Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Nastavit strategicky řízený a efektivně financovaný systém výzkumu, vývoje a inovací ČR
1.1 Zajistit nastavení adekvátního poměru výše institucionální a účelové složky financování s cílem stabilizovat a zefektivnit výzkumné prostředí, a to při současném zachování alespoň stávající výše účelové složky
Opatření 2: Dlouhodobé strategické analyticky podložené financování systému VaVaI
1.2 Zajistit legislativní podmínky zejména pro nové nástroje účelové podpory inovací a příslušné procesy, zavedení systematického hodnocení programů účelové podpory, zjednodušení administrativy VaVaI a zajištění otevřeného přístupu k výsledkům VaV v souladu s evropskou legislativou
Opatření 1: Zajištění jednotného legislativního prostředí pro fungování systému VaVaI
1.3 Zajistit strategické řízení systému VaVaI na základě doložitelných faktů (tzv. „evidence-based“ politiky)
Opatření 2: Dlouhodobé strategické analyticky podložené financování systému VaVaI
1.4 Zajistit synergický efekt programů účelové podpory tak, aby jejich výsledky a účinky naplňovaly vizi NP VaVaI 2021+, koncepce poskytovatelů pro jednotlivá odvětví, a zabezpečit hodnocení programů na základě kritérií předem stanovených podle cílů u každého programu
Opatření 3: Hodnocení programů účelové podpory VaVaI zahrnující i hodnocení jejich dopadů a přínosu využití jejich výsledků
1.5 Rozšířit získávání a uplatňování dalších zdrojů financování VaVaI (kromě veřejných domácích i zahraniční a zejména soukromé zdroje), u veřejných zdrojů zavést a uplatnit kromě dotací i další formy podpory (půjčky, subvence úrokových sazeb, záruky, daňová zvýhodnění aj. formy), uvedené v přímo použitelných předpisech EU
Opatření 4: Rozšířit získávání a uplatňování dalších zdrojů financování VaVaI
1.6 Vytvořit vzájemně komplementární schéma financování kapacit výzkumných organizací z prostředků na jejich dlouhodobý koncepční rozvoj a na velké výzkumné infrastruktury
Opatření 5: Vytvoření vzájemně komplementárního schématu financování výzkumných organizací s velkými výzkumnými infrastrukturami
1.7 Zvýšit efektivitu účelové podpory základního výzkumu, zajistit podporu nejlepších týmů bez ohledu na limity průměrné oborové úspěšnosti, zabezpečit provázanost a odstranit překryvy grantových projektů s jinými typy projektů
Opatření 6: Zvýšení efektivity účelové podpory základního výzkumu a zajištění podpory nejlepších týmů v rámci jednotlivých oborů
1.8 Snížit administrativní zátěž ve VaVaI, zejm. u administrativy při podání návrhů projektů a vykazování a vyúčtování nákladů na základě stejných pravidel pro všechny poskytovatele („jednotné metodické prostředí“)
Opatření 7: Snížení administrativní zátěže ve VaVaI
1.9 Zajistit otevřený přístup k těm výsledkům a datům VaV, vytvořeným za využití veřejných prostředků, které jsou volně šiřitelné a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access návazně na projekt CzechELib
Opatření 8: Otevřený přístup k výsledkům a datům VaV, které jsou volně šiřitelné; rozvoj a zefektivnění IS VaVaI
1.10 Zajistit efektivní využívání nástrojů ochrany průmyslového vlastnictví, včetně podpory znalostní báze ochrany průmyslového vlastnictví.
Opatření 9: Vytvoření Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví
1.11 Motivovat poskytovatele institucionální a účelové podpory VaVaI k orientaci části výzkumných kapacit na specifickou podporu monitorování, analýz a návrhů řešení aktuálních výzev a hrozeb s celospolečenským dopadem (focus area)
Opatření 27: Redefinice Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) s cílem zvýšení odolnosti české společnosti - podpora specifických výzkumných programů relevantních pro oblasti definovaných hrozeb s celospolečenským dopadem
2. Podpořit výzkumné organizace ve vytváření motivujících pracovních podmínek a rozvoj potenciálu lidí napříč celým spektrem výzkumu a vývoje
2.1 Vytvořit systém podpory rozvoje potenciálu lidí na institucionální úrovni
Opatření 10: Vytvoření prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře
2.2 Vytvořit prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře a její udržitelnost v ČR
Opatření 10: Vytvoření prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře
2.3 Získávat a udržovat odborníky z ČR i ze zahraničí, vytvářet pro ně kvalitní podmínky
Opatření 11: Získávání a udržení odborníků ve VaV z ČR i ze zahraničí
2.4 Vytvářet podmínky pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a pro uplatnění žen po mateřské a žen či mužů po rodičovské dovolené.
Opatření 10: Vytvoření prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře
Opatření 12: Vytváření podmínek pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a pro uplatnění žen po mateřské dovolené
3. Zvýšit kvalitu a mezinárodní excelenci výzkumu a vývoje v ČR, dosáhnout zvýšení otevřenosti a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnit integraci VaVaI ČR do Evropského výzkumného prostoru
3.1 Podpořit zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, oboustrannou mezinárodní mobilitu a mezinárodní spolupráci výzkumných organizací a podniků
Opatření 13: Zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, případně dalších programů EU, oboustranná mezinárodní mobilita a mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků, a podpora systémového zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu
3.2 Podpořit synergie českého a mezinárodního VaV prostřednictvím finančních nástrojů a posilováním oblastí se synergickým potenciálem, zvýšit podporu VaVaI ze státního rozpočtu na VaVaI v zásadních / přelomových oblastech jednotlivých výzkumných oborů nebo v oblastech, v nichž mohou výsledky VaVaI zásadně pomoci v řešení velkých společenských výzev
Opatření 14: Podpoření synergie českého a mezinárodního VaV prostřednictvím mezinárodní programové spolupráce ČR
3.3 Zajistit zvýšení institucionální složky financování těch VO, které v mezinárodním srovnání v hodnocení podle Metodiky 2017+ dosahují kvalitní výsledky
Opatření 15: Zajištění zvýšení institucionální složky financování těch VO, které v mezinárodním srovnání v hodnocení podle Metodiky 2017+ dosahují kvalitní výsledky
3.4 Efektivně prosazovat prioritní orientace, resp. témata českého výzkumu
a inovací v pracovních programech implementujících rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027)
Opatření 16: Zabezpečení koordinovaného zastoupení ČR v programovém výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) za účelem efektivního prosazování priorit ČR, které vyplývají z prioritních orientací českého výzkumu a inovací
4. Podpořit rozšíření spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
4.1 Při přípravě a implementaci programů podporovat rozvoj spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou ve všech relevantních výzkumných oborech.
Opatření 17: Podpora rozvoje spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou při přípravě a realizaci programů
Opatření 18: Podpora spolupráce výzkumné a aplikační sféry a uplatnění jejích výsledků v humanitních a společenských vědách
4.2 Vytvořit stimulující podmínky pro partnerství a spolupráci mezi všemi složkami systému VaVaI zajišťující rovnoprávné postavení partnerů a založené na vzájemné prospěšnosti tohoto partnerství včetně ustavení reprezentace podnikového výzkumu
Opatření 19: Podmínky pro partnerství a spolupráci mezi všemi složkami systému VaVaI včetně ustavení reprezentace podnikového výzkumu, a to všech relevantních vědních oblastí
4.3 Zabezpečit tok informací a témat pro VaVaI mezi výzkumnou a aplikační sférou s využitím Národních inovačních platforem
Opatření 21: Realizace Národní RIS3 strategie
4.4 Vytvořit nástroje pro podporu dlouhodobé strategické spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou
Opatření 20: Podpora dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi výzkumnými organizacemi a podniky a uplatnění společných výsledků aplikovaného výzkumu v praxi
4.5 Nadále podporovat dlouhodobou spolupráci ve VaVaI mezi výzkumnými organizacemi a podniky a uplatňování společných výsledků aplikovaného výzkumu v praxi
Opatření 2: Dlouhodobé strategické analyticky podložené financování systému VaVaI
Opatření 17: Podpora rozvoje spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou při přípravě a realizaci programů
Opatření 18: Podpora spolupráce výzkumné a aplikační sféry a uplatnění jejích výsledků v humanitních a společenských vědách
Opatření 20: Podpora dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi výzkumnými organizacemi a podniky a uplatnění společných výsledků aplikovaného výzkumu v praxi
5. Dosáhnout rozvoje výzkumu, vývoje a inovací v podnicích a ve veřejném sektoru
5.1 Podpořit podniky v rozvoji výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v ČR vedoucích k produkci s vyšší přidanou hodnotou
Opatření 21: Realizace Národní RIS3 strategie
Opatření 22: Rozvoj obranného a bezpečnostního výzkumu s možností využití v civilních aplikacích
5.2 Zlepšit podmínky pro vznik nových podniků založených na využívání znalostí, systémově podporovat vznik spin off a start up společností
Opatření 23: Dobudovat funkční systém podpory vzniku, rozvoje a internacionalizace inovativních podniků (start-up, spin-off)
5.3 Dosáhnout zvýšení objemu investic do vlastního kapitálu, který je významným zdrojem finančních prostředků pro využití výsledků VaV v inovacích a pro podnikání
Opatření 21: Realizace Národní RIS3 strategie
5.4 Dosáhnout zvýšení objemu finančních prostředků z podnikatelských zdrojů do provádění VaV
Opatření 4: Rozšířit získávání a uplatňování dalších zdrojů financování VaVaI
Opatření 21: Realizace Národní RIS3 strategie
5.5 Vytvořit nástroje na podporu digitální transformace podniků jako jednoho ze základních předpokladů zvyšování konkurenceschopnosti, přidané hodnoty a zapojení do významných částí hodnotového řetězce
Opatření 24: Digitální transformace podniků
5.6 Podpořit podniky, výzkumné organizace a veřejný sektor ve společném výzkumu založeném na moderních technologiích (5G sítě, AI, VR/AR); prioritně podpořit záměry posilující specializaci produktového řetězce s vysokou přidanou hodnotou
Opatření 25: Komplexní podpora rozvoje a využití umělé inteligence (AI)
5.7 Sledovat a metodicky spolupracovat na zavádění výsledků VaVaI do veřejného sektoru, podporovat zapojení veřejného sektoru do vytváření poptávky po výzkumu a vývoji a do spolupráce při realizaci projektů výzkumu
Opatření 26: Podpora vytvoření inovačního systému ve veřejné správě
5.8 Podpořit veřejný sektor v definování výzkumných potřeb v oblasti celospolečensky prospěšného výzkumu, zejména v oblasti dopadu změny klimatu, environmentálních rizik, ochrany životního prostředí a přiměřené potravinové soběstačnosti
Opatření 28: Podpora spolupráce výzkumné a aplikační sféry a uplatnění jejích výsledků v environmentální oblasti (zejména přizpůsobení se změně klimatu a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji)