Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Aktivita"

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Terminály
Telematika
Bezpečnost
Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
Sociální bydlení

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Zvýšení kvality vysoce specializované péče
Zvýšení kvality návazné péče
Deinstitucionalizace psychiatrické péče

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
Přechod na šetrné, ekologické zdroje

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Revitalizace souboru vybraných památek
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

eGovernment
Kybernetická bezpečnost
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Pořízení územních plánů
Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
Pořízení územních studií

4. Komunitně vedený místní rozvoj

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Přípravné podpůrné činnosti
Provozní činnosti
Animační činnosti

5. Technická pomoc

5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Řízení, implementace a monitorování programu
Podpora administrativních kapacit
Podpora žadatelům a příjemcům
Publicita a propagace