdělávací soustavy potřebám trhu práce na všech územních úrovních s orientací na rozvoj znalostní ekonomiky
3.1.4 Podpora vzdělávacích programů-zvyšování ICT gramotnosti obyvatel v regionech
3.1.5 Podpora prevence zdraví a aktivit napomáhajících zdravému životnímu stylu
3.1.6 Podpůrné a motivační programy pro stabilizaci kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví včetně nabídky dalšího vzdělávání

3.2 Sídelní struktura a bydlení

3.2.1 Zastavení tendencí hospodářského zaostávání a vysidlování malých sídel
3.2.2 Podpora rozvoje bydlení jako nástroje stabilizace sídelní struktury
3.2.3 Rozvoj sociálních služeb a navazující sociální infrastruktury v malých sídlech a periferních územích regionů včetně odstraňování technických a sociálních bariér
3.2.4 Humanizace panelových sídlišť a modernizace a obnova panelového bytového fondu s důrazem na energetické úspory a odstranění zdraví škodlivých stavebních prvků
3.2.5 Podpora územně plánovací činnosti, zejména v urbanizovaných oblastech, zaměřená na omezení neřízeného procesu zástavby krajiny v suburbánních oblastech

3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí

3.3.1 Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce a eliminace projevů diskriminace při vstupu či návratu na trh práce
3.3.2 Podpora sociální integrace v regionech, zejména integrace sociálních a etnických skupin s různým stupněm kulturní a životní úrovně
3.3.3 Zkvalitnění a rozvoj nových forem sociálních a zdravotních služeb, rozvoj nových forem sociálních služeb rodinám s dětmi, občanům s postižením a seniorům
3.3.4 Podpora komplexní péče o seniory včetně péče hospicové
3.3.5 Modernizace objektů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a obnova a zkvalitňování jejich vybavení
3.3.6 Optimalizace a restrukturalizace sítě veřejných zdravotnických služeb při zachování dostupnosti a zvyšování jejich kvality
3.3.7 Investice pro vybrané přístrojové vybavení zdravotnických zařízení
3.3.8 Preventivní programy v oblasti zdravotnictví

3.4 Rozvoj a regenerace měst

3.4.1 Oživení hospodářského života měst postižených útlumem hospodářských aktivit a regenerace narušených území (brownfields).
3.4.2 Zlepšení podmínek života obyvatel a pobytu návštěvníků měst
3.4.3 Podpora projektů v oblasti regenerace městských jader a dotváření urbánních struktur velkoměst
3.4.4 Omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a ŽP ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství
3.4.5 Prevence sociální exkluze a kriminality včetně infrastruktury pro služby napomáhající prevenci kriminality a ochraně společnosti před těmito negativními jevy
3.4.6 Rozvoj volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže, budování a modernizace infrastruktury pro sport a volný čas
3.4.7 Zlepšení podmínek života v chátrajících částech měst

4. INFRASTRUKTURA

4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti

4.1.1 Dokončení modernizace určených úseků tranzitních železničních koridorů, železničních tratí ze sítě TEN-T, AGTC, modernizace rozhodujících železničních uzlů a příprava podmínek pro napojení všech krajů na kvalitní železniční siť
4.1.2 Další postupná dostavba, modernizace a obnova dálniční sítě, rychlostních silnic a jejich silničních přivaděčů realizovaná podle koncepce rozvoje těchto komunikací s přihlédnutím k regionálním prioritám
4.1.3 Napojení všech krajů na kvalitní síť dálnic a rychlostních silnic a zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v pohraničních a citlivých oblastech
4.1.4 Postupné budování infrastruktury cyklistické dopravy pro denní využívání a podpora programů transevropských a (euro)regionálních sítí cyklostezek, jezdeckých, turistických tras a bezpečnosti vodních turistických tras
4.1.5 Výstavba silničních obchvatů, zklidňování průtahů a odstraňování dopravně závadných míst a nevyhovujících mostů v zájmu zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace a životního prostředí ve městech a obcích
4.1.6 Budování infrastruktury kombinované a integrované dopravy (intermodální terminály a veřejná logistická centra)
4.1.7 Modernizace, rekonstrukce a souvislé opravy silnic II. a III. třídy a dopravně významných místních komunikací
4.1.8 Podpora rozvoje regionálních letišť
4.1.9 Snižování ekologické zátěže z dopravy v regionech

4.2 Zajištění kvalitní regionální, meziregionální a nadregionální dopravní obslužnosti

4.2.1 Zajištění dopravní obslužnosti ve všech typech osídlení na základě veřejné objednávky příslušných objednatelů (kraje a obce) a zajištění provázanosti systémů veřejné dopravy na hranicích krajů a se systémem celostátní objednávky veřejné hromadné dopravy
4.2.2 Zavádění integrovaných dopravních systémů (IDS) v regionech, kde dosud nejsou zavedeny, u existujících IDS rozšiřovat jejich územní působnost postupně na celé území kraje, zajistit úplnou organizační a tarifní integraci
4.2.3 Modernizace dopravní infrastruktury regionálních center (měst, středisek spádovosti apod.) s orientací na preferenci a zkvalitňování služeb MHD včetně záchytných parkovišť a kapacit pro odbavování vozidel (např. u železničních stanic na předměstí velkých měst, s cílem odlehčení silničních tahů na vstupu do velkých měst)

4.3 Rozvoj energetických a spojových sítí a zařízení v regionech

4.3.1 Plynulá modernizace rozvodných energetických soustav v regionech
4.3.2 Obnova technicky dožitých potrubních a kabelových sítí ve městech, zejména v historických jádrech

4.4 Rozvoj informačních technologií v regionech

4.4.1 Podpora vzniku a zkvalitnění páteřních přenosových a místních telekomunikačních sítí
4.4.2 Podpora zavádění širokopásmového internetu
4.4.3 Podpora budování míst veřejného přístupu k internetu
4.4.4 Podpora infrastruktury Integrovaného záchranného systému na národní i regionální úrovni
4.4.5 Investice do informačních technologií pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

5. PŘÍRODA, KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody

5.1.1 Omezování znečišťování ovzduší s důrazem na snižování emisí vybraných škodlivin v zatížených regionech a eliminování znečišťování z mobilních zdrojů v intravilánech vybraných měst
5.1.2 Modernizace zdrojů a úpraven vody, rozšíření a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů a čištění odpadních vod především v menších obcích, zvyšování účinnosti biologického stupně čištění v ČOV se zaměřením na nejpostiženější oblasti ČR.
5.1.3 Pokračování v odstraňování starých zátěží a opatření k ochraně území před živelnými pohromami a haváriemi
5.1.4 Ochrana půdy před kontaminací znečišťujícími látkami, nadměrným přísunem živin a erozí, primárně v souvislosti se snižováním zornění
5.1.5 Regulace nepřiměřeného růstu městských aglomerací spojená s regulací množství záborů půdy
5.1.6 Posílení ochrany a péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti s využitím zvláště chráněných území a obecné i zvláštní ochrany druhů rostlin a živočichů
5.1.7 Posílení biodiversity a ekologické stability v rámci území ČR
5.1.8 Posílení ekologické stability krajiny realizací krajinotvorných opatření s důrazem na budování ÚSES v regionech s dominancí orné půdy a s významným podílem ploch opuštěných těžbou
5.1.9 Šetrné využívání přírodních zdrojů v souladu s principy udržitelného rozvoje

5.2 Šetrné nakládání s materiálovými a energetickými zdroji

5.2.1 Zvyšování efektivní formy úspor energie a zajišťování vhodného poměru spotřeby primárních a obnovitelných energetických zdrojů
5.2.2 Podpora vývoje a používání nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií v průmyslu
5.2.3 Omezování množství vznikajících odpadů, zvyšování podílů separovaných složek a podpora jejich materiálového a energetického využití
5.2.4 Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků a výrobků z obnovitelných surovin a využitelných odpadů

5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta

5.3.1 Podpora environmentálního vzdělávání , výchovyí a osvěty ve školských zařízeních, veřejné a podnikové sféře a ve vztahu k veřejnosti
5.3.2 Vytváření efektivních regionálních systémů EVVO a podpora místních správ a samospráv v jejich aktivitách
5.3.3 Podpora účasti veřejnosti při rozhodování v oblasti ŽP v regionech
5.3.4 Usnadnění přístupu veřejnosti k relevantním informacím z oblasti životního prostředí.

6. CESTOVNÍ RUCH

6.1 Organizace a management cestovního ruchu

6.1.1 Koordinace tvorby a aktualizace regionálních koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu
6.1.2 Zavádění a zkvalitňování marketingového řízení regionálního a nadregionálního cestovního ruchu
6.1.3 Rozvoj dalšího profesního a jazykového vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu
6.1.4 Aplikace národních či mezinárodních standardů cestovního ruchu v ubytovacích a stravovacích službách a certifikace kvality služeb
6.1.5 Podpora spolupráce mezi subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu na regionální a nadregionální úrovni

6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

6.2.1 Dobudování a zlepšení úrovně zařízení cestovního ruchu, přispívajících k posílení kvalitního cestovního ruchu (turistika konferenční, incentivní, diplomatická, lázeňská, relaxační a wellnessová apod.), zejména v oblastech nadměrně zatížených masovou tur
6.2.2 Vybudování zařízení cestovního ruchu přispívajících významně k využití přírodního potenciálu a kulturního dědictví regionů a zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezónu a mimo tradiční destinace
6.2.3 Vytváření a rozšiřování regionálních a nadregionálních sítí zařízení cestovního ruchu
6.2.4 Rozšiřování a zefektivnění využití informačních a komunikačních technologií v oblasti cestovního ruchu

6.3 Rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu

6.3.1 Rozšiřování nabídky a zlepšování úrovně služeb cestovního ruchu přispívající ke zvýšení atraktivity destinací na úrovni regionů a nadregionálních oblastí
6.3.2 Zavádění a zlepšování úrovně služeb cestovního ruchu, přispívající k využití přírodního potenciálu a kulturního dědictví regionů a zvýšení cestovního ruchu mimo sezónu a mimo tradiční destinace
6.3.3 Podpora produktů balíků přispívajících k prodloužení délky pobytu návštěvníků, zkvalitnění cestovního ruchu regionů a zvýšení cestovního ruchu mimo sezónu v regionech a nadregionálních oblastech
6.3.4 Marketingová a propagační podpora regionálních a nadregionálních atraktivit cestovního ruchu

7. KULTURA

7.1 Organizace a řízení kulturních aktivit

7.1.1 Podpora tvorby a aktualizace koncepčních dokumentů v oblasti kultury na úrovni regionů (vč. financování regionální kultury)
7.1.2 Podpora rozvoje marketingového řízení kulturních institucí a akcí
7.1.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury
7.1.4 Podpora spolupráce mezi subjekty působícími v oblasti kultury na úrovni regionů a obcí

7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb

7.2.1 Podpora projektů v oblasti ekonomického využití kulturního potenciálu regionů
7.2.2 Podpora kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu
7.2.3 Podpora kulturních institucí zajišťujících základní kulturní služby
7.2.4 Dobudování infrastruktury pro kulturu, zejména v regionech s jejím nedostatkem

7.3 Zachování a využití kulturních památek

7.3.1 Podpora projektů zaměřených na obnovu a rekonstrukci památkového fondu
7.3.2 Podpora projektů zvyšujících atraktivitu a využití památkových objektů, koncentrace úsilí na integrované projekty

7.4 Vzdělávání a informovanost

7.4.1 Podpora zavádění vzdělávacích modulů v oblasti kultury do všech typů škol
7.4.2 Podpora vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na místní a regionální kulturu
7.4.3 Podpora informačních projektů v oblasti digitalizace movitého i nemovitého památkového fondu

8. PROBLÉMOVÁ ÚZEMÍ

8.1 Zvýšení ekonomické výkonnosti problémových území

8.1.1 Podpora diverzifikace ekonomických aktivit problémových území s neefektivní strukturou výroby a služeb
8.1.2 Podpora aktivit a rozvíjení technologií vedoucích ke zvyšování ekonomické výkonnosti subjektů působících v hospodářsky slabých regionech
8.1.3 Územně orientované aktivity z P 2.1, P 2.2, P 2.3, P 3.1, P 3.3, P 4.2, P 4.4, P 5.1 do území vyžadujících specifickou podporu

8.2 Intervence na trhu práce v územích s neúměrně vysokou nezaměstnaností

8.2.1 Podpora vzdělávání, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a obnova a rozvoj klíčových dovedností uchazečů o zaměstnání s přednostní orientací na dlouhodobě nezaměstnané
8.2.2 Čelení růstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných zvýšením adresnosti a efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
8.2.3 Umísťování osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce, vyrovnávání příležitostí v jejich přístupu ke vzdělání a zaměstnání
8.2.4 Programy podpory tvorby nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociální exkluzí
8.2.5 Budování středisek motivace, pracovní rehabilitace a umísťování sociálně ohrožených osob
8.2.6 Preventivní, motivační a aktivizační programy pro odstraňování diskriminace a pracovní uplatnění etnických menšin na trhu práce
8.2.7 Příspěvky na tvorbu společensky účelných pracovních míst

8.3 Podpora řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních území

8.3.1 Obnova venkova a periferních území krajů, rehabilitace venkovského bydlení
8.3.2 Rozvoj multifunkčního zemědělství a podpora jeho mimoprodukčních funkcí
8.3.3 Podpora diverzifikace ekonomických činností na venkově a v periferních územích krajů (rozvoj ekofarem, údržba krajiny, péče o lokality Natura 2000, budování středisek agroturistiky apod.)
8.3.4 Podpora malých a středních podnikatelů na venkově, podpora obnovy tradičních řemesel a produkčních odvětví
8.3.5 Podpora živnostenského podnikání na venkově zejména v oblasti služeb poskytovaných veřejnosti