*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www stránky
Znak Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www stránky
 

Žďár nad Sázavou

Názvy hierarchických úrovní
A. "Problémový okruh"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou (2007)

A. KVALITA ŽIVOTA

A.1 Dopravní infrastruktura

A.1.1 Zklidnění dopravy ve městě na komunikacích vyšších tříd
Náměty / Záměry:

- Iniciovat začlenění oprav komunikací vyšších tříd do plánu ŘSD a kraje Vysočina
- Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města
- Modernizace odstraňování závad, zvýšení plynulosti dopravy na silnicích I/19 a I/37 (okružní křižovatky, odstranění úzkých míst, rekonstrukce mostů apod.)
- Iniciovat realizaci protihlukových, rychlostních a bezpečnostních opatření na komunikaci I/19, I/37 (ve správě ŘSD) a II/353 (ve správě Kraje Vysočina) vedoucí zastavěným územím města
- Rekonstrukce, modernizace a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy včetně mostů
- Iniciace a podpora vybudování kvalitnějšího napojení na dálnici D 1
A.1.2 Zkvalitnění místních komunikací a statické dopravy na území města
Náměty / Záměry:

- Postupně rekonstrukce úseků místních komunikací na území města
- Budování nových místních komunikací
- Budování okružních křižovatek přispívajících ke zvýšení plynulosti provozu
- Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- Zpracování/aktualizace pasportu místních komunikací
- Obnova dopravního značení na místních komunikacích (dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.)
- Instalace zařízení a příslušenství komunikací přímo přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- Modernizace a údržba dětského dopravního hřiště
- Přemístění dětského dopravního hřiště v důsledku budování komunikace Klafar II- Dolní
- Budování a zkvalitňování komunikací pro chodce
- Zkvalitnit údržbu komunikací a chodníků
- Pravidelná údržba přechodů pro chodce a značení parkovacích míst
- Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení
A.1.3 Rozvoj cyklistické dopravy
Náměty / Záměry:

- Vypracování koncepce rozvoje cyklistické dopravy ve městě
- Postupné budování cyklistických stezek1 na území města s cílem propojit frekventovaná místa ve městě
- Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními částmi a okolními obcemi
- Zvýšení bezpečnosti a kapacity stávajících cyklostezek
- Značení, opravy a úpravy cyklotras2
- Výstavba a rekonstrukce doprovodné cyklistické infrastruktury
A.1.4 Rozvoj dopravní obslužnosti území
Náměty / Záměry:

- Vytvářet podmínky pro zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy
- Obnova autobusových zastávek ve městě a v místních částech
- Udržování propojení veřejnou autobusovou dopravou místních částí s městem Žďár nad Sázavou
- Podpora bezbariérové veřejné dopravy
- Koordinace autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na dopravu obyvatel do zaměstnání a dětí a mládeže do škol
- Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží

A.2 Technická infrastruktura

A.2.1 Zkvalitnění technické infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Realizace opatření dle ÚPD města a dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod města Žďár nad Sázavou a místních částí
- Obnova zastaralých a funkčně nevyhovujících vodovodních řádů a kanalizačních systémů
- Zajištění dostatečné kvality pitné vody pro celkový rozvoj města v souladu s kvalitativními požadavky směrnice EU č. 75/444 EEC
- Postupně realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování nevyhovující a výstavbu nové technické infrastruktury v místních a okrajových částech města (kanalizační sítě a zásobování zemním plynem)
- Zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky směrnice EU č. 91/271/EEC
- Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou
- Výstavba inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a pro volnočasové aktivity
- Výstavba inženýrských sítí v lokalitách určených pro rozvoj podnikání
- Rekonstrukce horkovodní sítě a rozvodních stanic
- Budování nových horkovodních odboček a rozvodních stanic
- Aktualizace Energetické koncepce města
- Vybudování alternativních zdrojů energie (vodní elektrárna, fotovoltarická elektrárna, spalovna biomasy apod.)
- Zabezpečit zásobování města a místních částí elektrickou energií v dostatečné míře a kvalitě
- Zasíťování města optickými kabely
- Snaha o provázanost aktivit při rekonstrukci komunikací a chodníků s budováním inženýrských sítí (spolupráce s provozovateli sítí)
A.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Náměty / Záměry:

- Vytvoření metropolitní (optické) sítě města
- Rozšíření a zkvalitnění veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem
- Podpora zavádění vysokorychlostního internetu do místních částí města
- Podpora aktivit zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti obyvatel
- Podpora aktivit spočívajících v rozšiřování celkové informovanosti občanů o možnostech napojení domácností ve městě na internet
- Zkvalitňování ICT ve veřejné správě
- Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
- Rozvoj GIS (geografický informační systém) města
- Zpřístupnění výstupů z GIS veřejnosti
A.2.3 Bezpečnost a ochrana obyvatel
Náměty / Záměry:

- Pokračující aktivní zapojení do programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“
- Zkvalitňování a rozšiřování městského kamerového systému
- Realizace různých technických opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města
- Zkvalitňování činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou
- Realizace doprovodných preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality
- Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a vloupáním
- Realizace preventivních protipovodňových opatření na území města
- Rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění
- Rozvoj v oblasti požární ochrany (např. modernizace požární techniky)
- Zajištění informovanosti občanů z pohledu bezpečnosti a ochrany, jednání krizových situacích

A.3 Životní prostředí

A.3.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Náměty / Záměry:

- Naplňování Plánu odpadového hospodářství (POH) města Žďár nad Sázavou
- Zkvalitňování systému sběru, skladování, manipulace a odstraňování komunálního odpadu
- Rozvoj systému odděleného sběru a materiálové využití všech skupin odpadů
- Vybudování dotříďovací linky komunálního odpadu
- Podporovat zavádění nových technologií na využití druhotných surovin
- Sběr a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
- Rozšíření sběrného dvoru a kompostárny
- Vytvoření regionálního integrovaného systému nakládání s odpady
- Monitoring, rekultivace a údržba skládek a odstranění nepovolených skládek
- Rozšíření počtu sběrných míst pro odděleně sbírané složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, kovy) a tím přiblížit oddělený sběr obyvatelům
- Podpora odstraňování starých ekologických zátěží
- Dostatečná osvěta k nakládaní s odpady (propagační materiály, informace v tisku, poradenství, soutěže apod.)
- Rozvoj environmentálního vzdělávání a poradenství a jejich infrastruktury
A.3.2 Ochrana přírody a krajiny a péče o městskou zeleň
Náměty / Záměry:

- Revitalizace vodních toků
- Odbahnění a zpevnění hrází rybníků
- Protipovodňová opatření
- Snižování rizika vodní eroze
- Vytvoření celoměstské koncepce veřejné zeleně
- Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích
- Revitalizace městských parků
- Přeměna nevyužívaných ploch na park
- Péče, obnova doprovodné zeleně podél komunikací
- Péče o památné stromy
- Pravidelná údržba a úklid veřejných prostranství
- Podpora budování a zkvalitňování naučných stezek ve městě a okolí
- Respektování územních systémů ekologické stability (ÚSES)
- Monitoring a zveřejňování informací o stavu životního prostředí (např. emise, hluk, prašnost)
- Podpora aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny
- Podpora aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání
A.3.3 Udržitelné využívání zdrojů energie
Náměty / Záměry:

- Podpora využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
- Vybudování bioplynové stanice
- Využívání odpadního tepla
- Rekonstrukce zdrojů tepla (kotelen, rozvodů, přípojek)
- Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)
- Plynofikace místních částí v případě příznivých technických a ekonomických podmínek
- Zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech podpory

A.4 Bydlení

A.4.1 Zlepšení podmínek pro bydlení
Náměty / Záměry:

- Zpracování koncepce bydlení a bytové politiky ve městě
- Pokračování činnosti Fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu
- Revitalizace panelových sídlišť
- Výstavba sociálních bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a startovacích bytů pro mladé
- Výstavba nájemních bytů
- Oprava a modernizace stávajícího bytového a domovního fondu
- Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚPD města
- Podpora individuální i developerské bytové výstavby
- Využití stávajících využívaných i nevyužívaných budov ve městě k přestavbě na byty (střešní nástavby, brownfields)
- Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města

B. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Zdravotní a sociální péče

B.1.1 Rozvoj zdravotní a sociální infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení
- Rekonstrukce sociálního zařízení a rozšíření domu s pečovatelskou službou
- Rozšíření kapacity domu pro seniory
- Vybudování nákladního výtahu v Domu klidného stáří
- Podpora vybudování zařízení a rozvoje služeb pro zdravotně a duševně postižené
- Vybudovat azylový dům pro ženy
- Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras (vč. bezpečných tras)
B.1.2 Rozvoj zdravotních, sociálních a preventivních služeb
Náměty / Záměry:

- Naplňování výstupů Komunitního plánu sociálních služeb
- Podpora stávajících sociálních, zdravotnických a preventivních služeb
- Podpora rozvoje sociálních, zdravotnických a preventivních služeb
- Rozšíření a zajištění stávajících služeb v domě s pečovatelskou službou
- Podpora odborných školení zaměstnanců zdravotních, sociálních a preventivních služeb
- Podpora vzniku chráněných dílen
- Rozvoj sociálního, právního, psychologického a dalšího odborného poradenství
- Vytváření vhodných programů a akcí pro různé cílové skupiny (např. seniory, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené)
- Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků působící v oblasti zdravotní, sociální preventivní péče
- Vytvořit centrum sociálních služeb
- Podpora dobrovolnictví
- Podpora služeb osobní asistence
- Iniciace a podpora aktivit v oblasti sociální integrace obyvatel a etnických skupin
- Vytvoření Generelu bezbariérových tras ve městě
- Podpora rozšíření služeb pro tělesně postižené (např. handicap taxi)
- Podpora realizace osvětových akcí v oblasti zdraví a prevence civilizačních chorob
- Prevence sociálně patologických jevů (např. speciální programy pro děti a mládež, pedagogy a rodiče)
- Zajištění a rozvoj humanitární pomoci/sbírky

B.2 Volný čas

B.2.1 Rozvoj volnočasových aktivit obyvatel města
Náměty / Záměry:

- Iniciace a podpora volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež
- Pokračování v realizaci grantových programů města
- Rozšiřování aktivit a akcí pro rodiče s dětmi
- Rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny (např. senioři, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené, obyvatele ohrožené sociálním vyloučením)
- Podpora a realizace tradičních i nových společenských, kulturních a sportovních akcí
- Rozšiřování a zkvalitňování služeb Knihovny Matěje Josefa Sychry včetně vzdělávacích aktivit
- Podpora aktivit a spolupráce s NNO a spolků působící v oblasti kultury, sportu a volného času
- Pokračování ve vytváření komplexní nabídky možností kulturního a sportovního vyžití
- Pravidelné poskytování informací o aktuálních grantových programech a možnostech financování akcí zaměřených na rozvoj volného času obyvatel města
B.2.2 Infrastruktura pro trávení volného času
Náměty / Záměry:

- Údržba a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení ve městě
- Zkvalitnění sportovního a kulturního zázemí v místních částech
- Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť dle předpisů a norem
- Rekonstrukce sportovních hřišť
- Rekonstrukce plaveckého bazénu
- Výstavba koupaliště/aquaparku
- Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry a další využití volných kapacit objektu
- Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty (např. skate-park, lanové centrum, horolezecká stěna, letní bobová dráha, snowtubing apod.)
- Podpora vytváření aktivit zaměřené na rozvoj zimních sportů
- Budování specifických sportovišť pro děti a mládež posilující prevenci sociopatologických jevů
- Iniciovat a realizovat tzv. dětské projekty (vytvářené z iniciativy dětí)
- Podpora aktivit NNO v oblasti zkvalitnění technického stavu a vybavení volnočasové infrastruktury

B.3 Kultura

B.3.1 Ochrana kulturního dědictví a rozvoj kultury
Náměty / Záměry:

- Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek a památky UNESCO
- Ochrana kulturního dědictví
- Podpora zabezpečení kulturních památek
- Výstavba, technické zhodnocení a údržba objektů pro kulturu
- Rozvoj kulturních aktivit v návaznosti na památku UNESCO
- Realizace kulturních akcí spojených s bohatou historií města
- Podpora stávajících kulturních akcí
- Podpora kulturních akcí s inovačním charakterem
- Podpora nových a netradičních kulturních akcí
- Realizace kulturních akcí pro různé cílové skupiny (např. děti a mládež, seniory, rodiče)
- Realizace programů zaměřených na kulturní zajímavosti města a okolí
- Podpora vytváření a modernizace výstavních expozic
- Vytváření tématických okruhů a naučných stezek městem a okolím ve vztahu ke kulturním a přírodním zajímavostem

B.4 Vzdělávání

B.4.1 Vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávacích programů a akcí
Náměty / Záměry:

- Iniciovat projekty pro podporu celoživotního vzdělávání ve městě
- Iniciace a podpora vytvoření systému koordinovaného vzdělávání dospělých
- Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích kurzů pro dospělé organizovaných Knihovnou Matěje Josefa Sychry
- Podpora dalšího profesního vzdělávání pedagogů, lektorů a dalších odborníků působící ve vzdělávání
- Podpora vytváření a naplňování školních vzdělávacích programů dle koncepce Rámcového vzdělávacího programu
- Podpora informovanosti o možnostech vzdělávacích programů EU pro školy, školská zařízení a NNO
- Pokračující úzká spolupráce se všemi školskými zařízeními ve městě
- Podpora rozšiřování vzdělávacích aktivit, rozšiřování oborů u školských zařízení zřízených krajem Vysočina
- Podpora realizace preventivních programů na školách
- Podpora vzdělávacích aktivit zapojující děti a mládež do komunálního rozvoje
- Podpora mezinárodních (přeshraničních) projektů pro děti a mládež
B.4.2 Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělání
Náměty / Záměry:

- Modernizace a rekonstrukce budov městem zřízených vzdělávacích zařízení
- Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem
- Podpora investičních i neinvestičních aktivit školských zařízení zřízených krajem Vysočina
- V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu stravovacích zařízení zřízených městem a sloužících pro stravování dětí a mládeže
- Podpora modernizace budov a zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení ve městě
- Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacích zařízeních
- Zkvalitnění sportovišť v areálech škol s důrazem na možnosti využití pro širokou veřejnost

B.5 Partnerství

B.5.1 Rozvoj spolupráce a partnerství
Náměty / Záměry:

- Dále aktivně rozvíjet spolupráci s partnerskými městy a organizacemi
- Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi a městy
- Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce
- Podpora přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem na úrovni měst, škol, kulturních a sportovních organizací a spolků
- Realizace projektů zaměřených na podporu účasti občanů na rozhodování a místním veřejném životě
- Zapojení města do Místní Agendy 21 a Národní sítě Zdravých měst
- Podpora občanských iniciativ, zájmových seskupení a jejich vyšší participace na rozvoji města
- Uplatňování principu partnerství při přípravě projektů
- Pokračování v pravidelné informovanosti občanů města o realizovaných a připravovaných rozvojových záměrech (Radniční noviny, internet apod.).

C. CESTOVNÍ RUCH

C.1 Turistická infrastruktura pro návštěvníky města a okolí

C.1.1 Zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Náměty / Záměry:

- Zkvalitnit a rozšířit sportovní a kulturní infrastrukturu pro využití v rámci cestovního ruchu
- Využití památky UNESCO k rozvoji cestovního ruchu
- Rozšířit doprovodný mobiliář ve městě a jeho místních částech (např. odpočinková místa, informační tabule, kolostavy)
- Rekonstrukce, výstavba přístupových komunikací včetně parkovišť k turisticky atraktivním památkám a objektům
- Rekonstrukce, modernizace ubytovacích zařízení
- Podpora rozvoje infrastruktury pro venkovskou turistiku v místních částech
- Podpora vzniku půjčoven sportovních potřeb
- Podpora aktivit směřujících do rozvoje infrastruktury pro zimní turistiku (lyžařské vleky, běžecké trasy)
- Vytvoření kvalitního systému informování turistů o atraktivitách v oblasti cestovního ruchu
- Rozvoj informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu
- V návaznosti na fondy EU připravit a realizovat komplexní projekt řešící zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě (sportoviště, ubytovací kapacity, cyklostezky apod.)
- Podpora aktivit v oblasti rozšíření konferenční či kongresové turistiky ve městě
- Podpora vytváření a zkvalitňování ubytovacích kapacit v území včetně jejich certifikace
- Podpora investičních podnikatelských aktivit v oblasti zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu města a okolí
C.1.2 Rozvoj cykloturistiky, pěší turistiky a zimních sportů
Náměty / Záměry:

- Vyznačení nových cyklotras a pěších naučných tras v návaznosti na turistické cíle v okolí
- Oprava, údržba značení stávajících cyklotras a pěších naučných tras
- Oprava povrchů cyklotras a pěších turistických tras
- Budování cyklostezek
- Vytvořit netradiční a specifické cyklistické trasy a okruhy (např. MTB trasy)
- Budování, údržba lyžařských tratí ve městě i jeho okolí
- Podpora nových a netradičních zimních sportů
- Podpora hippoturistiky (např. vybudování hippostezek)
- Podpora zkvalitnění zázemí pro cyklisty (např. úschovny, půjčovny, servis)
- Spolupráce se zástupci Lesů České Republiky, s.p. (LČR) při zkvalitňování tras a jejich zázemí v lesních úsecích
C.1.3 Vzhled města
Náměty / Záměry:

- Péče o celkový vzhled města
- Údržba čistoty a pořádku na veřejných prostranství
- Rozšiřování a údržba odpočinkových ploch
- Realizace aktivit posilující historický vzhled města
- Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech
- Komplexní úpravy okolí Zelené hory

C.2 Podpora služeb cestovního ruchu

C.2.1 Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu
Náměty / Záměry:

- Vytvoření platformy spolupráce všech zainteresovaných subjektů ve městě z pohledu rozvoje cestovního ruchu
- Vytvoření marketingové studie cestovního ruchu města Žďár nad Sázavou
- Iniciovat semináře zaměřené na problematiku cestovního ruchu a možnosti financování rozvojových záměrů z fondů EU a ČR
- Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu
- Spolupráce s místními podniky (např. nabídka exkurzí do tradičních podniků)
- Zkvalitnit provázanost internetových prezentací subjektů působící v CR ve městě
- Zapojení místních podnikatelů do marketingových aktivit města, spolupráce při tvorbě propagačních materiálů, zajištění distribuce materiálů po městě prostřednictvím místních podnikatelů
C.2.2 Propagace města Žďár nad Sázavou
Náměty / Záměry:

- Tvorba chybějících propagačních materiálů, vytvoření komplexních produktů pro různé skupiny návštěvníků
- Spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti propagace a marketingu
- Rozvíjet užší spolupráci s krajem Vysočina v oblasti propagace města (např. veletrhy)
- Spolupráce s ostatními obcemi a mikroregiony v okolí na celkové propagaci a vytvoření nabídky pro návštěvníky
- Vytvoření grafického manuálu města Žďár nad Sázavou
- Aktualizace propagačních materiálů města
- Vytváření nových atraktivních programů pro návštěvníky
- Pokračování ve zveřejňování aktuálních informací o sportovních a kulturních akcích ve Žďáře nad Sázavou
- Pokračování v provozu turistických informačních center
- Zkvalitnit informační systém pro návštěvníky ve městě i jeho okolí (např. doplnit informační ukazatele ve městě a na dálnici D1, informační tabule, mapy)
- Rozšíření obsahu internetových stránek města Žďár nad Sázavou (www.zdarns.cz) věnující se turistice (např. nabídka služeb pro návštěvníky) či případně vytvořit turistické informační stránky města
- Rozšíření využití ICT v cestovním ruchu
- Příprava a realizace komplexního projektu do fondů EU řešící zkvalitnění služeb v CR

D. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

D.1 Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání

D.1.1 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Inventarizace brownfields a ploch vhodných pro podnikání
- Podpora regenerace, revitalizace a konverze brownfields
- Podpora vzniku podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele
- Pokračování v zasíťování a přípravě ploch pro podnikatelské subjekty
- Budování a oprava přístupových komunikací
- Zlepšení dopravní dostupnosti města
- Vybudování železniční vlečky do průmyslové zóny Jámská
- Iniciace a vybudování železniční zastávky u průmyslové zóny Jámská
- Podpora vytvoření metropolitní ICT sítě a napojení či zkvalitnění napojení podnikatelských subjektů na komunikační a datové sítě
D.1.2 Institucionální podpora podnikání
Náměty / Záměry:

- Pokračování činnosti a podpora Czechpointu
- Udržení případně posílení administrativní funkce města
- Vytvoření pracovní skupiny na podporu podnikání a zaměstnanosti
- Marketingová strategie na rozvoj podnikání – průzkum potřeb místních podnikatelů, strategie pro příchod nových investorů
- Vytvoření fondu podpory podnikání zaměřeného na tzv. měkké projekty (např. projektovou dokumentaci, webové stránky, rozvoj lidských zdrojů)
- Vytvoření interaktivního a tištěného katalogu místních firem
- Rozšíření spolupráce místní veřejné správy s podnikateli v oblasti rozvojových záměrů
- Pokračování a aktualizace nabídky pozemků vhodných pro podnikání
- Užší spolupráce s CzechInvestem, Hospodářskou komorou a dalšími odbornými institucemi
- Pravidelné informování podnikatelských subjektů o možnostech využívání dotací z programů ČR a EU
D.1.3 Propagace města z pohledu podnikání
Náměty / Záměry:

- Budování pozitivního image města jako oblasti vhodné pro podnikání
- Podpora pořádání workshopů, seminářů, veletrhů a setkání podnikatelů
- Vytvoření interaktivního podnikatelského serveru s odkazy na místní podnikatele, aktuálními informacemi, informacemi o dotacích apod.)
- Pro místní podnikatele vytvořit prestižní motivační systém (např. podnikatel/firma roku)
D.1.4 Podpora podnikání
Náměty / Záměry:

- Podpora začínajícím podnikatelům
- Podpora sdružování a spolupráce podniků (např. vznik klastrů, transfer technologií a znalostí)
- Podpora zavádění certifikace
- Podpora inovačního podnikání
- Podpora příchodu a vzniku hi-tech firem
- Podpora zavádění informačních technologií do podnikatelské činnosti
- Podpora modernizace a pořízení nového technologického vybavení firem
- Podpora výstavby nových objektů a regenerace objektů v majetku firmy
- Podpora rozšiřování výrobních kapacit

D.2 Lidské zdroje

D.2.1 Reflexe vzdělávacího systému na požadavky trhu práce
Náměty / Záměry:

- Zpracování studie mapující požadavky trhu práce z pohledu vzdělávacích oborů
- Modularizace učebních plánů odborných a středních škol za účelem rychlejší reakce na situaci v oblasti trhu práce
- Zkvalitnění materiálního a technického vybavení odborných škol
- Spolupráce vzdělávacích zařízení s podnikatelskými subjekty (i zahraničními) – např. odborné praxe, výzkum
- Podpora aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání obyvatel
- Podpora a pořádání veřejných vzdělávacích kurzů (jazykové, počítačové kurzy apod.)
- Podpora dalšího profesního vzdělávání
- Pronajímání vhodných prostor pro firemních školení, popř. zapůjčení potřebných učebních pomůcek
D.2.2 Řešení problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin obyvatel
Náměty / Záměry:

- Podpora projektů zabývající se rekvalifikací a dalším vzděláváním
- Stimulace nabídky pracovních příležitostí pro ohrožené skupiny obyvatel (např. občany ZPS, absolventy atd.)
- Vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
- Podpora vzniku chráněných dílen a pracovišť
- Podpora projektů pracovní terapie
- Iniciace a podpora projektů řešící sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí
*