*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016

1. Předškolní vzdělávání

1.1 Spolupráce se zřizovateli mateřských škol při mapování demografického vývoje ve spádovýchoblastech mateřských škol s možností včasné přípravy na předpokládané změny

1.2 Podpora vzniku firemních mateřských škol v KHK

1.3 Podpora vyrovnávání vývoje dětí se sociálním znevýhodněním

2. Základní vzdělávání

2.1 Metodická pomoc obcím při optimalizaci sítě škol

2.2 Podpora inkluzivního vzdělávání na základních školách – integrace žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami do hlavního vzdělávacího proudu, avšak pouze v případech, kdy toto začlenění budežákům prospěšné a bude v souladu s § 16 školského zákona

3. Střední vzdělávání

3.1 Optimalizace sítě krajských škol a počtu míst na krajských středních školách v souladus demografickým vývojem (s ohledem na rovnoměrné rozložení nabídky jednotlivých oborů vzdělánína území kraje a s ohledem na posílení ekonomické stability škol)

3.2 Optimalizace oborové struktury v krajských středních školách v souladu s potřebami trhu práce

3.3 Optimální nastavení poměru počtu míst v maturitních i nematuritních oborech vzdělání ve středních školách v souladu s DZ ČR 2011 - 2015 a odpovídající potřebám trhu práce v KHK

3.4 Optimální nastavení poměru počtu míst v maturitních oborech poskytujících všeobecné a odborné vzdělání ve středních školách v souladu s DZ ČR 2011 - 2015 a odpovídající potřebám trhu práce v KHK

3.5 Podpora škol, které vyučují obory vzdělání jako jediné v KHK a absolventi mají dobrou dlouhodobouuplatnitelnost na trhu práce

3.6 Pokračování v realizaci kurikulární reformy

3.7 Zavedení efektivních způsobů hodnocení kvality vzdělávání ve středních školách

3.8 Rovný přístup ke střednímu vzdělávání i pro handicapované jedince

3.9 Posílení realizace dalšího vzdělávání ve středních školách, zajištění návaznosti počátečního a dalšího vzdělávání

3.10 Efektivní spolupráce zřizovatele krajských škol i samotných škol se zaměstnavateli, krajskou pobočkouÚřadu práce ČR a dalšími institucemi ovlivňujícími trh práce

3.11 Zvýšení motivace a profesionality pedagogických pracovníků středních škol

3.12 Podpora grantové politiky středních škol

3.13 Podpora programů EU pro rozvoj středních škol

3.14 Efektivní spolupráce krajských škol se zřizovatelem a s KÚ KHK

4. Vyšší odborné vzdělávání

4.1 Stabilizace vyššího odborného vzdělávání

4.2 Zachování profilace a vysoké úrovně vyššího odborného vzdělávání

4.3 Posílení postavení absolventů VOŠ na trhu práce

4.4 Podpora prostupnosti vyššího odborného vzdělávání a bakalářského studia

5. Vzdělávání a výchova dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

5.1 Podpora odpovídajícího vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních a středních školách včetně škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením v souladus § 16 školského zákona

5.2 Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy

6. Uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce

6.1 Snížení počtu nezaměstnaných absolventů

6.2 Zvýšení míry shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání u absolventů

7. Úloha, podpora a zvyšování profesionality pedagogických pracovníků

7.1 Podpora činnosti a aktivit ŠZ DVPP KHK zaměřené na nabídku a kvalitu vzdělávacích programů dleaktuálních požadavků a potřeb MŠMT, škol a školských zařízení, zřizovatelů

7.2 Zařazení programů zaměřených na podporu sebevědomí a flexibilitu pedagogů do programové nabídky

7.3 Podpora a zvyšování motivace pedagogů k učitelskému povolání, k osvojování nových metod výuky,k využívání nových informačních technologií apod.

7.4 Podpora zahájení činnosti Koordinačního centra Královéhradeckého kraje zaměřeného na podporu technických a přírodovědných oborů – spolupráce v rámci projektu z OPVK s Masarykovou univerzitou v Brně, propagaci aktivit ve školách a nabídku souvisejících vzdělávacích programů

7.5 Podpora navázání spolupráce ŠZ DVPP KHK se zahraničními partnery s cílem přípravy výměnných exkurzí do škol a školských zařízení a poznání jiných školských systémů

8. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení

8.1 Podpora rozvoje nabídky dalšího vzdělávání pro dospělé

8.2 Vytváření podmínek pro růst vzdělanosti dospělých

8.3 Vytváření podmínek pro získání, změnu, rozšíření či zvýšení kvalifikace dospělých

9. Základní umělecké vzdělávání

9.1 Udržení stávající kapacity ZUŠ - navýšení kapacit, případně vznik nových škol realizovat pouze vevýjimečných a odůvodněných případech

9.2 Podpora žádosti o zřízení nového uměleckého oboru, který dosud nebyl ve škole realizován

10. Jazykové vzdělávání

10.1 Podpora rozvoje jazykových znalostí a dovedností u dětí, žáků a studentů na všech typech škol

10.2 Podpora rozvoje jazykových znalostí a dovedností v rámci dalšího vzdělávání u dětí, žáků, studentů i pedagogů

10.3 Podpora veškerých aktivit směřujících k praktickému využití cizího jazyka všech účastníků jazykového vzdělávání

11. Zájmové vzdělávání a volný čas

11.1 Oblast děti a mládež – volný čas

11.2 Oblast tělovýchova a sport

11.3 Oblast soutěží a přehlídek

11.4 Oblast činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání

12. Systém poradenských služeb

12.1 Pedagogicko-psychologická poradenství

13. Prevence rizikového chování

14. Environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji

14.1 Udržení stabilního krajského systému EVVO pokrývající všechny oblasti a stupně celoživotníhovzdělávání

14.2 Zajištění kvalitní koordinace a podpory systému EVVO, kromě krajských zdrojů využívání evropskýchfondů a národních zdrojů, motivace obcí k podpoře EVVO

14.3 Podpora inovací a efektivních metod, jako je např. místně zakotvené učení, projektů zaměřených na zkvalitňování metodiky EVVO

15. Multikulturní výchova a vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

15.1 Podpora integrace dětí cizinců do mateřských, základních škol, ale i středních škol

16. Spolupráce státních orgánů a územních samosprávných celků s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

*