*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / World Health Organization
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / World Health Organization
www stránky
Znak SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / World Health Organization
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / World Health Organization
www stránky
 

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / World Health Organization

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"

Rozbalit detaily

Zdraví 2020: Evropská politika pro zdraví a kvalitu života (2012)

1. Celoživotní investice do zdraví a posilování role občanů

1.1 27. Podpora dobrého zdravotního stavu během celého života vede ke zlepšení vyhlídek na delší dobu prožitou ve zdraví a na dlouhověkost; obojí může přinést ekonomický, sociální i individuální prospěch

Popis / Komentář:
Demografické, změny, které probíhají v jednotlivých zemích, vyžadují efektivní celoživotní strategii, která
dává prioritu novým přístupům k podpoře zdraví a prevenci nemocí. Zlepšení zdraví a rovnosti ve zdraví začíná v období těhotenství a raného vývoje dětí. Zdravé děti se lépe učí, zdraví dospělí jsou produktivnější, zdraví senioři mohou aktivně přispívat ke společnosti. Zdravé a aktivní stárnutí je politickou prioritou a hlavní prioritou výzkumu.

1.2 28. Programy podpory zdraví založené na principu aktivního zapojení a zvýšení role občanů nabízejí skutečný přínos

Popis / Komentář:
Zahrnují: vytvoření lepších podmínek pro zdraví, zlepšení zdravotní gramotnosti, podporu nezávislého života a zajištění, aby zdravější volba byla snadnější volbou. Patří sem také zajištění bezpečného průběhu těhotenství, umožňující novorozencům zdravý vstupu do života; podpora bezpečnosti a blahobytu a ochrana dětí a mládeže; podpora zdravých pracovišť; a podpora zdravého stárnutí.... »

1.3 29. Existují jasné důkazy, že nákladově efektivní strategie mohou přímo zlepšit zdraví a blahobyt populace

Popis / Komentář:
Praktické zkušenosti a výstupy programů podpory zdraví a národních strategiích zaměřených na klíčové skupiny nemocí – jako jsou kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes – přicházejí z celého evropského regionu. Prokazují, že kombinace kvalitního řízení ze strany státní správy, podpůrného prostředí a metod podněcujících smysl pro kontrolu a posilování role občanů, může vést k úspěchu. Posilování sociálně-behaviorálního výzkumu může poskytnout další důkazy vysvětlující tento vývoj.

1.4 30. Rozvoj programů podpory zlepšování duševního zdraví je vysoce relevantní

Popis / Komentář:
Každý čtvrtý člověk žijící v evropském regionu má zkušenosti n nějakou formou duševního onemocnění. Specifickým úkolem je podpořit včasnou diagnostiku deprese a prevenci sebevražd. K tomu lze využít komunitních intervenčních programů. Výzkum umožňuje lepší pochopení škodlivé vazby mezi duševními problémy a sociální marginalizací, nezaměstnaností, bezdomovectvím a užíváním alkoholu a jiných omamných látek. Je také nutno řešit nové formy závislosti spojené s virtuálním internetovým světem.

1.5 31. Obzvláště cenné jsou strategie zaměřené na zdravý život mladých lidí a starší populace

Popis / Komentář:
Široké spektrum zainteresovaných stran může přispět k programům podpory zdraví, včetně mezigeneračních aktivit. Aktivity pro mladé lidi zahrnují vzdělávání mezi vrstevníky (tzv. peer-to-peer), zapojení mládežnických organizací a školní programy na podporu zdravotní gramotnosti. Obzvláště důležité je zahrnout práci do oblasti duševního a sexuálního zdraví. Pro starší lidi jsou určeny iniciativy zaměřené na aktivní a zdravé stárnutí, které jim mohou pomoci zlepšit zdraví a kvalitu života.

2. Řešení hlavních evropských zdravotních problémů – nepřenosných a přenosných onemocnění

2.1 32. Zdraví 2020 se zaměřuje na řadu efektivních integrovaných strategií a intervencí, jejichž cílem je řešení hlavních zdravotních problémů regionu

Popis / Komentář:
Jedná se především o nepřenosná a přenosná onemocnění. Oba typy vyžadují kombinaci cílených aktivit veřejného zdraví a úkonů  systému zdravotní péče. Účinnost těchto strategií je podpořena aktivitami zaměřenými na spravedlivost, sociální determinanty zdraví, posilování aktivního postoje lidí k vlastnímu zdraví a podpůrného prostředí.

2.2 33. Úspěšné řešení nadměrné zátěže, kterou představují chronická nepřenosná onemocnění, vyžaduje kombinovaný přístup

Popis / Komentář:
Zdraví 2020 podporuje uplatnění integrovaného přístupu zapojujícího všechny úrovně státní správy a celou společnost, který byl přijat v rámci jiných regionálních a globálních strategií, neboť je stále patrnější, že aktivity zaměřené na ovlivnění individuálního chování mají jen omezený dopad. Nepřenosná onemocnění jsou nerovnoměrně rozšířena vně i mezi zeměmi a jsou úzce spjata s opatřeními řešícími sociální a environmentální determinanty zdraví.

2.3 34. Zdraví 2020 podporuje zvýšení úsilí zaměřeného na implementaci globálních a regionálních ustanovení týkajících se nepřenosných onemocnění

Popis / Komentář:
Mezi prioritní oblasti patří: Existující deklarace a strategie, jako: politická deklarace OSN o nepřenosných onemocněních (summit v roce 2011); Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku; Globální strategie pro výživu, pohybovou aktivitu a zdraví; Globální strategie a regionální akční plán pro snížení škodlivého užívání alkoholu; Akční plán pro implementaci Evropské strategie pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění 2012–2016; a Akční plán duševního zdraví pro Evropu (WHO).... »

2.4 35. Zdraví 2020 podporuje soustavné úsilí v boji s přenosnými nemocemi

Popis / Komentář:
Žádná země si nemůže dovolit polevit ve své ostražitosti. Každá země musí neustále usilovat o udržení nejvyšších možných standardů. Priority pro evropský region zahrnují: Budování kapacit v oblasti informací a stálého dohledu: Je nutná implementace Mezinárodního zdravotního řádu (IHR - International Health Regulations), zlepšení výměny informací a v případě potřeby i realizace společných aktivit v oblasti dozoru a kontroly nemocí prostřednictvím veřejných zdravotnických,... »

3. Posílení zdravotnických systémů zaměřených na lidi, podpora kapacity veřejného zdraví a rozvoj krizové připravenosti, dohledu a akceschopnosti v mimořádných situacích

3.1 36. Dosažení vysoké úrovně kvality péče a lepších výsledků v oblasti zdraví vyžaduje systémy, které jsou finančně životaschopné, pokrývající potřeby, zaměřené na lidi a založené na důkazech a informacích

Popis / Komentář:
Všechny země se musí přizpůsobovat měnící se demografii a modelům nemocí, zejména s ohledem na duševní choroby, chronické nemoci a stavy související se stárnutím. Proto je nutné změnit zaměření systémů zdravotní péče a klást důraz na prevenci chorob, kontinuální podporu zlepšování kvality a integrace poskytování služeb, zajištění kontinuity péče, podpory svépomoci pacientů a přemístění lékařské péče co nejblíže k domovu, tak aby to bylo bezpečné a cenově efektivní.... »

3.2 37. Zdraví 2020 znovu potvrzuje závazek Světové zdravotnické organizace a jejích členských států na zajištění univerzálního pokrytí zdravotní péče, včetně přístupu k vysoce kvalitní a dostupné lékařské péči a lékům

Popis / Komentář:
Mnohé země dosáhly univerzálního pokrytí, je však potřeba učinit další kroky k odstranění neúměrně vysokých plateb v regionu. Je nutno zajistit dlouhodobou udržitelnost a odolnost vůči ekonomickým cyklům, zastavit zvyšování nákladů ovlivňovaných nabídkou, eliminovat plýtvání prostředků, a současně zajistit přiměřenou úroveň finanční ochrany.... »

3.3 38. Zdraví 2020 i nadále vnímá primární zdravotní péči jako základní kámen zdravotnických systémů 21. století

Popis / Komentář:
Primární péče může reagovat na dnešní potřeby vytvořením a podporou partnerského prostředí, které podněcuje lidi k účasti na nových způsobech léčby a lepší péči o vlastní zdraví. Plné využití nástrojů a inovací 21. století, jakými jsou komunikační technologie – digitální záznamy, telemedicína a elektronické zdravotnictví – a sociální média, může přispět k lepší a efektivnější péči.... »

3.4 39. Dosažení lepších výsledků v oblasti zdravotnictví vyžaduje výrazné posílení funkcí a kapacit v oblasti veřejného zdraví

Popis / Komentář:
Ačkoliv se kapacita a prostředky v oblasti veřejného zdraví v rámci regionu liší, výrazné přínosy v oblasti nákladů může přinést prioritizace investování do institucionálních dohod a do budování kapacity veřejného zdravotnictví, úsilí o posílení ochrany zdraví, prevence a podpora zdraví. Pomoci může rovněž přezkoumání a přizpůsobení právních předpisů a jiných dokumentů v oblasti veřejného zdraví, za účelem modernizace a posílení funkcí veřejného zdravotnictví.... »

3.5 40. Revitalizace veřejného zdravotnictví a transformace poskytování služeb vyžaduje reformu vzdělávání a školení zdravotnických odborníků

Popis / Komentář:
Flexibilnější, všestranně kvalifikovaní a týmově orientovaní pracovníci jsou srdcem zdravotnického systému vhodného pro 21. století. To zahrnuje: poskytování zdravotní péče na základě týmové práce; nové formy poskytování služeb (včetně domácí péče a dlouhodobé péče); umění podporovat posílení role pacientů a jejich schopnosti svépomoci; a zlepšení strategického plánování, řízení, meziresortních aktivit a vedení.... »

3.6 41. Klíčový význam má vývoj adaptivních politik, odolných struktur a obezřetnosti, neboť jen tak je možno efektivně předvídat a zvládat mimořádné zdravotní situace

Popis / Komentář:
Politiky musí odrážet komplexnost kausálních cest a musí být schopny rychle a novátorsky reagovat na mimořádné události, jako je propuknutí epidemie infekční choroby. Mezinárodní zdravotní řád vyžaduje, aby země implementovaly meziresortní, nadnárodní přístup k veřejnému zdraví, který bude zaměřen na široké spektrum rizik a bude připraven efektivně zvládat zdravotní aspekty mimořádných událostí a humanitárních katastrof.

4. Vytváření odolných komunit a prostředí podporujících zdraví

4.1 42. Vybudování odolnosti je klíčovým faktorem ochrany a podpory zdraví a blahobytu na úrovni jednotlivců i komunit

Popis / Komentář:
Příležitosti pro zdravý vývoj lidí jsou úzce propojeny s podmínkami, v nichž se lidé rodí, vyrůstají, pracují a stárnou. Systematické vyhodnocení zdravotních vlivů rychle se měnícího prostředí – zejména v souvislosti s technologiemi, prací, výrobou energie a urbanizací – je naprosto zásadní a musí být provázeno aktivitami, jež zajistí pozitivní přínos pro zdraví.... »

4.2 43. Spolupráce mezi resortem životního prostředí a zdravotnickým sektorem je naprosto klíčová pro ochranu lidského zdraví před riziky plynoucími z nebezpečného nebo kontaminovaného prostředí a pro nastavení sociálních a fyzikálních faktorů podporujících zdraví

Popis / Komentář:
Rizika plynoucí ze životního prostředí jsou významnými determinantami zdraví; často je zdravotní stav úzce spjat s prostředím, například s expozicí škodlivým emisím nebo s vlivem klimatických změn, které společně se sociálními determinantami působí na zdraví. V kontextu Ria +20, konference OSN o udržitelném rozvoji, probíhá posuzování příznivého vlivu, který může mít pro zdraví nízkouhlíková ekonomika a další související výhody environmentálních politik.... »

4.3 44. Efektivitu veřejného zdravotnictví zvyšuje rozšíření mezidisciplinární a meziresortní spolupráce mezi oblastmi lidského, environmentálního a zvířecího zdraví

Popis / Komentář:
Můžeme sem zahrnout: práci na komplexní implementaci multilaterálních environmentálních dohod a na implementaci doporučení z dokumentu European environment and health process; rozrůstající se základnu vědeckých poznatků; hodnocení zdravotních dopadů politik různých sektorů, zejména těch, které mají vliv na zdraví a životní prostředí zároveň; zajištění trvalého rozvoje a přizpůsobení služeb pro životní prostředí a zdraví; a podporu zdravotnickému sektoru při rozvoji aktivit šetrnějších k... »

*