Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Cíl strategie"
1 "Priorita"
1.1 "Problém/téma"

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027

GesceSpolugesceSpolupráce
Předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických i nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem prostřednictvím trvale udržitelného souboru moderních, efektivních, vzájemně koordinovaných a na důkazech založených vzdělávacích, preventivních, léčebných, sociálních, legislativních, ekonomických, represivních a dalších opatření.
Posílení prevence a zvýšení informovanosti
Posílení koordinace prevence s jasným vymezením rolí jednotlivých subjektů vstupujících do
systému prevence rizikového chování v oblasti závislostí
Zvýšení informovanosti (zdravotní a právní gramotnosti) veřejnosti v oblasti vzniku, negativních
dopadů a rizik užívání návykových látek (legální, nelegální návykové látky, psychoaktivní léčivé
přípravky) a závislostního chování
Destigmatizace uživatelů návykových látek v kontextu destigmatizace duševních poruch
a prevence sociální exkluze
Analýza souvisejících faktorů a podpora sestupného trendu v míře užívání návykových látek
mezi dětmi a mládeží, posunutí hranice prvního kontaktu s návykovou látkou a rizikového
chování do vyššího věku
Podpora sestupného trendu v míře závislostního chování v dospělé pop
Rozšíření realizace efektivních programů primární prevence a jejich dostatečné finanční zajištění
z veřejných rozpočtů, zejména změřených na děti a mládež, a to včetně programů genderově
senzitivních a zaměřených na specifické populační skupiny (např. osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
Rozšíření realizace screeningu, včasné diagnostiky a krátké intervence v oblasti závislostního
chování do praxe
Zvýšení preventivní a osvětové činnosti (ve spolupráci s odbornou veřejností) v oblasti řízení
motorových vozidel pod vlivem návykových látek
Podpora zvyšování znalostí a dovedností realizátorů intervencí a tvůrců politik na všech
úrovních
Kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb
Vydefinování a koncepční zajištění (minimální) sítě adiktologických služeb, podpora
mechanismů a nástrojů tvorby sítě služeb v praxi
Dobudování sítě služeb s prioritním zaměřením na ambulantní adiktologické služby (včetně těch
pro děti a dospělé)
Aktivní vyhledávání a zajištění přenosu moderních, ověřených a efektivních typů služeb, postupů
a dovedností do sítě adiktologických služeb a jejich poskytování
Zvýšit dostupnost adiktologických služeb pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit
Zajištění kapacity a podpora personálního zabezpečení nízkoprahových harm reduction
programů pro problémové uživatele pervitinu a opioidů
Pro chronické uživatele a závislé na opiátech zajistit dostupnost substituční péče
Zahájit studii substituční léčby pro chronické uživatele či závislé na pervitinu s vyhodnocením
dopadů na jejich duševní zdraví, somatické zdraví, sociální začleňování, nezávislost na
nelegálních trzích a „well being“
Podpora intervencí a opatření podporujících přechod k méně intenzivním a méně rizikovým
vzorcům užívání návykových látek, hazardního hraní a dalších forem závislostního chování
Podpora programů zaměřených na intervence v prostředí nočního života
Zvýšit dostupnost orientačního vyšetření na infekční onemocnění v adiktologických službách,
podpořit vstup infikovaných klientů do léčby a jejich setrvání v léčbě
Podpora resocializačních doléčovacích programů dostupných klientům po léčbě v terapeutických komunitách a střednědobých odvykacích léčbách, a to v každém kraji
Zvýšení kapacity a podpora programů bydlení pro uživatele návykových látek / patologické hráče a dalších opatření v oblasti jejich sociální stabilizace (pracovní uplatnění)
V detenčních zařízeních, ve věznicích, v rámci výkonu trestů nespojených s odnětím svobody
Podpora kvality a odborné způsobilosti služeb definovaných v síti adiktologických služeb –
revize systému podpory a ověřování kvality, zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků
pracujících v adiktologických službách
Koncepční odborné uchopení oblasti adiktologické péče pro starší věkové skupiny a stárnoucí
uživatele návykových látek, zavedení cílených a strukturovaných programů o přežívající
a stárnoucí chronické uživatele drog se zahrnutím intervencí zdravotních, rehabilitačních,
socioterapeutických, resocializačních i spirituálních
V rámci včasné intervence, léčení i snižování škod v resortu speciálního školství, v oblasti péče o rizikovou a ohroženou populaci dětí a dospívající mládeže podpořit vznik programů zaměřených na včasnou detekci, krizovou intervenci, léčení i snižování škod při užívání drog
Koncepční uchopení oblasti harm reduction opatření pro uživatele alkoholu a tabáku
Řešení problémů spojených s existencí adiktologických služeb na zdravotně-sociálním pomezí, včetně příslušného právního prostředí a nastavení koordinovaného přístupu garantů
jednotlivých oblastí na národní úrovni
Synergické využívání procesů a výstupů probíhající reformy péče o duševní zdraví a projektu Systémová podpora adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky
Efektivní regulace trhů s návykovými látkami
a závislostními produkty
Modelování ekonomické a marketingové regulace jednotlivých druhů legálních návykových
látek a hazardních her (cenová, daňová regulace, dostupnost, regulace reklamy apod.) podle
míry jejich rizikovosti tak, aby došlo ke snížení nabídky, dostupnosti a poptávky, ale současně
aby nedošlo k rozvoji černého trhu s návykovými látkami a hazardními hramI
Provedení studie analyzující základní charakteristiky současně existujících nelegálních trhů
s drogami (legálními i nelegálními) s interpretací základních charakteristik, rizik i návrhů řešení
pod odborným a administrativním dohledem RVKPP
Vytvoření podmínek pro zavedení nástrojů snižování rizik na straně výrobců a prodejců
legálních návykových látek a provozovatelů hazardních her, včetně možností o těchto nástrojích
informovat
Vytvoření pravidel pro komunikaci výrobců, distributorů a prodejců produktů se závislostním
potenciálem s aktéry vytvářejícími politiku v oblasti závislostí, jejichž hlavním cílem je ochrana
před ovlivňováním veřejnozdravotní politiky ze strany soukromých subjektů
Snížení dostupnosti prekurzorů drog a dalších chemických látek potřebných pro nelegální
výrobu drog (nutná koordinace na národní i mezinárodní úrovni)
Posílení důsledného vymáhání práva za účelem snížení dostupnosti nelegálních a legálních
návykových látek
Posílení vymáhání práva za účelem zvýšení ochrany dětí a dospívajících před nabídkou
návykových látek a hazardního hraní
Monitoring využití internetu pro distribuci návykových látek včetně kontrolovaných a nových
psychoaktivních látek
Nastavení opatření k posílení bezpečí a ochrany veřejného pořádku v souvislosti s existencí
legálních a nelegálních trhů s návykovými látkami a hazardním hraním
Efektivní řízení, koordinace a financování
Změna systému financování programů a služeb s cílem zodpovědného plánování a kultivace definované sítě služeb ve spolupráci se samosprávami,
Zajištění adekvátní výše finančních prostředků pro realizaci politiky v oblasti závislostí a jejich efektivní a cílená alokace v rámci všech dostupných zdrojů a systémů, a to do ověřených
a efektivních programů/aktivit
Zavedení takového systému financování definované sítě služeb prevence a léčby závislostí, který bude schopen: a) zajistit její funkčnost, stabilitu a dlouhodobou udržitelnost; b) plnohodnotně zahrnout legální návykové látky a hazardní hraní v rámci integrované protidrogové politiky; c) rychle a efektivně aplikovat inovativní programy reagující na proměny a aktuální potřeby v oblasti snižování poptávky i nabídky; d) zabránit roztříštěnosti vícezdrojového financování a umožnit tak efektivnější a koordinovanější postup při realizaci integrované protidrogové politiky ve spolupráci se samosprávami
Posílení a jednoznačné ukotvení realizace a koordinace politiky v oblasti závislosti na národní
úrovni, včetně dostatečného personálního zajištění
Posílení a jednoznačné ukotvení role a kompetencí samospráv v realizaci politiky v oblasti závislostí na místní a krajské úrovni
Podpora partnerství a spolupráce odborných společností, výzkumných institucí, zastřešujících
institucí poskytovatelů služeb a případně svépomocných a pacientských organizací, při realizaci politiky na všech jejích úrovních
Aktivní zapojení ČR do mezinárodních projektů, aktivit a aktivit EU a do tvorby mezinárodního
rámce politiky v oblasti závislostí v souladu s dobrou praxí a vědeckými důkazy, nabídka pomoci v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky
Podpora monitoringu a výzkumu v oblasti závislostního chování, včetně jeho nových forem,
jako např. zneužívání psychoaktivních léčivých přípravků, nových technologií a sociálních sítí,
nebo studií zaměřených na účinnost politiky, regulace apod.
Podpora propojení výzkumu, praxe a politiky, zavádění vědeckých poznatků do praxe
Provedení cost-effectiveness analýz jednotlivých opatření v oblasti snižování nabídky i snižování
poptávky
Speciální témata
Posílení informovanosti odborné i laické veřejnosti o rizicích spojených s nadměrnou preskripcí
a nadměrným užíváním psychoaktivních léčivých přípravků (zejména opioidních analgetik,
sedativ a hypnotik)
Posílení využívání kontrolních nástrojů (e-preskripce, registr výdeje léků s omezením) při
regulaci spotřeby léčivých přípravků
Koncepční a strategické uchopení této oblasti včetně pravidelného monitoringu a analýzy potřeb
Posílení informovanosti veřejnosti o rizicích nadužívání internetu, sociálních sítí a nových
technologií
Zvýšení ochrany dětí a mladistvých na internetu, na sociálních sítích a při používání nových komunikačních technologií
Prozkoumání možnosti regulace rizikových her a regulace rizikových prvků v počítačových hrách
Zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné účely tak, aby indikovaní pacienti nebyli závislí na nelegálních zdrojích konopí
Zvýšení informovanosti veřejnosti o účincích konopí a kanabinoidů
Monitorování užívání konopných produktů s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC
a jeho dopadů
Analýza potřeb, možností a rizik regulace trhu s konopnými produkty
Sledování mezinárodního vývoje v oblasti regulace konopných drog a legalizace konopí pro rekreační účely, zejména v členských státech EU, včetně monitoringu společenských dopadů legislativních změn