Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"
1.1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007-2013

1. KONKURENCESCHOPNOST NÁRODNÍCH A REGIONÁLNÍ PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

1.1 Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu

1.1.1 Vytvoření dlouhodobé Strategie vytváření systému produktů cestovního ruchu
1.1.2 Tvorba produktů zaměřených na nabídku nejvýznamnějších historických měst ČR s důrazem na jejich společnou propagaci
1.1.3 Tvorba produktů lázeňského cestovního ruchu a wellness pobytů
1.1.4 Tvorba produktů zaměřených na kongresový cestovní ruch
1.1.5 Tvorba produktů využívajících přírodní potenciál s ohledem na limity a regulativy v územích vyžadujících zvláštní ochranu (CHKO, NP, MCHÚ, apod.)
1.1.6 Tvorba produktů památek UNESCO
1.1.7 Podpora národních a nových produktů aktivní rekreace

1.2 Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu

1.2.1 Tvorba produktů využívajících kulturní dědictví regionu (např. folklór, tradiční řemesla).
1.2.2 Tvorba produktů šetrných forem cestovního ruchu (např. venkovský cestovní ruch a agroturistika), a tedy aktivního zapojení se do ochrany přírody.
1.2.3 Tvorba produktů zaměřených na místně typický druh cestovního ruchu.
1.2.4 Tvorba zážitkových programů pro návštěvníky.
1.2.5 Pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika, zimní lyžařská turistika a golf při respektování podmínek a cílů ochrany přírody a krajiny.
1.2.6 Kongresový a incentivní cestovní ruch.
1.2.7 Zdravotní cestovní ruch.
1.2.8 Tvorba komplexních produktů vázaných na vodní cestovní ruch a cestovní ruch podél vodních toků se zaměřením jak na individuální vodní turisty, tak i na turisty výletních lodí.
1.2.9 Tvorba produktů podporujících volnočasové aktivity návštěvníků.
1.2.10 Podpora spolupráce při tvorbě přeshraničních projektů v cestovním ruchu v rámci euroregionů.
1.2.11 Tvorba a udržování kvalitních naučných stezek (NP, CHKO a další významná území), zejména s přihlédnutím k rekreační, naučné i výzkumné funkci pro návštěvníky, žáky, studenty z ČR i ze zahraničí.
1.2.12 Tvorba exteriérových geologických expozic „pod širým nebem“.
1.2.13 Tvorba specifických produktů pro domácí cestovní ruch (např. projekty pro mládež, rodinnou dovolenou, pro seniory, budování příměstských rekreačních středisek).

2. ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

2.1 Rekonstrukce a budování kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

2.1.1 Zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích zařízení.
2.1.2 Modernizace lázeňské infrastruktury a doprovodných služeb v nich.
2.1.3 Dovybavení nejvýznamnějších zimních středisek a center letní rekreace, turisticky atraktivních měst sportovně-rekreační infrastrukturou.
2.1.4 Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických regionů a oblastí (včetně dopravy v klidu).
2.1.5 Budování integrované sítě cyklotras a cyklostezek, vybavených doprovodnou infrastrukturou.

2.2 Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití

2.2.1 Rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních, technických a historických památek a zachování přírodních lokalit a atraktivit využívaných pro cestovní ruch.
2.2.2 Zpřístupňování dalších objektů, které mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu. Akcent na takové objekty, které nesou kromě vlastního historického a kulturního významu navíc i další užitné funkce, ...
Popis / Komentář:
jako je např. jejich sekundární využitelnost pro ubytování, gastronomii, vzdělávání apod.

2.3 Zkvalitňování služeb cestovního ruchu

2.3.1 Zavádění jednotné národní kategorizace a certifikace v oblasti kvality služeb v zařízeních cestovního ruchu.
2.3.2 Příprava a postupná realizace „Národního programu kvality cestovního ruchu ČR“.
2.3.3 Realizace a koordinace aktivit v cestovním ruchu souvisejících s ochranou návštěvníka (klienta) jako spotřebitele služeb.

2.4 Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu.

2.4.1 Vytváření a realizace forem šetrných k životnímu prostředí (venkovský cestovní ruch, agroturistika, ekoturistika, cykloturistika, hipoturistika, využití hromadných dopravních prostředků pro cestovní ruch atd.).
2.4.2 Rozšiřování certifikace ekologických služeb (produktů) v cestovním ruchu v součinnosti s profesními organizacemi podnikatelů.
2.4.3 Podpora vzniku národních geoparků.
2.4.4 Ekologická osvěta návštěvníků destinací cestovního ruchu, včetně informací o šetrném cestovním ruchu.

3. MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

3.1 Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni

3.1.1 Zvyšování účinnosti propagace ČR (cílené zaměření propagace na vybrané destinace, cílené zaměření propagace na vybrané druhy cestovního ruchu, zaměření propagace na vybrané cílové skupiny turistů).
3.1.2 Tvorba a prodej produktů cestovního ruchu (motivovat tvorbu produktů cestovního ruchu, v případě změny spotřebitelské legislativy Evropské unie lze uvažovat o změně nastaveného systému prodeje v podmínkách ČR).
3.1.3 Aktualizace Strategie propagace České republiky v období 2004 – 2010 na období 2010 – 2013.
3.1.4 Realizace doposud netradičních způsobů propagace (mimo výstavy, veletrhy, tiskoviny, internet), především zaměřené na televizi, rozhlas a direkt. marketing. oslovování cílených skupin potencionálních návštěvníků dle doporučení a zkušeností agentury ...
Popis / Komentář:
CzechTourism.

3.1.5 Zkvalitnění koordinace propagace cestovního ruchu mezi orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty cestovního ruchu (MMR, CzechTourism, kraj, region, město, obec, organizace cestovního ruchu, správy CHKO a Agentura na ochranu přírody a krajiny) –
Popis / Komentář:
– určení odpovědností a způsobu koordinace aktivit.

3.1.6 Na základě usnesení vlády č. 74 ze dne 19. ledna 2005 spolupráce na realizaci Koncepce jednotné prezentace České republiky.

3.2 Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu

3.2.1 Inovace a využití ICT v oblasti cestovního ruchu (aktualizace standardů, zajištění využitelnosti informací v různých informačních systémech, bezproblémová přenositelnost informací mezi různými subjekty, základní podmínky pro zajištění aktuálnosti informac
Popis / Komentář:
- ve spolupráci s orgány samosprávy a s profesními sdruženími).

3.2.2 Zkvalitnění statistických informací na národní, regionální a lokální úrovni ve spolupráci se zástupci samosprávy, s asociacemi a profesními svazy.
3.2.3 Vytvoření a zavedení Systému státní správy a samosprávy pro cestovní ruch.
3.2.4 Vytvoření a zavedení Národního informačního a rezervačního systému cestovního ruchu, napojení na evropský informační portál cestovního ruchu.
3.2.5 Profilační a motivační šetření - např. šetření podnikatelského klimatu (barometru) v cestovním ruchu a profilu návštěvnosti ČR (motivací a očekávání turistů) atd.
3.2.6 Dokončení projektu Satelitního účtu cestovního ruchu ČR, jeho kontinuální pokračování a zpracování regionálních satelitních účtů.
3.2.7 Zmapování potenciálu území ČR a možností jeho využití pro cestovní ruch včetně dalších analýz.

3.3 Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu

3.3.1 Spolupráce veřejného sektoru se středními a vysokými školami v oblasti výuky předmětů v oblasti cestovního ruchu.
3.3.2 Spolupráce na realizaci zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
3.3.3 Systém celoživotního vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v cestovním ruchu (zpřístupnění poradenských a vzdělávacích služeb, nabídka nových forem informačních technologií, rozšíření zprostředkování vzděl. e-learningovou formou ...
Popis / Komentář:
environmentální vzdělávání a osvěta) v součinnosti se samosprávou a profesními sdruženími cestovních kanceláří a agentur, hotelů a restaurací apod.

3.3.4 Vytvoření celostátního odborného fóra cestovního ruchu, projednávání rozvoje cestovního ruchu v ČR (zástupci státních orgánů, odborných a profesních asociací, regionálních sdružení, krajů, vysokých škol, výzkumných agentur, apod.).
3.3.5 Výzkum, vývoj a inovace v cestovním ruchu (výzkumná základna pro stanovení tendencí vývoje cestovního ruchu).
3.3.6 Institucionální podpora založení výzkumného pracoviště cestovního ruchu.
3.3.7 Předvídání budoucích požadavků na pracovní místa v cestovním ruchu.

4. VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

4.1 Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni

4.1.1 Koordinace organizační, projektové a řídící činnosti mezi MMR, kraji a turistickými regiony.
4.1.2 Činnost organizací cestovního ruchu a regionálních a oblastních sdružení cestovního ruchu.

4.2 Činnost turistických informačních center

4.2.1 Podpora činnosti turistických informačních center.
4.2.2 Standardizace základního (shodného) spektra nabízených služeb v turistických informačních centrech.
4.2.3 Dokončení realizace turistických informací jako certifikované veřejné služby, tzn. naplnění vládního usnesení č. 848 ze dne 3. září 2003 k analýze veřejných služeb.
4.2.4 Realizace jednotné certifikace a označení turistických informačních center.
4.2.5 Tvorba regionální sítě turistických informačních center v návaznosti na řídící a organizační struktury v regionech.

4.3 Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu

4.3.1 Realizace usnesení vlády č. 401 ze dne 28. dubna 2004 k podmínkám rozvoje cestovního ruchu v České republice, kterým byla založena Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch.
4.3.2 Zkvalitnění spolupráce mezi veřejnou správou a profesními sdruženími cestovního ruchu (např. přenesení některých dozorových a kontrolních činností na profesní sdružení cestovního ruchu – pravomoci v dodržování doporučených standardů služeb apod.).
4.3.3 Koordinace aktivit veřejného sektoru a neziskových organizací a sdružení cestovního ruchu v oblasti koordinace záměrů rozvoje cestovního ruchu v regionech.
4.3.4 Prohloubení spolupráce obcí s podnikatelským sektorem a občanskou veřejností při projektování a realizaci záměrů rozvoje a podpory aktivit cestovního ruchu (pomoc kompetentních orgánů veřejné správy státní i krajské, včetně veřejné podpory, poradenství..
Popis / Komentář:
... a vzdělávání odpovědných pracovníků).

4.3.5 Prohloubení a zkvalitnění vzájemné spolupráce podnikatelského sektoru, občanské veřejnosti, neziskových organizací a správ chráněných území (NP, CHKO) především při přípravě, zpracování a realizaci projektů cestovního ruchu...
Popis / Komentář:
... na území těchto chráněných území

4.3.6 Prohloubení spolupráce mezi veřejným sektorem a dalšími subjekty na přípravě a realizaci rozvojových programů cestovního ruchu (zvýšení kvality přípravy a zpracování projektů a akcí na něž jsou požadovány finanční prostředky ze strukturálních fondů EU,...
Popis / Komentář:
... zvýšení kvality poradenské, výzkumné a vzdělávací činnosti).

4.4 Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti cestovního ruchu v ČR

4.4.1 Komplexní zajištění pohybu turistů na území ČR, včetně jejich bezpečnosti (zvýšení zajištění bezpečnosti turistů pohybujících se v místech cestovního ruchu).
4.4.2 Vytvoření zákona o Horské službě.
4.4.3 Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v České republice.
4.4.4 Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v cestovním ruchu s mezinárodními organizacemi (UNWTO, OECD).