Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Strategická oblast"
1.1.1 "Opatření"

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Revize a modernizace IS VaVaI
1.1 Datový model a struktury
1.1.1 Analyzovat a optimalizovat datový model a datové struktury
1.1.2 Analyzovat a následně revidovat a aktualizovat číselníky
1.1.3 Analyzovat datová pole, která v rámci zásadních informačních systémů veřejné správy existují a zajistit podmínky pro využívání těchto referenčních údajů (omezit duplicity napojením na základní registry)
1.1.4 Nastavit datová pole týkající se finančních údajů z tis. Kč na 0,00 Kč
1.1.5 Umožnit orgánům veřejné správy napojení na finanční údaje v CEP/CEA (API nebo referenční rozhraní)
1.1.6 Implementovat modul velkých výzkumných infrastruktur a jejich výsledků
1.1.7 Rozšířit IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích
1.2 Veřejné rozhraní
1.2.1 Doplnit informace o subjektech VaVaI o možnost stažení informativní *.pdf verze výpisu z Obchodního rejstříku
1.2.2 Modernizovat a upravit veřejné rozhraní IS VaVaI - adaptovat na nové technologie respektující vývoj v dané oblasti včetně technických prostředků; upravit vizuální podobu IS
1.2.3 Zajistit a realizovat anglickou jazykovou mutaci IS VaVaI
1.2.4 V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání
1.2.5 Zabezpečit podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access) včetně zajištění technických a programových prostředků
1.2.6 Rozšířit a modernizovat grafický a analytický modul
1.2.7 Rozšířit veřejné rozhraní o segment Hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+
1.2.8 Uveřejňovat informace o VaVaI ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením
1.2.9 Vytvořit systém zpracování podnětů a návrhů uživatelů i veřejnosti na zkvalitňování služeb IS VaVaI
1.2.10 Odstranit evidenci CEZ (Centrální evidence výzkumných záměrů) z veřejného rozhraní IS VaVaI
1.2.11 Vytvořit databázi vědeckých pracovníků
1.3 Uživatelská rozhraní a podpora
1.3.1 Zavést elektronickou identifikaci uživatelů (fyzických a právnických osob) - garantované údaje o přihlášeném uživateli, které mají zdroj v základních registrech
1.3.2 Zjednodušit a zefektivnit proces předávání údajů do IS VaVaI a zavést online řešení sdílení a přenášení dat bez dalších mezistupňů (zrušení dávkového sběru) včetně zajištění technických a programových prostředků
1.3.3 Zajistit rozvoj integrovaných a online kontrolních mechanismů
1.3.4 Zavést automatické upozorňování poskytovatelů / příjemců na termíny předávání údajů do IS VaVaI
1.3.5 Realizovat semináře a workshopy pro příjemce a poskytovatele
1.3.6 Vytvořit sadu instruktážních videí s postupy, procesy a metodikami
1.4 Legislativní oblast
1.4.1 Spolupracovat na novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
2. Konsolidace a propojování datového fondu
2.1 Konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS
2.1.1 Zajistit podmínky pro připojení IS VaVaI k základním registrům prostřednictvím informačního systému základních registrů a synchronizovat tyto údaje
2.1.2 Provést atestaci dlouhodobého řízení ISVS a prokázat způsobilost k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní
2.1.3 Implementovat napojení na Registr osob (ROS) a následně získávat referenční údaje o subjektech VaVaI (CEA / Subjekty VaVaI)
2.1.4 Implementovat napojení na Registr obyvatel (ROB) a následně získávat referenční údaje o těchto osobách ve VaVaI (CEP – řešitelé projektu / RIV – tvůrci výsledku)
2.1.5 Implementovat napojení na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a následně získávat referenční údaje o územní identifikaci subjektů ve VaVaI
2.1.6 Implementovat napojení na databáze Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a následně získávat údaje o patentech a užitných a průmyslových vzorech
2.1.7 Implementovat napojení na Seznam výzkumných organizací – informační systém veřejné správy, jehož správcem je MŠMT a sdílení dokumentů Sbírky listin každé VO (zakládací listina, výroční zprávy, vedení odděleného účetnictví, nakládání s výsledky VaV, výkazy příjmů z transferu znalostí aj.)
2.1.8 Implementovat napojení na Národní e-knihovnu a následně získávat údaje o vědeckých publikacích
3. Důvěryhodnost a bezpečnost dat
3.1 Řízení bezpečnosti a rizik
3.1.1 Plnit požadavky kybernetické bezpečnosti IS VaVaI jako významného informačního systému veřejné správy
4. Optimalizace provozu IS VaVaI
4.1 Oblast provozní a technická
4.1.1 Zajistit technické a programové prostředky související s jednotlivými opatřeními Koncepce 2021-2025
4.1.2 Zajistit lidské a finanční zdroje pro centrální řízení IS VaVaI